Fiskerihavner i Nordland må prioriteres

Resolusjon vedtatt av Nordland Høyres fylkesårsmøte 6.-7. november 2021.

Fiskerihavnenes betydning for sjømatnæringen og kystsamfunnene er stor. Havnene knytter aktiviteten på sjø og land sammen og de offentlige fiskerihavnene er en kritisk viktig infrastruktur for næringsutøvelse. De gir næringsadgang og er samferdselsinfrastruktur tilsvarende offentlig tilgjengelig vegnett, flyplasser, jernbane og telenett.

Overtakelse av fiskerihavner som nytt ansvarsområde utfordrer fylkeskommunen til å prioritere tiltak på en slik måte at de både styrker samfunn med et vekstpotensial, men også favner bredt og gagner flest mulig. Tidligere har utvikling av havner, moloer og mudring vært finansiert av Kystverket. De siste årene er dette arbeidet stoppet opp da ansvar og finansiering ikke er avklart.

Innseilingsforholdene og farleden til Værøy er av en slik karakter at den ansees for å være forbundet med høy risiko. En rekke fartøy har grunnstøtt Ifm. innseilingen med den følge at Værøy nå er i ferd med å miste en rekke anløp med helt nødvendig leveranse av råstoff til industrien i kommunen. En av landets største og viktigste fiskerikommuner er havnet i en akutt vanskelig situasjon.

Solberg-regjeringen prioriterte i Nasjonal transportplan Værøy og Røst havn i første periode, i tillegg til Andenes havn i Vesterålen. I Kystverkets planer viser det seg nå at utbedringen av Værøy havn ikke er tenkt påbegynt før 2026. Nylig grunnstøtte nok et fartøy ved innseilingen til Værøy. Pga høy risiko for båter og mannskap ifm. innseilingen til Værøy er næringsliv og kommunen havnet i en akutt vanskelig situasjon.

Ved at flere fartøyer nå ser seg nødt til å seile forbi Værøy går øysamfunnet glipp av store mengder råstoff som er basis for det meste av aktiviteten i fiskerikommunen. Store investeringer i nye foredlingsanlegg er satt på vent. Øysamfunnet står for en verdiskapning pr innbygger som ligger helt i landstoppen. Situasjonen tilsier og krever omgående politisk handling, før de praktiske og økonomiske konsekvenser gir varige skader for Værøy. Derfor er det en forventning i kommunen at det tas grep nå og at en oppstartsbevilgning kommer på plass senest i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Ved utbedring av fiskerihavnene må det legges godt til rette for landstrøm. Fiskerihavnene på Værøy, Røst og Ballstad i Lofoten, og Andenes i Vesterålen er grunnsteiner i Nordlands kystsamfunn og verdiskaping. Havneutbyggingene vil styrke sjømatfylket Nordland.

Nordland høyre vil
• At fiskerihavnene i Nordland gis vedlikehold- og oppstartsbevilgninger allerede i 2022/23.