Ber regjeringen bidra til etablering av Andøya Space Port

Andøya Space Center vil kunne bidra betydelig til å skape ny virksomhet og sysselsetting i Andøy, og sørge for at Norge ytterligere styrker sin posisjon som romnasjon.Nordland Høyre ber derfor regjeringen bidra til å realisere en etablering av Andøya Space Port.

Årsmøtevedtatt resolusjon:

Etablering av Andøya Space Port

Andøya Space Center vil utvikle og etablere en dedikert tjeneste for oppskyting av små satellitter fra Andøya, som første Space Port i Europa. En slik satsning vil bidra til omstilling og fornyelse nasjonalt, og bidra til at Norge forsterker sin posisjon som romnasjon. Det vil også være med å støtte opp om en europeisk satsing fra norsk jord. Det vil være en naturlig utvidelse av eksisterende virksomhet og kompetanseområder for ASC, og ta utgangspunkt i de fortrinn som finnes.

Stortingsmeldingen «Mellom himmel og jord: Norsk romvirksomhet for næring og nytte» (Meld. St. 32 (2012-2013)) ble lagt fram i april 2013. Et samlet Storting støttet meldingen og har gitt norsk romvirksomhet klare strategiske mål, hovedlinjer og definerte politikkområder der romvirksomhet skal være et verktøy for norske interesser. Dette gir et langsiktig grunnlag for videre utvikling av norsk romvirksomhet. I meldingen står det at «Regjeringen vil jobbe for at romvirksomhet fortsatt skal være et verktøy for norske interesser. Det settes fire mål for dette arbeidet:

Lønnsomme bedrifter, vekst og sysselsetting;

Dekning av viktige samfunns- og brukerbehov;

Bedre utnyttelse av internasjonalt samarbeid om romvirksomhet;

God nasjonal forvaltning av norsk romvirksomhet»

Det er ventet at Regjeringen vil legge fram en egen romstrategi i løpet av 2017.

I Regjeringens nordområdestrategi står det at «Norge er et land som har stor nytte av romvirksomhet. Med spredt befolkning, store havområder og stort innslag av naturressursbasert næringsvirksomhet og maritim transport har Norge stor nytte av satellittbasert navigasjon, kommunikasjon og overvåking. Ikke minst gjelder dette i nordområdene, der avstandene er enda større enn i sør».

I Industrimeldingen (Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende) trekkes det fram at «Norge har gjennom en årrekke satset på å utvikle kompetanse og næringsliv knyttet til utbygging, drift og utnyttelse av satellittinfrastruktur. Norske leverandører er internasjonalt konkurransedyktige, både innenfor produksjon av komponenter til satellitter, drift av satellittbakkestasjoner og innenfor ulike produkter og tjenester som nytter satellittdata. Det omsettes årlig norskproduserte romrelaterte varer og tjenester for over 7 mrd. kroner. I tillegg til dette har satellittbaserte tjenester stor verdi som tilrettelegger for verdiskaping innenfor blant annet offshore-, fiskeri og transportnæringen».

Det beskrives også i Prop. 151 S, Langtidsplan for forsvarssektoren, at en bedre utnyttelse av verdensrommet vil kunne gi kostnadseffektive bidrag til å styrke Forsvarets operative evne. Nasjonalt og internasjonalt samarbeid vil stå sentralt i forsvarssektorens videre utnyttelse av verdensrommet. Flerbruksløsninger og teknologi, småsatellitter og deltakelse i multilaterale samarbeids-konstellasjoner skal utnyttes for å sikre kostnadseffektive løsninger.

Andøya Space Center vil i denne sammenheng kunne bidra betydelig til å skape ny virksomhet og sysselsetting i Andøy, og sørge for at Norge ytterligere styrker sin posisjon som romnasjon.

Nordland Høyre vil på denne bakgrunn be regjeringen bidra til at en slik etablering på Andøya lar seg realisere.