Valg, valg og atter valg

Vi er vant med valg i Norge. Det kommer igjen annethvert år, kommunevalg og Stortingsvalg. Når vi stemmer i år i Lillesand, har vi flere valg enn på lenge, og kandidatene vil bare det beste for byen og kommunen.

Gabriel F. Knudsen, 10. kandidat for Lillesand Høyre

De flest bekymrer seg for økonomien. Det går dårlig i Lillesand, sies det. Robek-lista lurer i det fjerne, høres det ut som. Lillesand er en kommune i vekst, slik den har vært de 2 siste mannsaldre. Det har vært en villet politikk. Innbyggertallet vokser, og næringslivet vokser, og det gjør også den eldre andelen av befolkningen.

For dette får kommunen flere utfordringer framover. Ikke bare skal vi ta vare på den oppvoksende slekt og sikre gode oppvekstvilkår, gode barnehager og gode skoler og et godt miljø blant de unge. Vi skal også sørge for at vi kan tilby tjenester for dem som har behov. Det er viktig.

På samme måte skal kommunen være til stede og utvikle kommunal infrastruktur, og ta beslutninger som har langtrekkende konsekvenser. Da må kommunen ta valg og gjøre de riktige prioriteringene. Da må kommunen bruke de midlene som står til rådighet og delta i utviklinga. Kommunen kan ikke løse alle oppgaver i en periode, ei heller i 2 perioder, men må tenke langsiktig og forvalte verdiene med sunn fornuft. Heldigvis har vår Høyrestyrte kommune vært oppmerksom på dette, og økte drifts- og skatteinntekter har gjort utvikling mulig. Framover må derfor planprosesser og prosjekter inn i langstidsbudsjetter som sikrer god forvaltning av natur-ressurser, infrastruktur og økonomi uten ad hoc-beslutninger. Det vil Høyre etterstrebe i den kommende valgperioden. Godt valg!