Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Attraktive og inkluderende lokalsamfunn

Høyre går til valg på gode kommuner hvor innbyggerne trives. Da trenger vi lønnsomme arbeidsplasser og positive ja-kommuner som ønsker næringsliv og utvikling velkommen.

Høyre skal sikre gode og publikumsrettede tjenester i hele kommunen. Vi skal føre en ansvarlig økonomisk politikk som sikrer en kommune uten eiendomsskatt, og vi vil ivareta den private eiendomsretten!

Høyre vil føre en fortsatt liberal praksis vedrørende deling, sammenslåing og boplikt på landbrukseiendommer. Ved omdisponering av dyrka mark bør matjorda tas vare
på for opparbeidelse av nye erstatningsområder. Stimulere til nydyrking eller gjenopptakelse av drift på tidligere dyrka mark.

Vi vil legge til rette for å styrke og utvikle arbeidet som skjer i regi av Frivilligsentralen, kommunens idrettsliv og andre frivillige organisasjoner. Støtte kirken og kommunens menigheter og ivareta det kristne kulturgrunnlaget.

Høyre vil at kommunen innfører systemer for brukerevaluering og innbyggermedvirkning. Støtte tiltak som fremmer inkludering og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Arbeide for å styrke vår posisjon som en turistkommune.

Mennesket foran systemet

Høyre setter alltid mennesket foran systemet. Kommunens ansvar er å tilby gode, tjenester tilpasset innbyggerne og et godt sikkerhetsnett. Høyre ønsker åpenhet og mangfold i tjenestetilbudet, som barnehager og sykehjem, slik at alle kan få friheten til å velge det tilbudet som passer best for seg og sin familie. Derfor ønsker vi alle gode krefter, ideelle, private og offentlige velkommen for å kunne løse velferdsutfordringene i samspill.

å stille krav er å bry seg

I et inkluderende samfunn jobber alle som kan jobbe. Arbeid er en verdi i seg selv: Det skaper tilhørighet og gjør mennesker i stand til å leve av eget arbeid fremfor ytelser.

Mennesker som står utenfor arbeidslivet må inviteres inn. Kommunen må ta et ansvar for å inkludere flere inn i arbeidsliv og aktivitet. Kommunene må delta i inkluderingsdugnaden på lik linje med staten. Høyre vil utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottaker til å gjelde personer også over 30 år.

For at innvandringen skal være vellykket, krever det god integrering. Integreringspolitikken skal reformeres, både nasjonalt og lokalt. Vi må stille krav om at innvandrere kommer seg i aktivitet som utdanning eller arbeid. Bedre språkopplæring og krav om norskkunnskaper er avgjørende. å stille krav er å bry seg.

Et godt samfunn skapes nedenfra, av familien, frivilligheten og nabolaget. Frivilligheten og kulturlivet gir lokalsamfunnene identitet og bidrar til inkludering.
Høyre går til valg på sterke kommuner som kan skape gode lokalsamfunn hvor folk trives og vil bo.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

å få god og riktig hjelp når man trenger det, er viktig for både trygghet og livskvalitet. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten.

Alle fortjener en verdig alderdom

Derfor har regjeringen lagt frem kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet». Vi går til valg på å forbedre eldres måltider, økt aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene. Eldre på sykehjem bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov.

Kvalitet og valgfrihet til alle
Brukerne av helsetjenesten vet selv best hvilket tilbud de trives med. Derfor må flere kommuner åpne for fritt brukervalg. Dette vil øke kvaliteten på helsetjenesten.

Høyre skal sikre at kommunen tilbyr gode og brukervennlige helsetjenester med stor grad av brukermedvirkning.

Trygge og gode helsetjenester i kommunene er viktig

Vi må bli flinkere til å fange opp og forebygge psykiske plager. Da må vi ha gode og trygge helsetjenester som fanger opp de som har behov for hjelp. Derfor har regjeringen har lovfestet at alle kommuner skal ha psykolog innen 2020. Vi må også sørge for at alle kommuner får på plass Raskere psykisk helsehjelp, et lavterskeltilbud for personer over 16 år med lettere psykiske problemer.

Kunnskap og mestring i oppveksten

Hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra skal ikke ha noe å si for hva du kan utrette på skolen. Vi må sørge for at alle elever opplever kunnskap og mestring i skolen.

Vi vil øke bruken av lærlinger i kommunen sin virksomhet, samt motivere lokale bedrifter til å bli lærebedrifter. Høyre vil at barnehagene, skolene og SFO i samarbeid med foreldre iverksetter konkrete, forebyggende og målbare tiltak mot mobbing. Vi skal kjempe for å styrke de videregående skolene i Lyngdal og Byremo, og vi vil styrke tilbud om desentralisert utdanning på fag- og høyskolenivå. Jobbe aktivt med helsestasjonen og barnehager for å skape tidlig leseglede hos barn for å utjevne sosiale forskjeller.

Dette skal vi ta tak i
Alle elever skal lære seg å lese, skrive og regne skikkelig. Dette er grunnleggende ferdigheter alle trenger for å mestre andre deler av både skolen, samfunns- og privatlivet. Derfor har Høyre i regjering strammet inn plikten skolene har til å gi ekstra oppfølging til elever som strever med disse ferdighetene.
Alle elever skal møte lærere med fordypning i fagene de underviser i. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring i skolen. Nettopp derfor har Høyre vært opptatt av å stille krav til kompetanse, gi flere muligheten til faglig påfyll, ny femårig lærerutdanning og nye karriereveier for lærere.
Strenge regler for mobilbruk i skolen. Skolen skal forberede elevene på et liv i et gjennomdigitalisert samfunn. Det stiller store krav til hvordan skolene bruker digitale verktøy i undervisningen, men også hvordan skolene stiller krav til elevenes bruk av mobiler og andre verktøy når undervisningen ikke krever dette.
Utvikle tilbud til elever med utfordringer etter fullført ungdomsskole slik at de har forutsetninger for å klare seg gjennom videregående oppæring. I dag er det mange elever som går ut av ungdomsskolen med så svake resultater at de har utfordringer med å mestre videregående på en god måte. Ungdommer med dårlige forutsetninger til å fullføre videregående trenger tettere og bedre oppfølging. Mange får ikke den hjelpen de trenger i dag. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor vil vi utvikle et alternativt tilbud til disse elevene. Det kan være forberedende kurs, mulighet til å ta fag opp igjen før videregående starter, tilby et 11.skoleår, kombinasjonsklasser eller tilrettelegge opplæring i arbeidslivet.

Grønn transport og bedre veier

Høyre vil gjøre hverdagsreisene enklere, tryggere og grønnere. Vi fortsetter tidenes satsing på samferdsel fordi det lønner seg for samfunnet, innbyggerne – og miljøet.

Vi vil støtte tiltak som fremmer økt bruk av kollektivtrafikk for studenter og pendlere, og arbeide for å bedre kollektivtilbudet internt i nye Lyngdal kommune. Vi vil også arbeide for å utbedre veinettet i hele kommunen.

Høyre prioriterer samferdsel fordi bedre og tryggere veier er viktig for folk, og for næringslivet. Et effektivt transportnett er viktig for at folk skal kunne bo og arbeide der de ønsker. Et effektivt kollektivtilbud er viktig for at folk skal ønske å sette fra seg bilen oftere.

Dette går Høyre til valg på:
  • Gjøre hverdagsreisene enklere, tryggere og grønnere
  • Føre en offensiv klimapolitikk for å få ned utslippene i transportsektoren
  • Gjøre det enklere å reise kollektivt
  • Forbedre kvaliteten på fylkesveiene
  • Bruke offentlig innkjøpsmakt til å stimulere teknologisk utvikling i transportsektoren