Forsvar og beredskap må styrkes

Forsvar og beredskap er veldig viktig for Nordland Høyre, etter helgens fylkesårsmøte vedtok vi blant annet at forsvar og beredskap må styrkes.

I en urolig tid er sikkerhet og beredskap en av våre viktigste satsingsområder for å trygge landet vårt og våre innbyggere. Alle Norges innbyggere bor i et lokalsamfunn, og i en kommune. Det er avgjørende at alle sammen har tillit til at myndighetene sikrer vår trygghet og gjør de nødvendige grep som kreves både i fredstid, men også ved kriser og krig.

Det er viktig at kommunene, fylkeskommunene og staten er godt forberedt ved eventuelle hendelser. Og når verden er i endring så må beredskapen endre seg med. Kommunene må oppdaterer beredskapsplaner og være bevist på sitt ansvar. Det å ha beredskapskoordinator i alle kommuner kan sikre at planverk og rutiner følges opp.

Vannverkene skal kunne levere nok, trygt drikkevann. Ved en eventuell hendelse kan drikkevannet være truet og det er da viktig at vannverkene har gode beredskapsplaner. I Nordland er mange private vannverk som driftes på dugnad. Disse vannverkene bør også følges opp av kommunen for å sikre at oppdaterte beredskapsplaner.

Etter den brutale krigens utbrudd i Ukraina har frykten for at atomvåpen skal bli tatt i bruk blusset opp, vi ser at kritisk infrastruktur trues og settes ut av spill, og vi ser at interessen rundt norske installasjoner stadig oftere kommer i søkelyset.

Forsvaret har selv sagt at de trenger flere soldater. Forsvarets eget forskningsinstitutt sier at vi ikke lenger er i stand til å sikre, motta og sette inn allierte forsterkninger. Forsvarssjefen har tidligere selv innrømmet at forsvarets operative evne til å håndtere de mest krevende utfordringene er «mindre god». Dette er svært problematisk.

Førstegangstjenesten er viktig for å sikre en god rekruttering til forsvaret. I dag blir mange som har lyst og har muligheten til å tjenestegjøre i forsvaret vist bort. Dette er rett og slett fordi vi ikke har kapasitet til å ta inn flere. Ikke er det bare et problem for rekrutteringen inn i den militære delen av forsvaret, men også for Heimevernet. Siden starten av 2000-tallet har Heimevernet hatt en drastisk reduksjon av personell.

Norge må settes bedre i stand til å forsvare seg mot en potensiell fiende. Derfor er det klart at det må rustes opp og settes nye ambisjoner for vår forsvarsevne. Blant annet betyr dette at sjøheimvernet bør vurderes gjeninnført.

Høyre skal være garantisten for at sikkerhet og beredskap settes øverst på dagsorden. Tiden for naivitet er forbi og vi skal nå prioritere å ruste opp både forsvar, sivilforsvar og øke vår samlede totalberedskap.

Nordland Høyre vil:

 • at kommunene skal ha god oversikt over vannforsyningene, både kommunale og private vannverk, og ha gode beredskapsplaner ved hendelser
 • at kommuner skal ha jevnlige øvelser slik at man er sikker på at planverket er oppdatert og godt kjent
 • at kommunene satser på beredskapskoordinatorer
 • At alle kommuner skal sikre at deres innbyggere har tilgjengelig nødstrøm, ved langvarig bortfall av kritisk infrastruktur
 • Ha mål om at 20% av hvert årskull skal utføre førstegangstjenesten
 • Ha som mål å doble Heimevernets personell til 100 000
 • Styrke Heimevernet med utstyr og trening
 • Gi Norsk Reserveoffiserers Forbund mer ammunisjon til trening
 • Sette et langsiktig mål om å doble mengden aktivt militært personell fra ca. 12 000 til 24 000
 • Opprette nye måter å komme inn i forsvaret på for funksjoner og stillinger som ikke er i direkte kontakt med fienden
 • Åpne opp for flere sivile lærlinger
 • Øke inntakskapasiteten i førstegangstjenesten til minst 12 000
 • Åpne for å etablere permanente NATO-baser i Norge som del av NATO-utvidelsen i Norden
 • Gjøre inntakssystemene til førstegangstjenesten mindre rigide, og i større grad tilrettelegge for kandidaters behov knyttet til livssituasjon, utdanning, arbeid og frivillige verv

Opprette flere gjennomføringsløp i førstegangstjenesten