Mangel på helsepersonell – berører det oss i Lillesand?

Som nyutdannet sykepleier på midten av 70- tallet jobbet jeg på en stor sykehusavdeling sammen med leger, et begrenset antall sykepleiere, et større antall hjelpepleiere, samt noen assistenter. Den gang var det enkelt å få en hel, fast stilling som sykepleier både i sykehus og på alders- og sykehjem. Oppgavene var den gang, som i dag, ulike og tilpasset den utdanning man hadde. Det var skarpe oppgaveskiller mellom leger og sykepleiere og sykepleiere og hjelpepleiere. Assistentene var ufaglærte og arbeidet hovedsakelig innen kjøkken- og renholdstjenester.

Kerstin Thoresen, 9. kandidat for Lillesand Høyre.

På et tidspunkt var det et uttrykt ønske om å ansette flere sykepleiere i sykehus utfra en tanke om at denne yrkesgruppen i kraft av sin kompetanse kunne ivareta mange og ulike oppgaver. En nedtrapping av antall hjelpepleierstillinger, dagens helsefagarbeidere, ble gjennomført flere steder. I senere år har nok denne holdningen snudd, og en erkjennelse av behovet for nytenkning er blitt tydelig.

Vi vet at det vil bli en kamp om fagfolk innen mange, ulike yrker. Vi vet at vi blir flere eldre framover, også i Lillesand kommune. Vi vet at vi kan bygge sykehjem og omsorgsboliger rundt om i kommunen. Vi vet også at flere vil ønske å kunne bo hjemme så lenge en kan klare seg selv på forsvarlig vis. Men på et tidspunkt kan vi alle få behov for hjemmetjenester eller et dag- eller døgntilbud.

Hvordan skal vi så sikre at noen er på jobb for å hjelpe oss?

Har vi tilgjengelige fast- og tilsynsleger?

Er det tilstrekkelig med sykepleiere på jobb på de ulike tidspunkt på døgnet?

Har vi passet på å få tilsatt tilstrekkelig med helsefagarbeidere?

Bruker vi ufaglært arbeidskraft og kontorpersonell der det er mulig?

Lønn vil alltid være et sentralt tema for disse yrkesgruppene. Men vi kan ikke kjøpe oss ut av en reell mangel på helsepersonell.

Vi må nå som kommune være føre var!

Er vi en tilstrekkelig attraktiv arbeidsgiver?

Hva skal til for at helsepersonell skal foretrekke Lillesand framfor et sykehus eller en nabokommune?

Kan vi omfordele oppgaver samtidig som vi sikrer både kvalitet og pasientsikkerhet?

Driver vi aktivt rekrutteringsarbeid,- også mot studenter innen ulike yrkesgrupper?

Tilbyr vi hele stillinger til de som ønsker det?

Prøver vi ut ulike turnusordninger slik at vi kan tiltrekke oss helsepersonell i ulike livssituasjoner?

Gjør vi riktige prioriteringer ift nødvendig bemanning?

Utfordringene er mange og viktige for oss alle.

Vi i Høyre ønsker å gjøre gode valg for innbyggerne og ønsker en trygg og stabil styring av Lillesand.