Nordland Høyre sier fortsatt ja til konsekvensutredning av LoVeSe

Leder i Nordland Høyre, Ole Henrik Hjartøy, og stortingsrepresentant Jonny Finstad er svært overrasket over Oslo Høyres vedtak om varig vern av LoVeSe.

-Høyres partiprogram understreker viktigheten av kunnskapsbaserte avgjørelser i slike forvaltningsspørsmål, derfor har Høyre programfestet konsekvensutredninga av LoVeSe før vi tar stilling til spørsmålet om åpning av hele, deler eller ingen av områdene for petroleumsaktivitet. Nordland Høyre vil kjempe for at dette punktet skal bestå i partiprogrammet, sier Ole Henrik Hjartøy.

Nordland Høyre understreker dessuten at en konsekvensutredning også er viktig for at regionale myndigheter og politikere blir involvert i prosesser for å veie ulike samfunnsinteresser opp mot hverandre.

-Nordland Høyre viser til at ny teknologi hele tiden utvikles gjennom stadig strengere miljøkrav. Derfor er det nødvendig å holde fast på en konsekvensutredning av LoVeSe. Så lenge fossil energi fortsatt vil være en del av verdens energibehov i minst 50 år fremover, bør Norge gå i front på dette området og stille verdens strengeste miljø og klimakrav. Ensidig populistisk vern av LoVeSe bidrar ikke til derfor ikke til å løse klimautfordringene, det vil strenge miljøkrav, ny teknologi og utvikling ny industri- som vi igjen kan selge til verden kunne bidra til, sier Jonny Finstad.

-Vi mener at konsekvensutredning er et viktig forvaltningsmessig prinsipp som har fungert godt som et politisk verktøy i utnyttelsen av våre naturresurser og har bidratt til å bygge hele landet. Nordland Høyre ser ingen grunn til å fravike prinsippet, sier fylkesleder Hjartøy.

-Vi er også generelt bekymret for at fylket, landsdelen og distriktene pålegges stadig økende vern som hindrer samfunnsutvikling, nyskaping av arbeidsplasser og bosetting. Oslo Høyres vedtak og holdning i slike spørsmål bidrar ikke til å stoppe fraflyttingen fra Nord, og er svært beklagelig, avslutter stortingsrepresentant Jonny Finstad.