Årsmøtevedtatte resolusjoner

Årsmøte vedtok fire resolusjoner.

1. En offensiv Nordområdepolitikk

Nordland Høyre vil føre en ambisiøs og vekstfremmende nordområdepolitikk, med en tydelig og bestemt suverenitetshevdelse, betydelig større og bærekraftig naturressursutnyttelse samt kraftig befolkningsvekst som fokusområder.

Dette skal oppnås gjennom konstruktivt samarbeid med polarnasjonene, men dog bestemt og med nasjonale interesser i fokus. En økning i militær tilstedeværelse er en forutsetning for dette.

I flerfoldige generasjoner har det nordnorske folk livnært seg av naturressurser. I nord har fiskeri, havbruk, mineralutvinning samt olje og gass vært viktige kilder for vårt livsgrunnlag. Norge må øke innsatsen på disse områdene mens forutsetningene er gode for å utnytte naturressursene på en bærekraftig måte.

En av de største utfordringene for Nord-Norge er befolkningsnedgang i distriktene. Dette står i kontrast til den ellers kraftige veksten. Større kommuner med bedre koordinering og planlegging av infrastruktur, boligutbygging, næringssatsing og utdanning, må være en førsteprioritet for å sikre nordnorsk innflytelse.

Nordland Høyre vil:

 • Styrke suverenitetshevdelsen og den militære tilstedeværelsen i NØS (Norges Økonomiske sone).
 • Gjennomføre en sterk satsning på naturressursutnyttelsen i nordområdene, med et jobbskapende og bærekraftig fokus.
 • Konsekvensutrede Nordland 6 og 7, og Troms 2
 • Øke satsingen på kunnskap og forskning i nord kombinert med videreutvikling av regionens infrastruktur.
 • Nasjonal transportplan må inkludere målrettede tiltak for å sikre miljøvennlig frakt av varer på Nordlandsbanen kombinert med båtrute og dobbeltspor på Ofotbanen.
 • Utrede hydrogenifisering av Nordlandsbanen
 • Sikre videreføring av den sterke satsingen på E6 gjennom fylket
 • Be regjeringen utrede hvordan utfordringen med økt turisme og behovet for infrastrukturtiltak i nordområdene skal finansieres
 • Etablere et infrastrukturfond for Nord-Norge.

2. Offentlige gjenkjøp til Nordområde

Nordland Høyre viser til regjeringens forslag til LTP hvor det legges opp til økte investeringer i forsvaret og i forsvarsmateriell.

I årene fremover er det sannsynlig med 50-100 mrd i gjenkjøp til norsk industri og FOU som følge av norske investeringer i forsvarsmateriell.

Nordområdene og Nordland spesielt bør ha gode forutsetninger for å få sin andel av dette, slik at det kan skapes arbeidsplasser og virksomhet i nord.

Nordland Høyre mener det bør legges til rette for at gjenkjøpsavtaler også kan omfatte relevante utviklings- og FOU prosjekter i tillegg til militære leveranser.

Nordland Høyre peker på bla følgende muligheter til gjenkjøp i nord:

 • Utviklingsprosjekter ved Norsk Romfartssenter og ATC på Andøya
 • FOU innen Satellitt-teknologi ved forskningsparken/UiT i Narvik
 • Utvikling av sikkerhets- og beredskapsprosjekter knyttet til SARiNord i Bodø
 • Utvikling av drone akademi i nord
 • Videreutvikling av Sikkerhet- og beredskapsprosjekter ved Norges Brannskole
 • Videreutvikling av droneklynge i Nordområdene og FOU-prosjekter knyttet til dette
 • Utvikling av «High North Test Fasiliteter» for droner i nord
 • FOU knyttet til dronesensorer i samarbeid med NORUT og gjenkjøp av disse


Nordland Høyre ber om at det legges til rette for at slike utviklings- og FOU prosjekter kan innarbeides som godkjennbare gjenkjøp.

3. Desentralisering av statlig virksomhet

Nordland Høyre ber regjeringen arbeide aktivt for at veksten i statlig byråkrati i Oslo begrenses.

Ny teknologi legger til rette for at flere statlige virksomheter og funksjoner kan ansees som stedsuavhengige.

Slik statlig virksomhet bør i størst mulig grad søkes lokalisert til landet for øvrig og der forholdene ligger til rette for den aktuelle virksomheten. Dette gjelder i særskilt grad ny statlig virksomhet.

4. En mer human ruspolitikk

Bare i Oslo og Bergen er narkotikabrukere bøtelagt for 48 millioner kroner de siste fem årene, meldte NRK nylig. Dette er ofte tunge rusmisbrukere, som fremfor å bli frisk, opparbeider seg gjeld de ikke er i stand til å nedbetale.


Nordland Høyre mener det blir feil at mennesker som sliter med rusavhengighet skal straffes med bøter og fengsling. Dette er mennesker som allerede er langt nede, og trenger helsehjelp for å kunne komme seg ut av avhengigheten de sliter med hver dag. Det er viktig å presisere at det fortsatt skal være straffbart å bruke narkotika, og skal på ingen måte bli lovlig. Nordland Høyre vil at mennesker som blir tatt for bruk av narkotika skal hjelpes, ikke presses enda lengre ned, og mener det er på tide å fremme prinsippet om hjelp fremfor straff.


Nordland Høyre vil:

 • Stoppe bruken av bøter og fengsling som straff for mennesker som benytter seg av rusmidler.
 • Endre straffereaksjonen for mennesker som benytter seg av rusmidler fra bøter og fengsling til oppfølging og behandling.