Høyres 10 tiltak for at folk skal ville bo i Nord!

Nord-Norge har slitt med befolkningsvekst, heldigvis finnes det løsninger! Vårt mål er at flest mulig skal få oppleve hvordan det er å bo i verdens vakreste region!

1.Kandidat for Nordland Høyre Bård Ludvig og 2.Kandidat for Nordland Høyre Marianne Dobak Kvensjø

1. Flere må ta utdanning i nord
Vi vil øke antall studieplasser ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet og Nord universitet, siden 60 – 70% av de som studerer i nord, blir i nord. Vi vil også at universitetene tar mer ansvar for å bygge ut desentralisert utdanning og støtte mer opp under studiesentrene i landsdelen. Vi vil videreføre tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms, og vurdere om tiltak som for eksempel nedskriving av studielån kan utvides til resten av landsdelen for bestemte utdanninger som landsdelen har mangel på, for eksempel sykepleiere og ingeniører. Vi vil øke lærlingtilskuddet med 25% for å sikre flere lærlingplasser og få på plass en nasjonal strategi for utvikling av fagskolene slik at vi sikrer mer av fagkompetansen som landsdelen etterspør.

2. Mer læring og mindre frafall i skolen
Vi vil hindre frafall i skolen for å sikre at elevene gjennomfører slik at de er kvalifisert til alle typer jobber og utdanninger. Derfor vil vi ha en fraværsgrense i ungdomsskolen og satse på en god skolehelsetjeneste slik at elever som sliter med sin psykiske helse får raskest mulig hjelp. Vi vil også bygge flere elevboliger siden mange må flytte hjemmefra på grunn av lange avstander for å gå på skole. Vi vil også redusere kvalitetsforskjellen mellom kommunene i nord ved å innføre kartlegging av grunnleggende språkkunnskaper i barnehagen, viderefører lærerløftet og pålegge bistand til kommuner som havner under en nedre grense for kvalitet i skolen.

3. Verne om EØS-avtalen og lav skattebyrde for bedriftene
Vi må skape flere private arbeidsplasser og gi bedriftene bedre rammevilkår. Befolkningsveksten er helt avhengig av at vi klarer å fortsette den sterke veksten i næringslivet som landsdelen har opplevd de siste ti årene. Nord-Norges andel av eksport til EØS-området er den høyeste i landet med 81,4%. EØS-avtalen er viktig for Nord-Norge og den må vernes om. Bedriftene konkurrerer i verdensklasse innen industri og sjømat. For å gi best mulig konkurransekraft trengs fri og god markedsadgang, og fjerning av skatt på arbeidende kapital som favoriserer utenlandsk eierskap over norsk eierskap.

4. Skape flere helårsjobber i sjømatnæringa
Vi vil ha en aktiv kystsoneplanlegging i nord som sikrer tilgang til nye produksjonsarealer, både i de nære kystområdene og i mer eksponerte havområder. Vi vil stimulere til fortsatt bruk av utviklingskonsesjoner for å få til innovasjon og utvikling, både for tradisjonell oppdrett av laks og ørret, men også for økt satsning på oppdrett av torsk og nye marine arter. Vi vil at mer av verdiskapningen i fiskerinæringen skal bidra til lokale ringvirkninger, og ønsker at en større andel av råstoffet skal leveres og bearbeides i norsk industri. Derfor vil vi gi insentiver til modernisering og innovasjon av norsk bearbeidingsindustri, der for eksempel ny fryseteknikk som gir tilgang til råstoff for fiskeforedling hele året kan bidra til å utjevne sesongvariasjonene og skape flere helårige arbeidsplasser. Vi vil også jobbe for lavest mulig toll på norsk fisk til Europa og god markedsadgang i resten av verden.

5. Prøvebo-ordning etter modell fra Finland
Vi vil gi et tilskudd til kommuner som ønsker å tilby prøvebo-ordning for mennesker fra resten av landet eller internasjonalt som har kompetanse som næringslivet lokalt etterspør. Etter modell fra Finland kan en slik ordning innebære gratis bolig i 90 dager hvor man bor og jobber i kommunen for å prøve ut om man trives der.

6. Utvide trainee-ordninger
Trainee-ordninger er populære blant unge nyutdannede. Vi vil gi lønnstilskudd på 25% av lønnen til bedrifter i Nord-Norge som går sammen om å tilby trainee-ordninger. Dette vil eksponere næringsliv og boattraktivitet for unge mennesker med kompetanse, og vil ut fra erfaring medføre at flere tar seg jobb der etter endt trainee-periode.

7. Stedsuavhengige arbeidsplasser i staten og utflytting av statlig virksomhet
Vi vil at det skal være mulig å jobbe i staten uten at det er stedsavhengig. Det må være mulig i en av verdens mest digitaliserte land. Vi vil at det skal være mulig å søke på de fleste statlige forvaltningsjobber og bli boende der man ønsker. Utflytting av statlig virksomhet må fortsette og vi vil at statlig virksomhet på områder som Nord-Norge er sterk på og har høy kompetanse på, skal legges til landsdelen. For eksempel innen sjømat, fiskeri, forsvar, romfart og energi.

8. Utvide husbanklånordning for sesongarbeidere som vil bosette seg i Norge
Landsdelen har flere næringer som er sesongbaserte, og mange av de som jobber i disse næringene kommer fra hele EØS-området for å jobbe. Vi vil ha gunstige ordninger for at de bosetter seg permanent i landsdelen, blant annet med å utvide og målrette ordninger fra Husbanken.

9. Vri flypassasjeravgiften vekk fra kortbanenettet
Vi vil vri flypassasjeravgiften vekk fra kortbanenettet, for lavere flypriser, økte avganger og kommersiell konkurranse på sikt.

10. Attraktive byer og regionssentre
Sterke sentre bidrar til sterke omland. Derfor må det satses på å bygge opp attraktive byer og regionssentre i nord. Vi vil ha en nærings- og sentrumsutvikling med stor grad av samarbeid mellom offentlige og private aktører, god samfunnsplanlegging med rask og effektiv saksbehandling som legger til rette for mer boligbygging og næringsarealer og bedre infrastruktur som veier og kollektivtilbud. Byene og regionssentrene må også legge til rette for grønn omstilling.