Høyre i Nord-Norge vil ha to regioner

Nordland, Troms og Finnmark Høyre er samstemte og anbefaler Stortinget at Nord-Norge deles inn i to regioner med grense ved dagens fylkesgrense mellom Nordland og Troms. Fylkespartiene åpner for grensejusteringer dersom grenseregionen selv ønsker dette. Primærstandpunktet er at fylkeskommunen som forvaltningsnivå bør avvikles til fordel for større og sterkere kommuner.

Det vises til enighet blant de borgerlige partier i Stortinget om at Nord-Norge skal deles inn i en eller to regioner.

Nordland, Troms og Finnmark Høyre er samstemte og anbefaler Stortinget at Nord-Norge deles inn i to regioner med grense ved dagens fylkesgrense mellom Nordland og Troms. Fylkespartiene åpner for grensejusteringer dersom grenseregionen selv ønsker dette. Primærstandpunktet er at fylkeskommunen som forvaltningsnivå bør avvikles til fordel for større og sterkere kommuner.

Fylkeslederne etterlyser politisk lederskap fra Arbeiderpartiets politiske ledelse i Nord-Norge. Arbeiderpartiet har vært klar på at de ønsker en regionreform – for å kunne tildele nye samfunnsoppgaver, og for å løse dagens oppgaver bedre,- for eksempel innenfor samferdsel og de videregående skolene. Men ser nå ut til å snu. Det tjener ikke befolkningen i Nord-Norge at Arbeiderpartiet stikker hodet i sanden og utelukkende satser på kritikk, omkamp og reversering. Sterke regioner i nord vil få flere samfunnsoppgaver og gjøre oss rustet til å løfte flere oppgaver ut fra Oslo.

– Vi har gjennomført en intern prosess i fylkespartiet om regionreformen i Nord-Norge. Prosessen viser delte meninger, men at flertallet ønsker at Nordland skal bestå som en egen region. Høyre i Nord-Norge er enig om et felles kompromiss som jeg er svært glad for, sier fylkesleder i Nordland, Jonny Finstad.

– Troms Høyre har vært, og er fortsatt av den oppfatning at vårt primære standpunkt er en nordnorsk region, bestående av dagens tre fylker. Vi innser at dette er vanskelig å få gjennomført, og vi støtter derfor dette som et felles standpunkt fra Høyre i nord. Troms Høyre legger til grunn at det gis mulighet til å foreta hensiktsmessige grensejusteringer mellom Nordland og Troms, der hensynet til optimal tilpasning til felles bo- og arbeidsmarked samt organisering av offentlige funksjoner tilsier det, sier fylkesleder i Troms, Geir Inge Sivertsen.

– Finnmark Høyre ønsker en ny region bestående av Finnmark og Troms. Vi ser at de oppgavene vi skal løse med tanke på samferdsel og drift av de videregående skolene kan løses bedre enn i dag. Når vi samtidig skal gjøre regionene klar for nye oppgaver, ser vi Troms og Tromsø som en naturlig del av vår region. I dag ligger viktige helse og utdanningsinstitusjoner for Finnmark i Troms fylke. Den gode dialogen vi har med Troms skaper samtidig en trygghet for at arbeidsplasser tilknyttet nye oppgaver vil bli fordelt utover i hele den nye regionen, sier fylkesleder i Finnmark, Jo Inge Hesjevik.

For spørsmål eller flere kommentarer kontakt:

Fylkesleder i Nordland Høyre Jonny Finstad: 94144727

Fylkesleder i Troms Høyre Geir-Inge Sivertsen: 95148700

Fylkesleder i Finnmark Høyre Jo Inge Hesjevik: 41338514