Ap vil finansiere subsidierte jobber i offentlig sektor sørpå

En Ap-finansiert rapport viser at økt offentlig forbruk kan skape flere arbeidsplasser på kort sikt, og da spesielt med tanke på ledighetskrisen på Vestlandet. Når arbeidsplasser forsvinner i oljesektoren vil altså Arbeiderpartiet øke skatter og avgiftene i hele landet for å erstatte private jobber sørpå med arbeidsplasser i offentlig sektor.

Norge trenger flere lønnsomme private arbeidsplasser sombidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet. Nord-Norgehar lav arbeidsledighet og bruk for arbeidskraft, kapital og kompetanse til åutvikle naturressursene og mulighetene i nord. Ap og venstresiden lever i villfarelsenat man kan bevilge seg til økt verdiskaping.

Veksten og mulighetene i Nord-Norge er mye større enn iresten av landet, og «gullkysten» i nord sitt bidrag til nasjonaløkonomien viløke kraftig fremover. Derfor bør det investeres og legges til rette med tiltakog infrastruktur for verdiskaping i nord.

Tenk om Arbeiderpartiet viste samme omsorg tidligere, datorskekrisa slo brutalt inn over Nord-Norge på slutten av 80 tallet?

Arbeiderpartiet gjør forsøk på å tilfredsstille velgermassenpå Vestlandet, og Gahr Støre mener altså at det beste vi kan gjøre nå er å skattleggebedrifter og eiere også i Nord – for at flere skal leve av offentligeoverføringer sørpå. Det vil ikke bidra til langsiktig omstilling, det grønneskiftet og nye lønnsomme bærekraftige arbeidsplasser i Nord som landet nåtrenger.

Regjeringen har allerede lagt til rette med balansertetiltak mot ledigheten på Vestlandet, men dette er og må være tiltak vi kan«skru av» når flere kommer i arbeid og økonomien normaliserer seg. Dette erikke en «offentlig» finanskrise som går over, men en nødvendig og varigomstilling i næringslivet som følge av fallet i oljeprisen.

Vi må unngå varig økte offentlige utgifter – hvorArbeiderpartiets løsning altså er det stikk motsatte, og vil kunne ramme Nord-Norgesbehov for prioritering av økonomiske midler og tiltak i framtidigestatsbudsjett.

Når Nord-Norge skal utrustes til å bli fremste bidragsytertil Norges nasjonaløkonomi, så gjør man ikke det ved å subsidiere flere offentligearbeidsplasser sørpå. Derimot trenger vi en offensiv og moderneverdiskapingspolitikk. Dette arbeidet er regjeringen i gang med, og det er nå rekordresultateri Nord-Norge. Dette må ikkeArbeiderpartiet få ødelegge med gammeldags subsidiepolitikk og overføring avNord-Norsk næringslivs penger sørover.

Velkommen til nord – en landsdel i vekst og optimisme.

Jonny Finstad
Fylkesleder i Nordland Høyre