Forutsigbarhet for folk og utbyggere i Melhus

For å få til vekst og utvikling i Melhus trengs stabil styring og forutsigbarhet for utbyggere, grunneiere og befolkningen.

Illustrasjonsfoto.

Kommunestyret får fremlagt detaljreguleringsplan Gimsøya i morgen tirsdag 20.06.23.

For den som tror toget i forbindelse med denne saken går nå, er det feil. Dette toget har gått for lenge siden. Området er avklart i kommuneplanens arealdel og er stadfestet og regulert i områdeplan Melhus sentrum, som ble enstemmig vedtatt uten innsigelse i kommunestyret i 2019. I 2021 ble også en mindre endring enstemmig vedtatt. Nå ligger detaljregulering på vårt bord. Den sier noe om for eksempel hvordan overvann skal håndteres.

Utbygging av Gimsøya med cirka 400 familieboliger er vevd inn i alt som skal skje fremover. Rekkefølgebestemmelser er vedtatt i reguleringsplanen, og rundkjøringen ved Rema er som følge av dette. Vi har bygd ny Gimse barneskole med 450 elevplasser med bakgrunn i Gimsøya; vann- og kloakkløsninger for hele sentrum skal legges ned i planlagt ny bygd fylkesveg; vi skal stenge Drammensvegen og Strandvegen og bygge trafikksikker løsning for all ferdsel for myke trafikanter i området. Tiltak kun på vann og avløp alene er beregnet å koste 40 millioner kroner. Vi har tre skoler og tre barnehager med til sammen 1200 barn og unge i området, i tillegg Gruva som har 900 besøkende hver kveld. Det er i dag et trafikkaos uten like. Nå kan vi få ryddet opp i alt dette.

Alle som bygger innenfor områdeplanen betaler til et fond for felles infrastruktur, lekearealer, gang- og sykkelveier. Det er signert cirka 15 juridisk bindende utbyggingsavtaler som håndterer dette. Med bortfall av Gimsøya, og med det TOBBs andel, sitter vi igjen med en gigantregning til Melhus kommune.

Gimsøya har vært avsatt til boligbygging gjennom flere kommunestyreperioder. Først i 2003, så i kommunedelplan 2012-2015, og i 2017 gjennom sentrumsplan hvor Gimsøya igjen ble vurdert og vedtatt høst 2019. I dette planarbeidet ble alle hensyn nøye vurdert, også landbruk. Det ble innført byggestans i planperioden på 2 år for å kunne se alt i sammenheng. På Gimsøya skulle det komme familieboliger og ikke høyblokker som på østsiden av elva. Når vi behandlet sentrumsplanen ble 19 dekar på Gimsøya tilbakeført til LNF (landbruks-, natur- og friluftsområder).

En vedtatt reguleringsplan er juridisk bindende. Å endre en juridisk bindende plan vil kunne medføre erstatningsansvar.

I sentrumsplanen er det krav til matjordplan for matjordflytting på Gimsøya. Dette er de allerede godt i gang med. All matjord som bebygges skal gjenvinnes og dyrkes.

Melhus kommune står overfor store utfordringer framover og må tiltrekke seg unge familier, som gir skatteinntekter til kommunen. Vi har ingen andre planavklarte utbyggingsområder å vise til – og det vil ta mange år før nye er på plass. Om Gimsøya skal reverseres- er det like lang prosess som å lage en ny reguleringsplan. Dette vil forskyve andre planer som ligger på vent.

Nasjonale klimamål sier vi skal fortette i sentrumsområder og legge til rette for gange og sykkel og kollektiv. Derfor roser statsforvalter kommunens planarbeid, vurderinger og avveiinger i denne planen.

Planen på Gimsøya innebærer:

  • Mulighet til å tilby etterspurte familieboliger sentrumsnært.
  • Videreutvikle et kompakt og miljøvennlig sentrum.
  • Mulighet til å få løst problematikk rundt trafikksikkerhet på de to mest belastede vegene for myke trafikanter i Melhus kommune.
  • Muligheten til å få penger inn i infrastrukturfond slik at vi løser utfordringene vi har på vann og avløp og vegløsning.

Melhuspolitikerne har nå muligheten til å vise seg som styringsdyktige og forutsigbare. Arealet er avklart i overordna planer.

Av hensyn til forutsigbarhet både for utbyggere, grunneiere og befolkningen generelt er det viktig for Melhus kommune å forholde seg til gjeldende reguleringsplaner ved behandling av private detaljeringsforslag som er i tråd med overordna plan. Gjennom å sende denne planen på høring, vil vi få innspill på eventuelle krav om fortetting eller redusering av areal.

Skal Melhus være en attraktiv kommune å bygge og etablere seg i, trengs det stabil styring og forutsigbarhet. Nå har vi muligheten til å vise det i praksis og sende planen på høring.

Jorid Oliv Jagtøyen
Ordfører

Stine Estenstad
Varaordfører