Høyres fortsetter satsingen på våre barn og unge

Etter fire år med borgerlig styre ernorsk skole på vei i riktig retning.Elevene lærer mer, de er mer til stede i klasserommet og flere fullfører videregående skole.

Dessverre er det fortsatt alt for mange elever som ikke lærer seg å lese, skrive og regne. Vi har barn som opplever nederlag på nederlag og som ofte gir opp. De prøver å unngå det som er vanskelig og slutter å rekke opp hånda. Dette har Høyre tatt på alvor og vi vil fortsette jobben for å bedre situasjonen for disse barna.

Sist Høyre hadde kunnskapsministeren gjennomførte vi Kunnskapsløftet. I denne perioden har vår viktigste jobb vært å gjennomføre Lærerløftet. I neste periode skal Høyre i regjering gjennomføre et kraftfullt løft for tidlig innsats.

Høyre vil ha en skole som gir like muligheter for alle barn – uavhengig av foreldrenes inntekt og bakgrunn. Etter fire år med borgerlig styre er norsk skole på vei i riktig retning. Elevene lærer mer, de er mer til stede i klasserommet og flere fullfører videregående skole. Men som sagt vi er ikke i mål.

Høyre vil, med sine nye løfter om tidlig innsats ha en intensiv innsats for disse barna, slik at de raskt kan oppleve mestring, læringsglede og spennende skoletimer sammen med sine klassekamerater igjen.


Forskning viser at tiltak tidlig i opplæringsløpet har høyere effekt på elevenes læring og personlige utvikling, enn tiltak senere i opplæringsløpet. Forskjellene i læringsutbytte mellom elevene vil forsterke seg og bli større dersom det ikke settes i verk tiltak tidlig.

Høyre har nettopp lansert sine 11 punkt for tidlig innsats, av disse ønsker jeg å fremheve følgende punkt:

  • Utvide lærerspesialistordningen og gjøre 3 000 lærere, én på hver barneskole, til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring med økt lønn, frikjøpt tid og faglig ansvar for at flere barn enn i dag lærer å lese og skrive skikkelig.
  • Tilby 2500 lærere plass på ny videreutdanning i forskningsbasert begynneropplæring og ansette enda flere lærere på 1. – 4. trinn.
  • Ansette flere barnehagelærere med mål om at halvparten av de ansatte i barnehagen skal være pedagoger.

Stortingspolitiker Margunn Ebbesen, Nordland Høyre