Fylkesrådets høringsuttalelse er ikke til det beste for Nord Universitet

Nord Universitet er for viktig for at fylkesrådslederen skal slå politisk mynt. Det forslaget som fylkesrådsleder Tomas Norvoll har forelagt fylkestinget er ikke til det beste for Nord Universitet, sier fylkesrådslederkandidat fra Høyre Beate Bø Nilsen. Det er oppsiktsvekkende at den også er i grell kontrast til Bodø kommunes høringsuttalelse. Her kan man lure på om ordføreren og fylkesrådslederen, som er fra samme parti, ikke er samsnakket.

Høringsuttalelsen fra fylkesrådet vil kreve lovendring hvis man vil at Stortinget skal ta avgjørelser om eventuelle avviklinger av studiesteder. Samtidig ber de om at universitetsstyret avventer sin avgjørelse om framtidig studiestedsstruktur frem til det er gjennomført en grundig analyse av konsekvenser for samfunns- og arbeidsliv, og til det har blitt klarhet rundt rammebetingelsene for Nord universitet. Dette er det ikke tid til. Et av doktorgradsprogrammene holder ikke høy nok kvalitet. Kombinert med at programmet er forholdsvis nytt, har også Kunnskapsdepartementet strammet inn kravene til doktorgradsprogrammer. I verste fall kan en revidering av akkrediteringen føre til at Nord Universitet mister status som universitet. Dette nevne ikke i pressemeldingen. . NOKUT skal ha sin rapport ferdig 15. august og NOKUTs styre skal avgjøre om doktorgradsprogrammet får stempel som godkjent i desember 2019. Denne diskusjonen kan ende med å svekke universitetet, til ugunst for utviklingen av Bodø og for Nordland fylke, sier fylkesordførerkandidat Joakim Sennesvik.

Bodø kommune ber ikke om disse utsettelsene i sin høringsuttalelse, men har søkelys på at skal Nord universitet lykkes faglig, og styrke sin posisjon som regional utviklingsaktør, må den faglige virksomheten konsentreres til færre steder, og Bodø kommune mener dette best kan gjøres ved å skape bærekraftige, sterke utviklingsorienterte fagmiljøer i Bodø. Samtidig skal universitetet sikre utdanning av fagfolk for hele fylket; der særlig sykepleier og lærerutdanningen er viktig. Bodø er opptatt av at dette kan skje med desentraliserte, samlingsbaserte tilbud, men at universitetet best kan vurdere hvor sterk fast bemanning dette innebærer på disse stedene.

Høyres fylkestingsgruppe mener at det er Nord universitets styrke å drive utdanning og forskning i tett kontakt med regionalt arbeids- og samfunnsliv. Det er stor konkurranse mellom Universitetene i Norge. Nord Universitet må derfor gjøres sterkere og skape attraktive og sterkere fagmiljøer, som skal styrke universitetets evne til å levere forskning og kandidater av høy kvalitet. Samtidig skal det skapes nødvendig rom for utvikling. Selv om Nord universitet er ungt som én organisasjon, så bygger det på lange skoletradisjoner nordenfjells med vekt på praksisnære profesjonsutdanninger. Tett kontakt mellom høyere utdanningsinstitusjoner, kommuner, sykehus, skoler og næringsliv har vært, og vil være, en forutsetning for å frembringe gode kandidater til arbeidslivet og relevante forskningsprosjekter.

Høyres fylkestingsgruppe er bekymret for hvilke konsekvenser det forslaget som er sendt på høring, vil få for FoU-arbeidet i det lokale næringslivet. Mange av studietilbudene og forskningsaktivitene har direkte innvirkning på næringsaktivitet, og muligheten som bedriftene har til å rekruttere riktig kompetanse. Det er viktig at Nord universitet sees i sammenheng med viktige næringsklynger i landsdelen.

Det kan være nødvendig med tilpasninger i universitetets organisasjon for å oppfylle de betingelsene som stilles av NOKUT for å oppnå en tilfredsstillende utdanningskvalitet og beholde akkrediteringen som universitet. Vi vil imidlertid mane til respekt for den kunnskapen og erfaringen som er ervervet i de ulike institusjonene som nå utgjør Nord universitet.

Høyres fylkestingsgruppe foreslår at Nordland fylkeskommune går i dialog med Nord Universitet for å utvikle en samarbeidsmodell mellom fylkeskommunen og universitetet som kan styrke den desentraliserte utdanningen. Universitetskommunesamarbeidet mellom NTNU og Trondheim kommune og universitetsskolesamarbeidet mellom NTNU og Trøndelag fylkeskommune kan være en god inspirasjon for utviklingen av en slik modell.

Vi vil be regjeringen gjennomgå finansieringsmodell og rammeverk for universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner med sikte på å avklare om den er rettferdig og er tilpasset behovet for desentralisert høyere profesjonsutdanning.