Syv grunner til å stemme Høyre på Nesodden

Her har du syv gode grunner til å stemme Høyre på Nesodden.

1. En skole der alle kan lykkes

Én av fem går ut av Nesoddskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Det skyldes blant annet at skolene våre er underfinansiert og at for mange elever ikke trives. Høyre vil skape en skole der alle kan lykkes. Vi vil prioritere tidlig innsats, flere dyktige lærere og gode skolebygg i hele kommunen for at flere elever skal trives og oppleve mestring. I tillegg vil vi sørge for at skolen blir bedre tilpasset hver enkelt elev, blant annet ved å innføre flere valgfag og linjer på ungdomsskolen.

2. Du skal glede deg til å bli gammel på Nesodden

I 2050 vil Nesodden ha dobbelt så mange eldre innbyggere som i dag. Det må vi forberede oss på. Høyre vil at Nesodden skal bli et mer aldersvennlig samfunn. Kommunen må legge til rette for en sosial og aktiv alderdom, blant annet ved å skape flere gode møteplasser. Eldre som trenger pleie skal møte en kompetent helsetjeneste som gir dem valgfrihet og medbestemmelse. Høyre vil innføre fritt brukervalg slik at hjemmeboende eldre selv kan velge hvem som skal levere tjenestene.

3. Et boligmarked for alle

Over flere år har Nesodden hatt blant landets høyeste boligprisstigning. Denne trenden vil Høyre snu. Flere unge og familier med dårlig råd skal kunne oppleve boligdrømmen på Nesodden. Vi vil derfor ta i bruk flere boligsosiale modeller, og jobbe for et mer variert boligmarked ved å bygge flere leiligheter. I tillegg må det skapes et bedre tilbud til eldre som ikke lenger ønsker eller kan bo i hus med flere etasjer. Høyres mål er et mer inkluderende og variert boligmarked som ivaretar både yngre, eldre og de med dårlig råd.

4. Hjelp når du trenger det

Ventetiden på psykisk helsehjelp er altfor lang. Du skal få hjelp når du trenger det, før små problemer vokser seg store. Høyre vil styrke skolehelsetjenesten og gjøre den mer tilgjengelig, blant annet gjennom utvidet åpningstid og økt tilstedeværelse på digitale flater. Videre er det viktig at de som sliter med rus får hjelp. Vi vil sikre at alle får en behandling som passer dem, og ta initiativ til et regionalt prøveprosjekt med rusreform i Follo.

5. Ta vare på Oslofjorden

Alle gode krefter må tas i bruk for å redde Oslofjorden. Vi må spille på lag med næringslivet, frivilligheten og nabokommunene våre. Høyre vil lage en nullutslippsplan for kloakk, restaurere mer marin natur og etablere et nettverk av tømmestasjoner for fritidsbåter. Oslofjorden kan bli en suksesshistorie hvis politikerne vil det nok. Vi i Høyre er klare til å gjøre vår del av jobben.

6. Vi er på lag med jobbskaperne

Dagens politiske ledelse har et for dårlig samarbeid med lokalt næringsliv. Høyre vil gjøre det mer lønnsomt og attraktivt å skape arbeidsplasser på Nesodden. Vi heier på og er på lag med alle som vil skape jobber og verdier i kommunen. Høyre vil legge til rette for flere næringsarealer, og har som mål å redusere og – på sikt – fjerne skatten på næringseiendom.

7. Vi er din garantist mot eiendomsskatt

Høyre vil ikke innføre eiendomsskatt på Nesodden. Med økende priser og stigende renter, forventes det at familier vil få trangere privatøkonomi i tiden fremover. Det siste innbyggerne på Nesodden trenger er at det innføres en ny skatt på hjemmene deres.

Nå har du lest syv gode grunner til å stemme Høyre på Nesodden, men det finnes mange flere! Dersom du ikke fant din hjertesak på listen, kan vi anbefale deg å ta en kikk i programmet vårt. Her kan du finne ut hva Høyre mener om det som er viktigst for deg: