Anders Frost

Vi i Malvik Høyre vil i løpet av våren presentere våre folkevalgte. Vi håper du på denne måten kan bli litt bedre kjent med de som representerer Malvik Høyre, og finne ut både hva de jobber med, og brenner for, politisk.

Anders Frost

Anders er 54 år, gift og har en voksen datter. Han bor på Saksvik og er aktiv i kulturlivet. Han er spesielt opptatt av samferdsel og trafikksikkerhet, i tillegg til kultur og frivillighet. 

Anders har bred politisk erfaring. Han har tidligere representert Høyre i både hovedutvalg for helse og velferd og oppvekst og kultur.

I dag sitter han i kommunestyre, han er 1. vara til formannskapet, fast medlem i Trafikksikkerhetsutvalget og han sitter i det hovedutvalget som heter Areal og samfunnsutvikling. 

Anders mener en god veistruktur, kollektivtrafikk og gode parkeringsmuligheter er viktig for både innbyggere og næringslivet i kommunen. Uansett hvordan du foretrekker å bevege deg, skal du ha trygge og tilrettelagte ferdselsårer. God kommunikasjon er nødvendig for å opprettholde og utvikle velferd og trivsel, og dette jobber Anders for i Trafikksikkerhetsutvalget. 

Hovedutvalg for Areal og Samfunnsutvikling, er et meget omfattende utvalg. De skal forholde seg til både plan- og bygningsloven, veiloven, forurensningsloven, friluftsloven, jordloven, kommuneloven, konsesjonsloven, lakse- og innlandsfiskloven, matrikkelloven, motorferdselloven, naturmangfoldloven, naturskadeloven og stedsnavnloven.

Dette gir utvalget blant annet myndighet til bruk av motorkjøretøy i forbindelse med utmarksnæring. De kan vedta mindre reguleringsplaner, som er i tråd med kommuneplanens arealdel. De har myndighet til å sende planforslag på høring og legge det ut til offentlig ettersyn og å fastsette planprogram for detaljerte reguleringsplaner.

Utvalget har også myndighet til å trekke tilbake en gitt konsesjon, og å sette frister for salg. De kan nedlegge bygge- og deleforbud for eiendommer, eller deler av eiendommer, som ligger i område der det kan oppstå fare for naturskade og de forvalter retten til fiske på kommunal grunn.

Anders vil at kommunen vår skal være en «JA-kommune», og han jobber for den private eiendoms og -disposisjonsretten. Han har en positiv holdning til initiativ fra private grunneiere, med hensyn til boligbygging, utvikling av næringsområder og alternative driftsformer i landbruket.

Anders er medlem i Malvik Høyre, og har trua på Malvik! 👍🏼
Har du lyst til å bli medlem? Trykk HER.