Politikk

Her kan du lese vårt valgprogram og hva Nordland Høyre går til valg på i 2023.

Nordland Høyres fylkestingsvalgprogram 2023 – 2027

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese punktvis hva vi går til valg på:

Vi vil mer for Nordland!

Nordland skal være en god plass å bo, jobbe og leve. Vi er avhengig av trygge lokalsamfunn, attraktive arbeidsplasser, nyskapende næringsliv, god fremkommelighet og et rikt kulturliv. Derfor er det viktig at Nordland fylkeskommune tilbyr gode tjenester og er en tilrettelegger for utvikling og mangfold i hele Nordland. Nordland Høyre vil samarbeide med kommunene for å legge til rette for attraktive og bærekraftige lokalsamfunn med livskvalitet for innbyggerne.

Vi vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til, og ansvar for å forme sitt eget liv, og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Vi vil ha et samfunn som setter menneskene foran systemet.

Trygge arbeidsplasser er forutsetning for velferden vår. Nordland Høyre vil ha et arbeidsliv med plass til alle, hvor alle som kan og ønsker skal få muligheten til å arbeide. Vi vil være en aktiv pådriver og tilrettelegger for at eksisterende og nye bedrifter skal få gode rammevilkår, slik at de ønsker å utvikle og etablere seg i vårt fylke. Nordland fylkeskommune skal oppfattes som en «Ja-fylkeskommune» hvor vi møter nye ideer og løsninger med en positiv holdning.

Nordland skal ha en skole som ser den enkelte elev, hvor alle elever har like muligheter og opplever læring, trivsel og mestringsglede. Dette oppnås gjennom å fortsette med satsningen på kunnskap og kompetanse. Ettersom vi er et langstrakt fylke, er det viktig med et desentralisert skoletilbud med fokus på kvalitet og kunnskap. Vi skal ha en skole hvor våre elever møtes av kvalifiserte lærere. Ikke minst skal ingen hos oss gå ut på dato, derfor vil vi arbeide for et mer fleksibelt opplæringsløp for den enkelte og sikre at læring gjelder hele livet.

Vi vil at du skal komme raskere frem og tryggere hjem. Nordland Høyre vil ha en sterk satsing på samferdsel hvor vi bygger hele Nordland for fremtiden. Gode veier, jernbane, kollektivtrafikk, sjøtransport og luftfart gir folk mulighet til å bo og skape jobber i alle deler av Nordland. Vi skal sørge for at rutetilbudet er tilpasset innbyggere og næringsliv, og at våre transportårer oppleves som trygge. 

Vi vil mer for Nordland fordi vi vil mer for alle oss som bor her. Vi tror at fellesskapet blir sterkere når det preges av frihet og ansvar, og når flest mulig beslutninger tas nærmest mulig den det gjelder. Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet. Det handler om den gode læreren, et rikt kulturliv, om treneren som brenner for idretten, om frivilligheten som engasjerer barn og voksne. Om gode og likeverdige helsetilbud. Det handler om oss! Så la oss sammen gjøre Nordland bedre.

Vi vil mer for Nordland!

Et Nordland på lag med jobbskaperne

 • arbeide for at Nordland skal være en attraktiv lokasjon for bærekraftige industri- og næringsetableringer
 • arbeide for at statlige arbeidsplasser kan flyttes til eller etableres i Nordland
 • bidra og være pådriver for etableringer av arbeidsfellesskap hvor private og offentlige aktører kan ha felles kontorfasiliteter, samt bidra til nye samarbeidsformer
 • legge til rette for økt samarbeid mellom oppstartsselskaper og det offentlige
 • legge til rette for å bygge ut digital infrastruktur i hele fylket, og ha som mål at høyhastighetsbredbånd og 5G-nett skal være tilgjengelig i hele Nordland i løpet av 2025
 • fortsette å føre en markedsbasert og teknologinøytral politikk for utbygging av bredbånd
 • legge til rette for at det utvikles nye tjenester og skapes verdier ved deling av data mellom offentlige og private aktører

Et grønnere Nordland

 • at næring- og industrien må sikres stabil tilgang på nødvendige kraft til videre drift og utvikling.
 • arbeide for at det legges til rette for mer industriell utnyttelse av kraftproduksjonen.
 • tillate skånsom kraftutbygging i vernede vassdrag hvis det ikke forringer verneverdiene.
 • at det skal være attraktivt for kraftselskapene å oppgradere eksisterende vannkraftverk og at det legges til rette for utbygging av nye.
 • jobbe for at regelverket og virkemiddelapparatet gjennomgås for å stimulere til bruk av solenergi og andre fornybare energikilder
 • utrede mulighetene for kjernekraft
 • legge til rette for hydrogenproduksjon i fylket
 • legge til rette for forsknings- og utviklingsprosjekter for konkurransedyktige tidevann- og bølgekraftprosjekter
 • at det legges til rette for mer batteriproduksjon
 • ha en gjennomgang av dagens system for nettutbygging for å redusere saksbehandlingstiden, fjerne flaskehalser og sikre et mer effektivt strømnett som legger til rette for arbeidsplasser og verdiskaping i Nord-Norge
 • at havvind følges opp som en industrisatsing i Nordland
 • at det gjennomføres en kartlegging av mineralressursene i Nordland, og legge til rette for økt utvinning
 • at saksbehandlingstiden for mineralprosjekter forkortes, gjennom forenkling av reguleringer og planprosesser
 • sammen med næringen utvikle norsk mineralnæring til å bli verdens grønneste
 • tillate sjødeponier med strenge krav til en sikker miljøovervåking
 • sikre god dialog og samhandling om urfolkinteresser der utbygging av kraft kommer i konflikt med urfolksinteresser
 • legge til rette for utvikling og produksjon av biobaserte produkter
 • støtte ungdom som ønsker å etablere seg som fiskere
 • aktivt støtte opp om næringslivets arbeid med å få etablert eksportløsninger av sjømat fra flyplasser i Nordland
 • legge til rette for lokale ringvirkninger og aktivitet fra fiskeri- og havbruksnæringen
 • legge til rette for at mer fisk blir bearbeidet og videreforedles i Nordland.
 • ønsker en sterk havgående fiskeflåte for å kunne fange norske ressurser i internasjonal sone. Vi skal hevde norsk suverenitet, samt kunne fangste opparbeidede kvoter i andre farvann, samtidig vil vi ivareta kystflåten
 • at kravene innenfor miljøsikkerhet og bærekraft øker i sjømatnæringen
 • at petroleumsvirksomhet skal skje med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap, og i sameksistens med fiskeri og andre næringer
 • sikre en god oljevernberedskap i samarbeid med private aktører
 • konsekvensutrede for olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja

Reiseliv og turisme

 • legge til rette for og bidra til å utvikle helårsturisme
 • styrke samarbeidet mellom friluftsliv og reiseliv for å hindre unødig slitasje og forsøpling
 • legge til rette for god merkevarebygging rundt nordnorske og samiske natur- og kulturopplevelser
 • gi muligheten til å innføre et lokalt eller regionalt besøksbidrag som uavkortet skal gå til å drifte og utvikle offentlig infrastruktur for besøkende
 • fremme lokal mat og drikke som en viktig del av turisme og næringsutvikling
 • at ordningen for lokale produsenter av alkoholholdig drikke som selges til besøkende utvides

Landbruk og skogbruk

 • støtte opp om lokalmat- og drikke produksjon
 • legge til rette for økologisk og bærekraftig landbruks- og reindriftsvirksomhet.
 • forenkle søknadsprosesser, rapporteringer og fjerne unødvendige reguleringer
 • støtte frivillig vern av skog
 • legge til rette for skog- og treindustrien
 • at skog forvaltes som en bærekraftig ressurs
 • at privat og lokalt eierskap til norske skogressurser økes ved reduksjon av det offentlige eierskapet til skog
 • sikre god rekruttering til næringen gjennom satsning på videregående opplæring
 • føre en rovviltpolitikk som ivaretar tryggheten til enkeltmennesker og lokalsamfunn og trygger husdyrhold slik at det bidrar til at bærekraftige rovviltbestander ivaretas

Videregående opplæring

 • opprettholde og ha et desentralisert studie- og linjetilbud
 • stimulere til at det opprettes flere fleksible videreutdanningstilbud som personer har behov for, og som arbeidslivet etterspør
 • øke bruken av modulbasert opplæring i videregående skole for å tilrettelegge for desentralisert og fleksibel utdanning
 • sikre et godt og desentralisert utdanningstilbud, blant annet gjennom digitale kompetanse-huber
 • sikre at elever som står i fare for å falle ut av videregående skole får oppfølging
 • følge opp elever med høyt fravær, ved sykdom eller skolevegring, gjennom å bruke teknologi og digital hjemmeundervisning for å redusere frafall i skolen
 • legge til rette for at man i voksen alder kan fullføre videregående utdanning
 • tilby tilpasset opplæring og et variert løp for å sikre at flere fullfører videregående opplæring
 • beholde den nasjonale fraværsgrensen på ti prosent
 • tettere samarbeid mellom rådgivningstjenesten, NAV og karriereveiledningssentrene
 • innføre fritt skolevalg
 • være positive til privatskoler, som for eksempel Campus blå
 • si ja til profilskoler som satser på fagutdanning, realfag, språk og økonomi
 • innføre anonym retting av store prøver og vurderinger
 • tillate forsøk med filming av muntlig eksamen i skolens regi for å sikre elevene en mer reell klagemulighet
 • sikre elever og lærlingers rett til å vurdere undervisnings- og læringsmiljøet i skole og lærebedrift gjennom å gi dem muligheten til å ta opp og få opplæring i fag som ikke er bestått
 • sørge for at de som avbryter videregående opplæring uten gjennomført sluttkompetanse skal få oppnådd delkompetanse
 • se på muligheten for raskere kunne ta opp eksamen for elever som har strøket
 • legge bedre til rette for utveksling og internasjonalisering i videregående opplæring, både innenfor studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram
 • utrede muligheten til å utføre eksamen før russetiden
 • sikre et fullverdig samisk utdannelsestilbud i Nordland
 • at det skal tilbys frivillig sommerskole før skolestart
 • at det skal kunne inngås samarbeid mellom videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner for å sikre at elever som ønsker det, skal kunne ta fag på høyere nivå
 • innføre mulighet for forkurs i matematikk i videregående skole

Fag- og yrkesopplæring

 • utvide Steigen-modellen til å gjelde flere plasser
 • jobbe for å øke lærlingtilskuddet slik at det blir attraktivt for bedriftene å ansette lærlinger
 • jobbe for å øke utstyrsstipendet
 • innføre en gaveforsterkningsordning for å sikre bedre og mer oppdatert utstyr i de videregående skolene
 • innføre krav til minstestandard på utstyr som utvikles i samarbeid mellom skoler og næringsliv
 • jobbe for en forsøksordning der stat, fylke og industri samarbeider om deling av avansert utstyr mellom flere skoler ved bruk av mobile enheter som kan betjene flere skoler i Nordland
 • at Y-nemndenes rolle skal styrkes, og deres anbefalinger tillegges avgjørende vekt
 • arbeide for utdannelsesløp (Y-veien) som gir større utviklingsmuligheter og bedre overgang mellom fagbrev og høyere utdanning
 • vurdere lærlingefond, hvor alle virksomheter innen bransjer som det er utviklet fag- eller svennebrev for, skal bidra økonomisk for å dekke deler av utgiftene til opplæring av lærlinger i bedrift
 • ha som mål at lærlingen skal skje mest mulig i bedrifter som er relevant for den yrkesfaglige retningen eleven går
 • se på muligheten for å gi yrkesfagelever et utdanningsløp som resulterer i et fagbrev på engelsk, etter modell fra International Baccalaureate – linjen
 • gi flere elever mulighet til å kombinere yrkesfag med toppidrett eller realfag

jobbe for

Til elevens beste

 • intensivere arbeidet mot mobbing og digital mobbing i skolen
 • stille krav til at alle skoler med mobbetilfeller skal innføre dokumenterbare tiltak
 • stille krav til at skolene som ikke klarer å håndtere mobbetilfeller skal følges opp av et ekspert-team i samarbeid med Mobbeombudet
 • ha flere helsesykepleiere, miljøterapeuter og tilby psykologtjenester for elever i videregående opplæring
 • videreutvikle helsestasjonstjenesten og sikre et bedre digitalt helsesykepleiertilbud.
 • vurdere å etablere bemannede hybelhus for borteboende elever flere steder i fylket
 • styrke oppfølgningen av borteboende elever
 • jobbe for økt borteboerstipend
 • innføre psykososialt førstehjelpskurs og livsmestringskurs i videgående skole

Dyktige og kvalifiserte lærere og skoleledere

 • at alle elever skal møte en kvalifisert lærer 
 • at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i
 • satse på etter- og videreutdanning av lærere
 • styrke satsingen på profesjonsfaglig digital kompetanse i etter- og videreutdanning av lærere
 • jobbe for nye ordninger for å sikre flere kvalifiserte lærere i skolen, for eksempel ved å gjøre det mulig for ansatte i skolen å få tilleggskompetanse og undervise på flere trinn eller ved å få flere ansatte i skolen til å fullføre lærerutdanningen mens de står i jobb
 • at flere kan hospitere hos bedrifter

Digitalisering i skole

 • fortsette opptrappingen av teknologiutdanningene og opprette flere studieplasser innen IKT og teknologifag
 • videreføre den teknologiske skolesekken
 • ta i bruk digitale verktøy, inkludert virtuell- og simuleringsteknologi, for å styrke undervisningen, særlig innen yrkesfag og på fagskolene
 • legge til rette for undervisning basert på smart bruk av dataspill
 • gi flere lærere videreutdanning i pedagogisk bruk av IKT og utdanne flere lærerspesialister innen IKT
 • ha gode digitale læringsplattformer og rutiner som gjør det mulig å ha god digital undervisning, dersom det ikke er mulig å gjennomføre ordinær undervisning

Nordland som god skoleeier

 • kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå
 • sikre åpenhet rundt resultatene fra nasjonale prøver
 • at skoler som scorer gjennomgående dårlig på nasjonale prøver må sette inn dokumenterbare tiltak
 • styrke kunnskapen om skoleeierrollen i kompetanse- og forskningsmiljøene og stimulere til deling av beste praksis
 • legge til rette for at skolene kan samarbeide mer med andre institusjoner, næringsliv og alternative opplæringsarenaer
 • ha større fleksibilitet for den enkelte skole for tilpasninger av studie- og linjetilbud gjennom samarbeid med næringsliv, elever og kommuner
 • bedre overgangen og samarbeidet mellom ungdomsskolen og videregående skoler
 • styrke kommunenes rolle som vertskommune for videregående skole
 • gjennomføre et kompetanseløft i spesialpedagogikk for å sikre et godt tverrfaglig samarbeid mellom skole, skolehelsetjeneste og PP-tjeneste
 • sikre tilstrekkelig kompetanse om LHBTIQ (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling /interkjønnspersoner og queer) på alle skoler
 • gjennomgå rapporteringskravene i skolen med mål om å redusere byråkratiet

Fagskoler

 • ha bedre kvalitet, økt kapasitet og tydeligere ansvar for å tilby relevant etter- og videreutdanning i høyere yrkesfaglig utdanning
 • sikre likebehandling av offentlige og private fagskoler
 • legge bedre til rette for utveksling og internasjonalisering i fagskolesektoren
 • jobbe for å sikre at kriteriene for godkjenning av fagskoler bidrar til høy kvalitet og er basert på aktuell kunnskap og praksis i yrkene
 • legge til rette for synlighet og rekruttering til fagskolene ved å styrke kompetansen til rådgivningstjenesten i videregående skole, NAV og de regionale karrieresentrene
 • sikre kvalitet i gjennomføringen av fagskoleutdanninger og vurdere økt bruk av eksterne sensorer og nasjonale eksamensnemder

Høyere utdanning og forskning

 • bidra til at Nordland skal bli det beste fylket å studere i
 • arbeide for å øke etablering av flere desentraliserte studietilbud
 • stimulere til deltakelse i flere nasjonale og internasjonale forskningsprogram
 • formalisere samarbeidet med studentdemokratiene
 • gi nye studenter gratis kollektivkort en gitt tidsperiode
 • styrke forskning og utdanningene rettet mot næringslivet og offentlig tjenesteyting

Et trygt og fleksibelt arbeidsliv

 • gjennom tettere samarbeid mellom fylket, skolene, oppfølgingstjenesten og Nav legge til rette for at unge skal gjennomføre videregående skole eller komme i jobb
 • ha en sterk satsing på utdanning for unge gjennom tiltak, økt bruk av ordinær fagopplæring og en kraftig økning av lærekandidatstillinger og praksisbrev som alternativ til fagbrev for elever med svakt grunnskolegrunnlag
 • legge til rette for flere VTA plasser og styrking og framsnakking av vekstbedriftene

Raskere frem og tryggere hjem

 • ta vare på og vedlikeholde den infrastrukturen vi allerede har
 • at det legges til rette for at Nordland kan fortsette å bli en testarena for utvikling av autonome kjøretøy
 • ha økt utbygging av infrastruktur til lav- og nullutslippsteknologi for kjøretøy, ferger og skip i samarbeid med private aktører
 • koble næringspolitikk, mobilitets- og samferdselspolitikk og klimapolitikk tettere sammen
 • jobbe for lengre nedbetalingstid for fergeavløsnings- og bompengefinansierte prosjekter som skal erstatte eller avløse ferge- og båtstrekninger, slik at flere bro- og tunnelprosjekter blir økonomisk gjennomførbare
 • styrke arbeidet med trafikksikkerhet
 • legge til grunn nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken. Vi vil prioritere holdningsskapende arbeid, møtefrie hovedveier og vedlikehold og fornying av infrastrukturen for å øke trafikksikkerheten
 • legge til rette for trygg skolevei ved å bygge ut gang- og sykkelveier rundt skolene
 • jobbe for at modellen Nye veier kan overførers til andre sektorer for å sikre raskere og billigere planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • legge til rette for økt utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler og fritidsbåter i hele Nordland
 • legge til rette for økt bruk av avansert flytende biodrivstoff og biogass i transportsektoren
 • videreutvikling av appen «Reis»

Vei

 • prioritere drift og vedlikehold av fylkesveiene og få fast dekke
 • at det sørges for målrettede støtteordninger for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene
 • at arbeidet med flom- og rassikring styrkes
 • at arbeidet med tunnelsikkerhet styrkes
 • at utenlandske vogntog betaler bompenger og andre avgifter, samt styrke kontrollvirksomheten langs veien, særlig om vinteren
 • at det etableres DAB-radiodekning og mobildekning i alle tunneler på hovedveinettet
 • videreføre og styrke flaskehalsprosjektet og bruprogrammet på fylkesveiene
 • legge til rette for at man i større grad benytter seg av det handlingsrommet til å fravike veinormalkravene, slik at man kan bygge mer gang- og sykkelvei som viktige trafikksikkerhetstiltak
 • arbeide for å prioritere utbygging av spesielt utsatte strekninger på stamveinettet E6 og E 10 i Nordland

Jernbane

 • at togtilbudet forbedres gjennom flere togavganger, nyere tog og bedre service
 • bygge ut det eksisterende jernbanenettet for å korte ned reisetiden, øke kapasiteten og bedre punktligheten for gods og passasjerer
 • bygge ut grensekryssende jernbane
 • jobbe for bedre tilbud og kapasitet på Nordlandsbanen og Ofotbanen

Kollektiv og luftfart

 • videreutvikle ordningen med sanntidsinformasjon på buss til å gjelde hele fylket
 • utrede muligheten for reklame på buss
 • ha brukerfokus i kollektivtransporten for å gjøre den mer attraktiv og brukervennlig
 • styrke kollektivtilbudet
 • ha mer fleksible løsninger innenfor kollektivtransport for å få flere til å ta buss
 • sikre sømløse overganger mellom de ulike transportformene
 • bedre samordning av kollektivruter mellom fylkene
 • jobbe for reduserte kollektivpriser for hybelboere og studenter i Nordland og fjerne aldersgrensen på 29 år for å få studentrabatt
 • videreutvikle drosjenæringen som en viktig del av kollektivtransporten og med et sterkt kundeperspektiv
 • legge til rette for transportmiddel på bestilling i hele fylket, med et særlig fokus på distriktene
 • fjerne flypassasjeravgiften for kortbanenettet
 • redusere maksprisen for FOT-ruter
 • legge til rette for konkurranse mellom flere selskaper på strekningene på
 • kortbanenettet for økt konkurranse på pris og avganger
 • sikre et godt flytilbud og særlig prioritere utbygging og vedlikehold av kortbanenettet
 • at Nordland fylkeskommune skal være pådriver og arena for utvikling, testing og tidlig implementering av elektrifiserte fly og andre null- og lavutslippsluftfartøy
 • jobbe for at Nordland blir en arena for Grønn luftfart for testing og utvikling av ny teknologi og utvikle bærekraftig og fornybart drivstoff til luftfarten

Sjøtransport

 • innføre gratis fylkesveiferger i Nordland
 • halvere prisen for å reise med hurtigbåt
 • tilpasse samferdselstilbudet til sjøs i samråd med både befolkningen og næringslivet gjennom en grundig prosess for å få etablert et ferge- og hurtigbåtkart for Nordland.
 • at hurtigbåtflåten har den standard som kreves, blant annet med gode samdriftsløsninger, som for eksempel der fartøy kan frakte gods, i tillegg til passasjerer.
 • styrke ekspeditørordningen langs kysten
 • at ferger og hurtigbåter skal ha god standard og moderne materiell
 • jobbe for å øke bevilgningene til oppgradering av fiskerihavner slik at de kan ta imot større båter og økt produksjon fra fiskeri- og havbruksnæringene
 • forbedre infrastrukturen i tilknytning til havnene, og vedlikeholde og utvikle farledene
 • tilrettelegge for nullutslippsteknologi i fergesektoren og sørge for tilstrekkelig kapasitet og hyppighet
 • styrke innovasjonsarbeidet med utslippsfrie og selvgående båter og legge til rette for ny infrastruktur til sjøs

Attraktive lokalsamfunn

 • styrke samordning mellom kommuner og fylkeskommuner i areal- og plansaker
 • styrke lokalt selvstyre og begrense adgangen til å fremme innsigelser fra statlige – og regionale myndigheter.
 • alltid begrense bruk av offentlig inngrep og ekspropriasjon til et minimum.
 • la kommunene få større myndighet i saker som omhandler aktivitet i strandsonen og motorferdsel i utmark
 • være pådriver for å få utarbeidet og ha oppdaterte kystsoneplaner i hele Nordland
 • styrke eiendomsretten og gi grunneierne økt innflytelse på forvaltning, regulering og bruk av arealer, også i verneområder
 • jobbe for å innføre lokal forvaltning for statsgrunn som sikrer lokalsamfunnene større innflytelse og verdiskaping, og som samtidig ivaretar samiske interesser
 • at kommunene selv skal avveie mellom bruk og vern i kulturminnesaker
 • arbeide for et likestilt samfunn
 • fylkeskommunen skal være et godt vertskapsfylke
 • fortsette å legge til rette for Nordland som vertsfylke for forsvaret
 • bidra til å øke samarbeidet mellom forsvaret, næringsliv og det offentlige

Trygghet og valgfrihet i helsetilbudet

 • ha en desentralisert sykehusstruktur
 • øke bruken av fysisk aktivitet og videreutvikle planer for å styrke folkehelsen
 • at det skal utarbeides en handlingsplan for å redusere ensomhet
 • ha nullvisjon for selvmord
 • sikre lett tilgjengelig hjelp for de som opplever psykiske helseproblemer, og jobbe for at flere unge skal lære å håndtere livsmestring i skolen
 • samarbeide med frivillige organisasjoner som tilbyr hjelp og støtte til mennesker som sliter med psykiske helse
 • sikre gode tilrettelagte områder for idrett og friluftsliv
 • være støttespiller til frivillige organisasjoner
 • Bygge ut bedre og sikrere sykkel og gangstiforbindelser
 • legge til rette for økt rehabilitering av eksisterende idrettsanlegg og utbygging av flere idrettsanlegg
 • støtte opp og være pådriver for at flere kommuner kan samarbeide om regionale anlegg
 • Nordland skal være et aldersvennlig samfunn

Tannhelse

 • at tannhelsen til barn og unge i Nordland skal være blant de 3 beste fylkene i landet
 • den nye tannklinikkstrukturen i Nordland skal evalueres med hensyn til blant annet kvalitet, tannlegedekning, tilgjengelighet/kapasitet, ventetider, hvilken kategori av pasienter som behandles, avstander til behandling, konsekvenser for de minste brukerne
 • arbeide for å få fritt behandlingsvalg i tannhelsetjenesten for de som får tannlege dekket av det offentlige
 • sikre god rekruttering av tannleger

Kultur og fritid

 • ha et mangfoldig og sterkt kulturliv
 • vil løfte frem den nordnorske kulturarven
 • styrke museenes rolle som kunnskapsformidler og kulturarvforvalter
 • Videreutvikle den kulturelle skolesekken
 • bidra til at museene skal være tilgjengelig for alle, blant annet gjennom bruk av digitale medier
 • jobbe for bedre støtteordninger for finansiering av ivaretakelse av eldre kulturminner som enkeltpersoner har i sitt eie
 • at Fylkesbiblioteket skal fylle rollen som pådriver overfor folkebibliotekene
 • bevare og videreutvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv som en del av Norges felles kulturarv
 • sikre støtte til institusjoner som har ansvar for at norske minoritetsspråk som nord-, sør- og lulesamisk og kvensk bevares
 • styrke museumenes rolle som samfunnsaktør og formidlere.
 • styrke tilskuddsordningen for fartøyvern gjennom økte bevilgninger

Idrett og frivillighet

 • at frivilligheten skal være fri og uavhengig og ha gode vilkår
 • styrke frivilligheten og idrettens rolle i integreringsarbeidet gjennom støtte til lavterskeltilbud og aktivitetsguider
 • sørge for at økonomi eller funksjonsevne ikke er et hinder for at barn og unge kan delta i idretten
 • stimulere til et mangfoldig og tilrettelagt idrettstilbud
 • sørge for at flere flerbrukshaller og kulturhusarenaer er tilrettelagt for datatreff og e-sportskonkurranser og at det satses på møteplasser for dataspilling.
 • støtte initiativer for internasjonale e-sportsarrangementer
 • legge til rette for mer egenorganisert idrett og fysisk aktivitet
 • legge til rette for at videregående skoler er tilgengelig for frivilligheten, lag og foreninger utenom skoletid
 • støtte arbeidet med skilting, merking og kartfesting av stier og turruter, samt motivere til at disse gjøres lett tilgjengelige digitalt

Integrering

 • ha god og standardisert oppfølging i introduksjonsprogrammet og videregående skoletilbud med norskopplæring for elever med innvandrerbakgrunn
 • ha som mål at tre av fire av flyktninger skal være i arbeid ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.
 • samarbeide med kommunale- og næringslivsaktører for å utforme en ordning for å kartlegge og formalisere kompetanse.
 • samarbeide med frivilligheten og idrettslag for å oppfordre til deltakelse i sivilsamfunnet og for å få flere innvandrerungdommer med på fritidsaktiviteter.
 • gi asylsøkere under 25 år rett til videregående opplæring.

Bærekraftig offentlig forvaltning

Trygg økonomisk styring

 • føre en ansvarlig og bærekraftig økonomisk politikk som gir handlingsrom for investeringer. Økonomistyringen skal være nøktern, forutsigbar og holde kontroll på kostnader og gjeld
 • ha formannskapsmodell som politisk styringsform
 • stille seg positiv til å la kommuner som ønsker det overta fylkeskommunale oppgaver.
 • være positiv til at private og ideelle aktører kan utføre oppgaver på vegne av fylkeskommunen
 • stimulere til effektiv drift, slik at mer ressurser kan brukes til å styrke kvaliteten på tjenestene
 • utrede muligheten for positive omstillingsmidler for kommuner som har muligheten for rask vekst
 • styrke anbud og innkjøpskompetansen til fylkeskommunen
 • øke bruken av innovative anskaffelser
 • kreve bruk av lærlinger i alle offentlige byggeprosesser
 • at fylkeskommunen kommuniserer med innbyggerne på en enkel og tilgjengelig måte
 • gjennomføre årlige brukerundersøkelser om fylkeskommunale tjenester
 • styrke partnerskapene mellom næringsliv og fylkeskommunen gjennom innovasjonspartnerskap
 • bruke kun-én-gang-prinsippet, slik at innbyggere og bedrifter ikke trenger å sende inn samme informasjon til det offentlige mer enn én gang
 • styrke det digitale sikkerhetsarbeidet og ivaretakelse av personvern
 • innføre et klimabestemt anskaffelsesreglement

Nordland fylkeskommune som arbeidsgiver

 • lyse ut stedsuavhengige stillinger med arbeidssted Nordland
 • videreføre inkluderingsdugnaden med mål om at fem prosent av nyansettelser i det offentlige skal være mennesker med hull i CV-en eller funksjonsnedsettelse
 • tilby læreplasser, praksisplasser og trainee-stillinger i egen organisasjon
 • evaluere effekten av omstillingsprosessen Bring oss front

legge opp til mer automatisert saksbehandling i saker som egner for det, for å frigjøres ressurser og spare tid for innbyggere og næringsliv

Her kan du laste ned hele programmet

Last ned program for inneværende periode