Et bærekraftig budsjett fra Nordland Høyre

Høyre leverer nå et bærekraftig budsjett som et reelt styringsalternativ i Nordland fylke.

Noen av de viktigste oppgavene som fylkeskommunen har, er videregående opplæring, samferdsel og fylkesveger. Det er disse områdene Høyre her i Nordland ønsker å prioritere enda sterkere enn det fylkesrådet legger opp til.

Skal vi lykkes med våre målsetninger om en bedre samferdsel, må vi dermed gjøre en omprioritering hva angår investeringer.

Vi i Høyre mener altså at det ikke er behov for å bygge ut fylkeshuset, eller å bygge en ny videregående skole i Bodø. Dette vil gi en mulighet for omdisponering på kr 411 mill. til andre investeringer de neste fire årene. I dette ligger også salg av tomta der skolen er planlagt. Og igjen; administrative tilpasninger, digitalisering og arealoptimalisering vil gjøre det unødvendig å ta en slik investering.

Vi har altså et etterslep på fylkesveger og på øvrig samferdsel på over 9 milliarder kroner. Dette betyr at vi har veldig store utfordringer når det gjelder å ta nye investeringer her i Nordland hvor vi er helt avhengig av å bygge infrastruktur i hele fylket. Næringslivet i Nordland har en rekke ganger påpekt behovet for en betydelig satsing for å sikre næringslivets rammebetingelser slik at aktiviteten kan pågå med uforminsket styrke. En slik satsing vil gi næringslivet motivasjon og muligheter for å skape nye arbeidsplasser, og gjennom dette bidra til at vi sammen kan videreutvikle fylket til vårt alles beste.

Høyres budsjett styrker ferger og hurtigbåter med 93 mill. for drift og vedlikehold.

Vi vil tilpasse samferdselstilbudet til sjøs i samråd med både befolkningen og næringslivet gjennom en grundig prosess for å få etablert et helhetlig ferge- og hurtigbåtkart for Nordland.

Trafikksikkerhet er utrolig viktig. Derfor ønsker Høyre å øke bevilgningene til trafikksikkerhetstiltak ved å prioritere gang- og sykkelveier rundt de videregående skolene samt utbedre trafikkfarlige strekninger.

Høyre vil blant annet foreta utredning og oppstart av strekninger som:

• Sentrum i Sortland

• Skjomen i Ofoten

• Bustneslia i Rana (som for øvrig var stengt stort sett i hele går grunnet flere ulykker)

• Fv 17 i Meløy

• Gravdal-Storeidet i Vestvågøy

• Fv 282 Herøy-Dønna

• Valnesfjord i Salten

• Fv 355 i Rana

Dette er bare litt av det vi i Høyre prioriterer.

Høyres budsjett prioriterer samferdsel i Nordland!