Blått bygg styrker Nord Universitet internasjonalt

Topp moderne lokaler som er tilpasset dagens kravtil funksjonalitet og standard gjør at man kan drive undervisning og forskningpå høyt internasjonalt nivå. Dette vil gjøre Nord Universitet mer attraktiv ikampen om studentene nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom en mer fremtidsrettet campus vil helse, klima og havnæringen spille en mer sentral rolle.

Blått Bygg vil være en viktig forutsetning for at Nord universitet skal kunne styrke den maritime og helsevitenskapelige kompetansen i regionen. Det styrker det faglige satsingsområdet marin økologi, genomikk, bioøkonomi og havbruk, som er i tråd med regjeringens føringer i revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning og med regjeringens havstrategi. Nord Universitet styrker den regionale utviklerrollen innen «blå vekst», innovasjon, sykepleie og helsevitenskap.

Det er viktig for Nord Universitet å komme ut av trangboheten. Prosjektet sørger både for bedre utnyttelse av eksisterende bygg og vil gi helt nødvendige løsninger for å fremme høy kvalitet i forskning og utdanning ved Nord universitet. Totalt vil det være 8000m2 nybygg og 1680m2 ombygging og rehabilitering. Rammen for hele prosjektet er anslått til 629 mill. kroner.

Det er et sterkt behov for flere sykepleiere og flere innen helsevitenskap. Sykepleiermangelen må løses med tiltak på mange områder. Universitetene må, i samarbeide med helsetjenesten, utdanne flere. Etablering av Blått bygg vil gi kapasitet til å kunne utdanne flere.

Havnæringene blir stadig mer kompetansekrevende. Den utgjør i dag en betydelig andel av norsk økonomi, og havet er en viktig næringsvei for mange kystsamfunn. Norge har blitt en ledendehavnasjon mye på grunn av velutviklede næringsmiljøer og lokalsamfunn langs hele kysten, med kompetente arbeidstakere og sterke bedrifter. Kompetansen og næringsmiljøene gir Norge viktige konkurransefortrinn i global sammenheng. En fremtidsrettet distriktspolitikk er derfor også god havpolitikk.

Bruk av stadig mer avansert teknologi i de etablerte havnæringene og fremveksten av nye havnæringer vil kreve videre utvikling av utdanning og kompetanse. Økende grad av digitalisering og automatiserte prosesser krever arbeidskraft med kompetanse, kunnskap og endringsvilje som kan bidra til å videreutvikle de norske havnæringenes konkurranseevne.

Regjeringen viser en klar og tydelig satsing på Nord Universitet gjennom sin bevilgning på kr. 33 millioner til forprosjektet til Blått bygg.

Beate Bø Nilsen, fylkesrådslederkandidat for Høyre iNordland

Eivind Sommerseth, fylkestingskandidat for Høyre iNordland