Delt løsning eller ikke – forsvarsevnen må styrkes

Det har vært etterspurt hva Nordland Høyre mener i saken om en delt løsning mellom Andøya og Evenes. La meg da slå fast at Nordland Høyre på ingen måte er imot en delt løsning. Vårt syn har hele tiden vært at det ikke må gå på bekostning av økt kampkraft og forsvarsevne.

Fylkesrådsleder og fylkesleder fra Nordland Ap – med flere, har den siste tiden med sine utspill om forsvarets langtidsplan, gått høyt på banen for status quo av Forsvaret i Nordland. Forsvarssjefen har vært tydelig på at om man fortsetter som nå, og ikke tar strukturelle og organisatoriske grep vil Forsvaret svekkes ytterligere. Det må gjøres endringer og politikerne må tørre å ta tøffe og kanskje upopulære beslutninger for å øke kampkraft for Forsvaret.

Jeg har heller ikke registrert at fylkesrådslederen eller andre politikere har kommet med forslag til en bærekraftig oppbygging av Forsvaret – kun utspill om ingen endring. Dette vil føre til en nedbygging av Forsvarets kampkraft for Norge. Bygger vi en forsvarsstruktur de neste 20 årene som ikke er finansiert vil vi fortsette med en nedbygging av Forsvaret. Det er uansvarlig.

Arbeiderpartiets underfinansiering av forsvarsstrukturen da de selv satt i regjering har ført til nedbygging, og milliardetterslepet har svekket den operative evnen og beredskapen. Dette har bidratt til at vi nå må ta tøffe grep. Denne sammenhengen underkommuniseres. Vår regjering har tatt tak i utfordringene og startet gjenoppbyggingen.

Det har vært etterspurt hva Nordland Høyre mener i saken om en delt løsning mellom Andøya og Evenes. La meg da slå fast at Nordland Høyre på ingen måte er imot en delt løsning. Vårt syn har hele tiden vært at det ikke må gå på bekostning av økt kampkraft og forsvarsevne.

For Nordland Høyre er styrking av forsvarsevnen og økt tilstedeværelse i nord det viktigste. Vi har ikke bundet opp våre lokale eller regionale tillitsvalgte med et fylkesvedtak, men heller lagt til rette for argumentasjon for sitt syn overfor regjering, storting og eget parti.

Forsvaret av landet vårt og langtidsplanen må bygge på fagmilitære vurderinger og politiske beslutninger som ivaretar helheten i langtidsplanen. Derfor er det avgjørende viktig at Stortinget skaper et bredest mulig flertall.

I mellomtiden får vi vente i spenning på å høre hvilke fremtidsvisjoner for forsvaret Arbeiderpartiet og de andre partiene har. Ingen endring og dermed en fortsatt nedbygging av forsvarsevnen og en svekkelse av kampkraften, eller mer penger til forsvaret?