Hva mener Lunner Høyre

Lurer du litt på hva vi i Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og kanskje stemme på Høyre?


Lunner Kommune skal være i forkant av den utviklingen vi ønsker og venter.”

økonomi

Lunner skal styres etter prinsipper som muliggjør vekst og gir sunn økonomi. Dette er en forutsetning for å kunne redusere i eiendomsskatten.

Virkemidler:

– Ta vare på eiendommer/eiendeler på en god måte

 • øremerke midler til vedlikehold på alle nye investeringer

– Benytte offentlig/privat samarbeid der dette er formålstjenlig

 • Salg og tilbakeleie av omsorgsboliger
 • La private bygge og drive fremtidige barnehager

– Utnytte eksisterende eiendeler/eiendommer på en best mulig måte

 • Tilrettelegge for at bygg som brukes av kommunen på dagtid kan brukes av lag og foreninger på kveldstid

– Salg av eiendeler og eiendommer hvor vårt eierskap ikke påvirker tjenestene til Lunners innbyggere

Barn og unge

Lunner skal ha trygge oppvekstvilkår og en skole som gir muligheter for alle.

Virkemidler:

– Alle elever skal ha undervisning som er tilpasset elevens nivå

 • Lage et organisert program for hospitering slik at alle elever får riktige utfordringer
 • Tilby frivillig sommerskole

– Prioritere lese- og skriveopplæring

– Jobbe for å oppnå 50 % pedagogtetthet i barnehagene

– Prioritere videreutdanning for ansatte i skole og barnehage

 • Inkludere barnehageansatte i program for etterutdanning

– Lage forsøksordning hvor ungdomskolene har valgfag som fotball, ski, drama etc. i samarbeide med frivillige organisasjoner og foreninger

– Ta inn psykisk helse som tema fra tidlige grunnskoletrinn

– Det skal fortsatt være to ungdomsskoler i Lunner

– Kartlegge omfanget av mobbing, lage en plan for å bekjempe mobbing og gjennomføre nødvendige tiltak. Det skal være nulltoleranse for mobbing

– Reversere kutt i barnevernet og øke innsatsen for forebyggende arbeid

– Innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år

Omsorg

Lunner skal tilby omsorgstjenester som gir livskvalitet og utvikling, og som er tilpasset hver enkelt brukers livssituasjon.

Virkemidler:

– Tilrettelegge for at flest mulig skal kunne bo hjemme så lenge som mulig

 • Forebygging gjennom tilrettelegging for fysisk aktivitet
 • Differensierte boligtyper/tilbud
 • Styrke hjemmetjenesten
 • Ta i bruk velferdsteknologi i større grad

– I større grad kartlegge behov før ”tildeling”

 • Mulighet for differensiering av tilbud
 • Hensiktsmessig organisering med fokus på brukerne
 • Tilby brukerne det de har krav på og behov for

– Utarbeide rutiner og ta i bruk systemer for systematisk kvalitetsmåling

– Gi mulighet for at beboere kan eie tilrettelagte boliger

– Arbeide for at rusavhengige skal få behandling så raskt som mulig og styrke oppfølgingen i etterkant av behandling

– Bygge nytt omsorgssenter og omsorgsboliger på Harestua og omsorgsboliger på Roa.

Friville lag og foreninger

Et levende kulturliv og en aktiv frivillighet er en forutsetning for et godt samfunn og en god oppvekst. Lunner skal ha et bredt tilbud av aktiviteter, spesielt for barn og unge.

Virkemidler:

– Spisse bruken av kulturmidler mot barn og unge

– Gjøre timeplan og oversikt over kommunale lokaler tilgjengelig

– Jobbe for at alle barn skal få mulighet til å delta på en fritidsaktivitet

– Bidra til at Lunner Fotball får realisert planene om utvikling av Frøystad

– Forsøke en ordning med utvidede åpningstider i svømmehallene

Næringsliv/samfunnsutvikling

Lunner skal være en pådriver for næringsutvikling og etablering av arbeidsplasser i kommunen. Kommunen skal være en effektiv og serviceinnstilt JA-kommune.

Virkemidler:

– Lunner kommune skal alltid ha byggeklare tomter for næringsliv

– Være proaktiv i saksbehandling og bedre behovsforståelsen

 • Rask behandlingstid
 • Bidra til effektiv behandling både politisk og administrativt ved innsigelser fra høyere instanser

– Tettere kontakt mellom politikere og næringsliv

– Full revurdering av kommuneplanen med sikte på å fjerne alle unødvendige begrensinger. Ligge tettere opp til Plan- og Bygningslovens minstekrav

– Utarbeide sentrumsplan for Roa for å tilrettelegge for bolig- og næringsutbygging

– Støtte utviklingen av Harestua som regionalt senter

– Liberal praksis for bolig #2 på gårdstun for at flere generasjoner kan bo sammen

– Legge til rette for lokalt salg av lokalt produsert mat

– Profilere Lunner kommune som en del av Oslo-regionen og Gardermoen området

– Ja til kommunesammenslåing forutsatt en tilfredsstillende avtale mellom Lunner og Gran

– Jobbe for at Lunner eller en eventuell ny kommune blir en del av Akershus

Kommunikasjon og samferdsel

Kommunen skal prioritere vedlikehold av egne veier og jobbe for effektive vei- og baneforbindelser til og fra kommunen.

Virkemidler:

– Bidra til en god bredbåndsdekning i hele kommunen. Om nødvendig investere i infrastruktur sammen med teleoperatører

– Sikre tilstrekkelig «pendlerparkering» i nærheten av kommunikasjonsknutepunkter

– Jobbe for sammenhengende 4 -felts på Riksvei 4 fra Oslo

– Jobbe for ny trase på Gjøvikbanen til Oslo

– Jobbe for at Ringeriksbanen forlenges fra Ringerike til Gardermoen.

– Jobbe for å utvide rutetilbudet «Flybussen»

– Jobbe for bedre servicebuss-tilbud

Klima og miljø

Lunner skal ta sin del av ansvaret for å løse klimautfordringene. Lunner skal utvikles på en bærekraftig måte.

Virkemidler:

– Kommunen skal ha en miljøvennlig bilpark og kreve miljøvennlige løsninger i alle kommunale bygg

– Kommunen skal legge til rette for pendling med miljøvennlig kollektivtransport

– Klima- og miljøperspektivet skal legges til grunn i kommunens planlegging

– Vårt viktigste klimapolitiske tiltak er å sørge for at skogen i Lunner opptar minst like mye CO2 i fremtiden

Kommunen som arbeidsgiver

Lunner kommune skal være en attraktiv arbeidsplass, en profesjonell arbeidsgiver og gi alle ansatte mulighet for utvikling. Sykefraværet må reduseres.

Virkemidler:

– Redusere ufrivillig deltid i kommunen

– Fortsette arbeidet med alternative turnuser der dette passer

– Bruke de ansattes kompetanse på en mest mulig hensiktsmessig måte

– åpne for større bruk av ufaglærte med realkompetanse

– Bedre dialogen mellom de ansatte og politikerne

– Styrke trepartssamarbeidet

– øke bruken av lærlinger

Integrering

Lunner kommune skal være en kommune som setter toleranse høyt og hvor alle tilflyttere skal få utnytte sitt potensial.

Virkemidler:

– Bedre introduksjonsprogrammet så flere flyktninger kommer ut i jobb

 • Ta i bruk den kompetansen som finnes i næringslivet og Varig Tilrettelagt Arbeidsbedrifter som Hapro/Lupro på en bedre måte

– Sørge for at de flyktningene og asylsøkerne vi tar i mot får et godt tilbud og blir integrert

– Integrere asylsøkere og flyktninger enda bedre i idrett og kultur

Høyre ønsker et bredt politisk samarbeid til beste for Lunners innbygger, basert på individets frihet, toleranse, et samfunn som bygges nedenfra, et sterkt sivilt samfunn og politikernes rolle som ombudsmenn for innbyggerne.