Fylkesrådet har satt kysten i fyr

Fylkesrådet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen har satt kystfolket i fyr og flamme med kutt i en rekke viktige samferdselstilbud.

Likevel ville ikke posisjonen være med på å utsette saken.

– Slik som saken ligger til behandling i dag blir Nordland satt mange år tilbake i tid. Saken bærer preg av selvmotsigelser. Det skal være en skisse, likevel blir fylkestingsrepresentantene bedt om å ta stilling til detaljer. Er saken avlevert til fylkestinget eller jobber man fortsatt med saksutredningen?, spør Beate Bø Nilsen (H) og fortsetter.

– Det virker ikke som det er noen sektorovergripende tanke her, hverken med tanke på skole, næring eller reiseliv. Hele sakene er en skuffelse med tanke på at dette er tredje gang fylkestinget får saken til behandling.

Høyre mener prosessen i utarbeidelse av fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud har vært mangelfull og kritikkverdig. Målet med prosessen er utydelig, virkningen er uklare og at konsekvensene av fylkesrådets forslag til tiltak ikke er tilstrekkelig utredet og belyst. Det på tross av at fylkesrådet har brukt nærmere 3 år på saken.

– I mine 18 år i fylkespolitikken har jeg til dags dato aldri blitt møtt med slike reaksjoner på ei sak. Det har vært utallige e-poster, telefoner og enormt med delegasjoner som har besøkt oss. Det vises spesielt til mange feil i saksfremlegget, sier Bø Nilsen.

Høyre ønsker med bakgrunn i dette at fylkesrådet nå må utarbeide en regional plan for ferje- og hurtigbåttilbudet, etter plan- og bygningslovens bestemmelser, med konsekvensutredning.

– Høyre legger til grunn at den regionale planen skal styrke samferdselstilbudet i Nordland, med mål om å utvikle regionene og styrke verdiskapningen. Høyre mener man må se tiltakene i planen i sammenheng med den øvrige driften av fylkeskommunen.

Frp fremmet et utsettelsesforslag i saken ved åpningen av fylkestinget. Forslaget fikk 18 stemmer og falt (Frp, Høyre, Venstre, Mdg og Rødt stemte for utsettelse)

For mer info kontakt Beate Bø Nilsen mob: 913 73 950