Høyre heier på ungdom som velger yrkesfag

Om få uker skal Nordlands 16-åringer gjøre et viktig valg for fremtiden. 1. mars er søknadsfristen til videregående skole. Deres valg påvirker også Nordlands framtid. Forhåpentligvis velger mange av dem yrkesfag.

Heldigvis velger stadig flere ungdom yrkesfag. I fjor søkte ca. 51 prosent av ungdomsskoleelevene seg til yrkesfag nasjonalt, i Nordland var den andelen hele 57 prosent. Det er positivt!

Høyre har bidratt til tidenes største satsing på yrkesfag. Dette har gjort at elevene har blitt mer attraktive for arbeidslivet; de spesialiserer seg tidligere og får mer opplæring i faget de faktisk skal jobbe med.

I et arbeidsliv i stadig omstilling og med rask teknologisk utvikling, vil behovet for stadig flere fagarbeidere være stort. Høyre har lagt til rette for bedre samarbeid og samspill mellom næringslivet og utdanningsløpene. Slik sikrer vi at fagene er relevante for bedriftene, og at kompetansemålene følger teknologiske endringer. Dette gjør at elevene utdannes med den kompetansen som bedriftene etterspør. Med Høyre i regjering har lærlingtilskuddet til bedrifter som påtar seg opplæringsansvar økt flere ganger, og vi skal fortsette å øke det i årene som kommer. Det er med å gjøre det mer attraktivt for bedriftene å ta inn lærlinger.

Økt satsning på yrkesfag er god distriktspolitikk.Gjennom yrkesfagutdannelsen får bedriftene i distriktene de fagarbeiderne de har behov for, og ungdommen blir værende. Fagarbeideren  bidrar til økt aktivitet og verdiskapning i lokalsamfunnene, enten det er som håndverker, innenfor reiseliv, helsefag eller industri.

I fremtiden kommer vi til å trenge enda flere fagarbeidere, særlig i Nordland, et fylke som  er stort innen blant annet primærnæringene, eksportrettet industri og reiseliv.

Sammen må vi fortsette å framsnakke yrkesfagene. Uten dyktige fagarbeidere stopper Nordland.

Av Marianne Dobak Kvensjø, andrekandidat til Stortinget for Nordland Høyre