Framtidige behov innen helse- og omsorg

Vi vet at det blir flere eldre innbyggere i kommunen vår framover, og vi vet også at det allerede er mangel på kvalifisert arbeidskraft, – både i sykehusene og i kommunene. Dette medfører at vi framover ikke kan satse på å kjøpe oss ut av utfordringene, men vi må lære oss å tenke annerledes.

Kerstin Thoresen, 9. kandidat for Lillesand Høyre.

Hva vet vi?

Vi leser og hører om eldre som gir uttrykk for at de kjenner på ensomhet og isolasjon. Mange lever alene og flere har ikke nære pårørende rundt seg. Ikke alle evner å lage seg de nødvendige måltider og kan oppleve at helsa skranter etter hvert. Det kan være vanskelig å komme seg ut og være i aktivitet, slik at hverdagene blir ensformige og både fysisk og psykisk helse påvirkes. Noen kjenner på at det er blitt vanskelig å klare seg i forhold til daglige gjøremål, og boligen er f.eks. ikke egnet lenger.

Hvordan skal vi da få til å møte den enkeltes behov?

Vi tenker at det er viktig framover at den enkelte tenker over sin egen situasjon og muligheter, og starte i tide å planlegge for egen alderdom.

Kommunen må samtidig planlegge for flere sentrale eldreboliger, økt heldøgns omsorgstilbud, og også korttidsplasser og avlastningsmuligheter. Hjemmebaserte tjenester og ulike aktivitetstilbud er gode alternativ for de som kan klare seg med det. Der det er naturlig bør det inngås samarbeid med private tjenestetilbud. Digitale hjelpemidler må benyttes der det er mulig, slik at tilbudene kan imøtekomme de ulike behov.

Ikke alle oppgaver må utføres av f.eks. sykepleiere og helsefagarbeidere, og vi må evne å fordele oppgaver på en ny måte og utnytte den arbeidskraften vi har tilgjengelig. Også frivillige kan bistå på ulike vis. Vi må tenke utover det vi gjør i dag, samtidig som vi skal ivareta arbeidstakeres arbeidsforhold.

Lillesand Høyre ønsker å være på lag med innbyggerne, og vi vil jobbe for å at vi får mest mulig ut av de midler de midler vi har til disposisjon. Til gangs for både ung og gammel.