Seks gode grunner til å stemme Høyre i Lyngdal

1. Oppvekst

Vi vil ha en skole hvor alle har like muligheter, uansett hvilken bakgrunn de har. En skole med fokus på innhold, læring og trygt læringsmiljø. Høyre vil ha nulltoleranse for mobbing, vi vil styrke skoleledelsen og tilby gode muligheter for etter- og videreutdanning av ansatte. Tidlig innsats allerede i barnehagen er viktig. Tidlig innsats er nøkkelen til senere mestring og økt læringsutbytte. Høyre vil tilrettelegge slik at alle barn kan delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomi.

2. Helse og omsorg

Lyngdal Høyre vil ha en eldreomsorg med kvalitet, verdighet og valgmuligheter. Eldre skal tilbys gode måltider, aktivitet og felleskap. Vi blir flere eldre og det må vi forberede oss på. Lyngdal Høyre vil arbeide for kreftkoordinator i 100% stilling og øke kunnskapen om demens i kommunen. Vi vil styrke helsestasjon for ungdom, slik at ungdommen får raskere psykisk helsehjelp.

3. Miljø

Lyngdal Høyre vil redusere utslippene, men ikke stoppe utviklingen av kommunen vår. Vi vil legge til rette for grønne industrietableringer i fremtiden, bla. ved at Lyngdal er positive og ta en aktiv rolle i havvindutbygging på Sørlandet. Lyngdal Høyre er positive til utbygging av småkraftverk i lokale vassdrag. Vi vil også gi tilskudd til nyplanting av skog for å binde CO2. Vi vil jobbe for bedre avfallshåndtering og gjenvinning ved å utvide åpningstider på gjenvinningsstasjoner. Lyngdal Høyre vil bevare inngrepsfrie naturområder for kommende generasjoner.

4. Næring og bolig

Lyngdal skal fortsatt være en JA-kommune som legger til rette for jobbskapere. Høyre vil at næringslivet skal møte en forutsigbar og samarbeidsvillig kommune. Lyngdal Høyre vil sikre tilstrekkelig med arealer for fremtidig næringsutvikling og boligformål. Vi vil støtte tiltak som videreutvikler Lyngdal som en attraktiv turistkommune. Lyngdal Høyre vil unngå å innføre eiendomsskatt og fortsatt være en rimelig kommune å bo og etablere seg i.

Barn som spiller fotball

5. Frivilligheten

Frivilligheten skaper glede, trivsel og knytter lokalsamfunnene sammen. Det er frivilligheten som skaper det gode samfunn. Lyngdal er gode på frivillighet, og det er viktig at kommunen fortsetter å legge til rette for det frivillige arbeidet. Lyngdal Høyre har som mål å øke støtten med kr 1 mill. til frivillige lag og foreninger som bidrar med viktige oppgaver. Vi vil gjøre det enkelt for lag og foreninger å søke om penger.

6. Kommunen som arbeidsgiver

Lyngdal kommune skal være en attraktiv arbeidsplass med dedikerte ansatte som leverer tjenester av høy klasse. Vi skal være en innovativ, effektiv og brukervennlig kommune. Lyngdal Høyre vil satse på lærlinger, slik at de får jobb og bosetter seg i kommunen. Vi vil at Lyngdal skal ha en aktiv arbeidsgiverpolitikk, med politikere som forstår sin rolle som arbeidsgiver.