På lag med innbyggerne – et ansvarlig budsjett for Lillesand

Høyre gikk til valg på lave kommunale avgifter. Vi er på lag med innbyggerne, med frivillighet og næringsliv, og vi står for en trygg og stabil styring av Lillesand. Det var våre hovedløfter i valgkampen, og med budsjettet for 2024 har vi begynt å levere på dette.

Gruppebilde – Lillesand Høyre

Budsjettforslaget som vi har fremmet sammen med det politiske flertallet i bystyret, innebærer at vi reduserer avgiftene for innbyggerne med over 2800 kr per år. Det er en kraftig reduksjon, som vil bety mye for mange.

Vi reduserer VA-gebyrene med 2200 kr per husstand og eiendomsskatten med 600 kr, eiendomsskattens reduksjon fordobles i tillegg i 2025.

Vi mener at det er viktig å lette byrden i en tid hvor strømpriser, renter, og generell prisvekst er betydelig. Det har vært et krevende arbeid, men vi har klart å få til et ansvarlig budsjett for kommunen, med klare politiske prioriteringer.

Vi følger opp konkrete valgløfter, og har vedtatt flere forslag som vi ønsker skal gjennomføres i den nærmeste tiden. Vi har bevisst valgt å be om flere saker til tjenesteutvalget, for å ytterligere vitalisere arbeidet og få gode politiske prosesser der. Vi har også turt å redusere noen investeringer, og skyvet på investeringer innenfor vann og avløp, for å redusere gebyrnivåene.

Borkedalen skole står i fokus, med planer om bygging av gymsal og en helhetlig oppgradering. Dette skal skje allerede med oppstart i 2024. Vi øker også støtten til en rekke frivillige lag og organisasjoner og jobber for å få en permanent lokalisering av kulturskolen.

Mange av de vi møtte i valgkampen ønsket bedre busstilbud, når vi lovet å følge opp. Nå har vi vedtatt å starte en prosess for å innføresamkjøringstjenesten AKT-svipp i Lillesand. Vi ønsker også å etablere en tilskuddsordning for oppgradering av lekeplasser fra 2025.

Vi ønsker å starte prosessen med å etablere et skjermet demenstilbud på Dovreheimen. Vi har også vedtatt å etablere en stilling som næringssjef som vil kunne ivareta samhandling med næringslivet, og bidra til bedre vilkår og flere arbeidsplasser. Vi sørger også for bedre trafikksikkerhet med realiseringen av en rundkjøring på Stykkene.

Det er mange flere gode forslag, som vil bety mye for innbyggere, frivillighet og næringsliv. Vi i bystyret som har fått innbyggernes tillit til å lede kommunen, tar ansvar og prioriterer, samtidig som vi har en nøktern og ansvarlig økonomisk styring.