Den store forskjellen

I anledning kvinnedagen har fylkesrådslederkandidat Marianne Dobak Kvensjø og leder av kvinneforum i Nordland Diana Johnsen skrevet om en viktig utfordring fremover

Den store forskjellen, det er navnet på utredningen om kvinnehelse som kom 5. mars i år. Navnet på utredningen tilsier at vi fortsatt har en vei å gå. Kvinnehelse har vært lavstatus og nedprioritet. Det må vi gjøre med!

Vi lever ulike liv. Kvinner og menn fungerer forskjellig, også når det kommer til sykdom. Vi vet at disse forskjellene er viktige i et helseperspektiv, og påvirker risiko for og opplevelse av sykdom.

Kjønnsforskjellene innenfor helse har økt med årene. Utredningen konkluderer med at kvinnehelse har lavere status, mangler samordning,  og at det er en sviktende kunnskapsbro. Dette kombinert med at kvinners stemmer får for lite gjennomslag står i veien for likeverdige helsetjenester og får konsekvenser for kvinners helse.

Kvinnehelse er for viktig til å kun være en 8.mars sak. Da høyre satt i regjering startet vi arbeidet med å styrke kvinnehelse. Vi fikk fjernet unødvendig ventetid, sikret raskere utredninger og behandlingsoppstart, samt god løpende informasjonsflyt. Vi har innført pakkeforløp for flere typer sykdommer, som brystkreft og livmorkreft, og satt av mer midler til forskning på kvinnehelse. Vi satte fokus på pårørenderollen, da kvinner historisk sett har tatt en større del av omsorgsbyrden i hjemmet.  Fordi alle familier skal kunne skape trygge rammer rundt sine liv.  Men vi kom ikke i mål. Vi skal og vil gjøre mer. Vi skal skape pasientenes helsetjeneste. Der pasientene skal bli sett, hørt og forstått. Derfor må kvinners egne erfaringer lyttes til og bli tatt på alvor.

Kvinnehelse handler om hvordan vi lever livene våre. Det påvirker familier og samfunnet rundt oss da kjønn også har innflytelse på levevaner og livsstil. Vi forventer at regjeringen følger opp tiltakene som er foreslått i utredningen med nok økonomiske midler. For skal alle få muligheten til likeverdige helsetilbud og ha like muligheter må kvinnehelse prioriteres.