Høy temperatur i kommunestyret

En rekke viktige saker om både boligbygging og kvalitet i tjenestene sto på agendaen på første halvårs siste kommunestyremøte, 20. juni 2023. Det ble høy temperatur under møtet, og da aller mest romtemperaturen i sommervarmen.

Gruppeleder Mikal Kvaal var settevaraordfører under kommunestyremøtet.

Melhus Høyre jobbet for trygg styring gjennom ansvarlige vedtak, og bidro til å belyse ulike aspekter av sakene. Her er en oppsummering av noen av de viktige sakene som ble behandlet under møtet.

Detaljregulering av Gimsøya

Detaljreguleringen av Gimsøya var den mest omdiskuterte saken på møtet. Høyre uttrykte støtte til utviklingen av Gimsøya som et område for småhusbebyggelse og et attraktivt sted for barnefamilier å bosette seg.

– Melhus trenger trygg og stabil styring. Og vi må unngå at det oppfattes som økt politisk risiko knyttet til investeringer i Melhus. Ja, Gimsøya er en vanskelig sak, men toget har gått for lengst for bruken av området. Vi må fortsette planleggingen og lytte til innspill gjennom en offentlig høring, sier Marius Krogstad Aune.

Gåsbakken skole og barnehage – Alternativer for rehabilitering, tilbygg og nybygg

I spørsmålet om rehabilitering, tilbygg og nybygg ved Gåsbakken skole og barnehage understreket Høyre behovet for vekst og utvikling i hele Melhus, og at å opprettholde og utvikle Gåsbakken skole og barnehage er viktig, samtidig med viktigheten av trygg og ansvarlig styring. Marius Krogstad Aune pekte på nødvendigheten av å se på helheten i kommunens investeringer og utgifter, og at økonomi- og handlingsplanen er egnet for å behandle slike omfattende prosjekter. Høyre foreslo derfor å ta saken til orientering og viderebehandle den i økonomi- og handlingsplanen høsten 2023.

(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Ledelsens gjennomgang av helse- og velferdsområdet

Kvaliteten og kompetansen innen helse- og omsorgstjenestene i Melhus var også et sentralt tema i møtet. Høyre påpekte at utfordringene på dette området vil øke i takt med endringer i befolkningssammensetningen og understreket behovet for å sikre tilstrekkelig finansiering til sektoren i årene som kommer. Høyre har fortsatt tro på de grepene som tas gjennom veivalg for helse og velferd for å gi bedre tjenester for innbyggerne i Melhus, og at vi med de kan møte framtidens behov med tjenester med nødvendig kvalitet og kapasitet.

Kvalitetsmeldinger for barnehager og grunnskole

Under møtet ble både kvalitetsmeldingen for barnehage og kvalitetsmeldingen for grunnskole behandlet. Gode, trygge og mangfoldige barnehager er viktig for å gi alle barn en god start i livet. Høyre påpekte videre viktigheten av en god kunnskapsskole i Melhus.

– Det blir gjort mye godt arbeid i Melhus-skolene i dag, men kvalitetsmeldingen viser likevel at resultatene er på eller under snittet blant norske kommuner. Vi må heve resultatene. De økonomiske rammene til ordinær drift er stramme. Framover må vi prioritere innholdet i tjenestene, og samtidig møte fremtidens behov gjennom bærekraftige investeringer og økte inntekter til kommunen gjennom tiltak som tiltrekker seg flere barnefamilier til Melhus, sier Marius Krogstad Aune.

Stort engasjement i møtet

Møtet i Melhus kommunestyre 20. juni 2023 ble preget av engasjerte diskusjoner og viktige avgjørelser som vil forme fremtiden til Melhus. Høyre jobbet for vedtak som understreket behovet for vekst, utvikling og trygg økonomisk styring i kommunen, for å bidra til bedre tjenester og en positiv utvikling for innbyggerne i Melhus.