Svikter næringen og distrikts-Norge

Havbruksnæringen betaler sin del til fellesskapet og mer enn det. Likevel gikk stortingsflertallet, med Ap og Sp i spissen, inn for en dobbeltbeskatning på oppdrettsnæringen. De valgte å innføre en «Lakseavgift». Dette mot stemmene fra Høyre og Frp.

Dette var et representantforslag fra Sv om innføring av arealavgift fordi SV mener at næringen ikke bidrar til fellesskapet. SVs argumentasjon er utrolig arrogant overfor en av Norges viktigste næringer, som genererer arbeidsplasser i hele landet og milliarder av kroner til fellesskapet. Oppdrettsnæringen er viktig både for å opprettholde sysselsetting i hele landet som igjen genererer gode skatteinntekter til kommunene. Dette er en næring vi må snakke opp, ikke ned. De tar ansvar, og kjøper varer og tjenester for milliarder av kroner i hele landet.

Selv om olje er den største næringen, viste fallet i oljeprisen hvor viktig havbruk er. Lav kronekurs gir i dag næringen en fordel, men vi kan ikke alltid forvente at den er like lav som i dag. Olje og fiskemarkedet påvirkes hele tiden av eksterne faktorer som er langt utenfor enhver politikers kontroll. Næringen gjør det bra i dag, men skulle noe skje, sitter de igjen med en ekstra beskatning, og for norske eiere kommer formuesbeskatning på toppen.

Den norske oppdrettsnæringen er verdensledende inne innovative og miljøvennlige løsninger. Det viser alle søknader som er kommet inn om utviklingskonsesjoner. De gode tidende har vært garantisten for at Norge kunne satse på ny teknologi og bruke penger på nye løsninger. Hvis vi vil at næringen skal fortsette å vokse og ta i bruk miljøvennlige løsninger er ikke tidspunktet inne for å skatte næringen ytterligere. Skattene næringen betaler burde heller fremmet nye produksjonsformer som fremmer mere miljøvennlige løsninger for produksjon, fremfor en fiskal skatt som SV med støtte fra Ap og Sp nå innfører.

Stoltenberg II regjeringa utredet arealavgift i 2008, og konkluderte med at avgiften ikke ville løse interessekonfliktene i kystsonen. Avgiften som flertallet nå fikk vedtatt vil forsterke disse konfliktene. Dette er den tredje skatten havbruksnæringen får uten at noen av skattene gir incentiv til mere miljøvennlig produksjon.

Høyre vil føre en politikk som skaper flere arbeidsplasser, ikke mer skatt på arbeidsplasser. Vi ser viktigheten av flere norske arbeidsplasser. Derfor vil vi jobbe for både å fjerne formueskatten og denne nye lakseavgiften. Det må være nok når næringen allerede betaler konsesjonsavgift, inntektsskatt, eiendomsskatt og eksportavgift.

Det bekymrer meg at Ap går bort fra sin egen politikk under sist regjeringsperiode og så enkelt hopper på et slikt forslag uten ytterligere utredning. Og Sp følger på.

Dette kan sette viktige arbeidsplasser i distrikts-Norge i fare.