Kommunestyremøte med kollektivtrafikk, barnevern og jobber i sentrum

I kommunestyremøtet 23. mai 2023 ble flere viktige saker diskutert og besluttet, som vil påvirke utviklingen av Melhus kommune i årene som kommer.

Varaordfører Stine Estenstad på talerstolen under kommunestyremøtet.

Her er en oppsummering av noen av de viktigste sakene som ble diskutert:

Detaljreguleringsplan Krysningsspor Melhus sentrum

En av de mest fremtredende sakene på agendaen var detaljreguleringsplan for krysningsspor i Melhus sentrum. Det er et av flere tiltak som gjøre det mulig å kjøre to tog i timen på Trønderbanen. Dette vil bety økt kollektivtilbud og bedre forbindelser for innbyggerne i Melhus. Bane NOR er utbyggeren av prosjektet, og det ble understreket at de må være en aktiv bidragsyter i utviklingen av hele stasjonsområdet rundt Melhus stasjon.

– Dette inkluderer nødvendige tiltak for tilrettelegging av parkeringsplasser, tilgjengelighet, og generell infrastruktur rundt stasjonen,i tillegg til nye bygg i området. Kommunestyret var enig i viktigheten av at Bane NOR er med for å sikre en helhetlig utvikling av området, sier varaordfører Stine Estenstad.

Mobilitetsanbud Stor-Trondheim 2029 (MST2029)

En annen viktig sak som ble tatt opp var planene for busstilbudet i Stor-Trondheim fra 2029. Melhus Høyre understreket betydningen av å utvide tilbudet i stedet for å bruke alle pengene på lavere billettpriser.

– Noen går til valg på å prioritere kun lavere billettpris, vi ønsker også en utvidelse av busstilbudet, som vil gi innbyggerne bedre tilgang til kollektivtransport og dermed bidra til å knytte kommunen sammen og kan redusere biltrafikken i området. Dette vil da også være et positivt tiltak for miljøet og bidra til å oppnå klimamålsetningene for regionen, sier Marius Krogstad Aune.

Tilstandsrapport barneverntjenesten i Melhus og Skaun 2023

Kommunestyret fikk også presentert tilstandsrapport for barneverntjenesten i Melhus og Skaun. Rapporten viste at det gjøres mye bra arbeid innen barnevernet i Melhus, men samtidig ble det påpekt at det fortsatt er utfordringer som må løses for å sikre at alle barn får en god start i livet. Kommunestyret erkjente viktigheten av å fortsette å styrke og forbedre barneverntjenesten og sikre at barna i Melhus og Skaun blir tatt vare på på best mulig måte.

Søknad om fast skjenkebevilling

To søknader om fast skjenkebevilling ble også diskutert under møtet. Søknaden representerte et initiativ til å etablere attraktive tilbud i Melhus sentrum, som igjen ville bidra til verdiskaping og skape nye arbeidsplasser. Fast skjenkebevilling ble innvilget både til Kompis og Sabrura sine nye restauranter i nye Melhustorget.

Vekst og trivsel i Melhus

Melhus Høyre er fornøyd med kommunestyremøtet og mener at beslutningene som ble tatt vil bidra til å utvikle Melhus kommune på en positiv måte. Partiet ser frem til å fortsette arbeidet med å skape gode rammebetingelser for innbyggerne og legge til rette for bærekraftig vekst og trivsel i kommunen.