EØS og NATO – kan vi stå utenfor?

Høyre står fast på at fortsatt medlemsskap av EØS og NATO er avgjørende for Norge.

Det er en kjent sak at Rødt og SV ønsker Norge ut av EØS og NATO. Likeså er SP klare på at vi må greie oss uten EØS-avtalen, og nå er det også krefter i både LO og AP som ønsker oss ut av EØS. At det skal være en ansvarlig politikk og en farbar veg for Norge er vanskelig å forstå.

I all reklame fra landbrukssamvirket enten det gjelder Tine, Nortura og Felleskjøpet fremstilles norsk landbruk som bare å ha norske bønder og arbeidstakere. Dette i kontrast til hva jeg møter av landbruksvikarer, jordbær- og grønnsaksplukkere som jeg oppfatter i stor majoritet er av utenlandsk opprinnelse fra EØS-land. Det virker som at norsk landbruk i stor grad nyttiggjør seg EØS-avtalen og fri flyt av arbeidskraft innen EØS. Hvordan skal landbruket greie seg uten arbeidskraften som EØS-avtalen sikrer?

Langs kysten har vi en fiskeriindustri med fiskemottak, fiskeoppdrett og fiskeslakteri hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft og hvor en stor del av arbeiderne kommer fra EØS områder utenfor Norge. Hvordan vil norsk fiskeri- og havbruksindustri greie seg uten denne arbeidskraften?

Norge har en endring i alderssammensetning som gjør at vi blir flere eldre pr. sysselsatt. Eldrebølgen vil bli en utfordring for vårt land og vi vil trenge tilgang på arbeidskraft innen helse og omsorgssektor. Hvordan skal vi møte denne utfordringen uten EØS-avtalen?

Det største markedet for Norsk eksport er EU. EØS-avtalen gir oss tilgang til viktige markeder som sikrer en stor del av befolkningen arbeid. Hvordan skal vi sikre forutsigbare rammevilkår for norsk industri uten EØS?

Trusselbildet for Norge som nasjon har i etterkrigstiden vært under endring og norsk forsvar har også endret og tilpasset seg. En av hovedhensiktene med NATO har vært at vi som et av verdens minste land har stått sammen i militært felleskap med de land som vi har størst samkvem med, og gjennom dette stått sterkere mot det til enhver tid gjeldende trusselbilde som vårt land har. Hvordan skal vi over tid fremstå med et sterkt forsvar som skaper trygghet for våre innbyggere uten et samarbeid med NATO?

Det jeg har forstått, er at Høyre viser en ansvarlig politikk med et klart standpunkt om at Norge skal være EØS-medlem og fortsatt en del av NATO. Det gir norsk næringsliv og landbruk forutsigbarhet, og viktigst av a< det gir norske innbyggere trygghet og fred slik vi har hatt etter 1945.

Derfor er jeg medlem av Høyre.

Jørn Clausen

Leder av Vefsn Høyre og Stortingskandidat