Høyre i Nord Norge vil ha en større andel av Havbruksfondet til havbrukskommunene

Høyre i Nord Norge ønsker at fremtidig salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022, tilfaller i større grad havbrukskommunene enn det som regjeringen foreslår.

«Det er ønskelig med en trinnvis nedgang i fordeling på Havbruksfondet fra dagens ordning til man får en lik fordeling mellom staten og kommuner/fylkeskommuner. Dette er en bedre løsning som gir langsiktige og stabile inntekter for havbrukskommunene enn regjeringen forslag på 25%. Auksjonen skjer annen hvert år og utbetalingen bør skje i to omganger slik at havbrukskommunene har inntekt fra havbruksfondet hvert år, sier gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Nordland Beate Bø Nilsen».
Dette vil gi havbrukskommunene følgende fordeling:

År

Produksjonsavgift

Havbruksforndet kommuner

Havbruksfondet stat

2022

40 øre/kg. produsert

70%, 1. utbetaling

20%

2023

40 øre/kg. produsert

2. utbetaling

2024

40 øre/kg. produsert

60%, 1. utbetaling

30%

2025

40 øre/kg. produsert

2. utbetaling

2026

40 øre/kg. produsert

50%, 1. utbetaling

40%

2027

40 øre/kg. produsert

2. utbetaling


Fra årets kapasitetsjustering foreslår regjeringen at kommunesektoren tilføres én mrd. kroner i hvert av årene 2020 og 2021 gjennom Havbruksfondet. Dette er en stor nedgang fra tidligere bevilgninger.
Regjeringen har foreslått å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021, der avgiften settes til 40 øre per kg produsert fisk. Inntektene fra avgiften skal fordeles til havbrukskommunene og -fylkeskommunene. Samtidig foreslås det å endre fordelingen av inntektene fra salg av nye tillatelser.
«Høyre i Nord Norge er fornøyd med at regjeringen er gått vekk fra innføring av overskuddsbasert grunnrenteskatt og at produksjonsavgiften erstatter deler av kommunenes andel av salgsinntektene fra nye tillatelser. Havbruksnæringen er en stor og viktig næring for Norge som bidrar med betydelig verdiskaping, kompetansearbeidsplasser og sysselsetting langs kysten. Høyre i Nord Norge mener derfor at regjeringen skal legge til rette med gode og forutsigbare rammevilkår for de kommuner som er vertskommuner og som er positiv gjennom å frigi arealer, ta risiko for forurensning og sykdom, sier leder i Nordland Høyre Ole H. Hjartøy».
«Norsk havbruk er en sterk voksende næring som er i hard konkurranse internasjonalt. Man skal tenke seg vel om før man innfører nye skatter og avgifter på havbruksnæringen som kan virke konkurransevridende og gir norsk fisk dårligere konkurranseforhold internasjonalt, sier gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe for Troms og Finnmark Christine B. Killie».

«For at næringen skal kunne vokse i fremtiden, er man avhengig av velvillige kommuner og økende arealer. Da er det viktig å gi incitamenter, slik Havbruksfondet er, til de regioner som er villig til å satse på næringen videre. Forsvinner den økonomiske støtten, kan det være problematisk å få politisk aksept og tilrettelagt lokalitet for denne utvikling, sier leder i Troms og Finnmark Høyre Geir Inge Sivertsen».