Kraftskatteutvalget

Det er et godt og innarbeidet prinsipp og tradisjon at kommuner og lokaldemokratiet som stiller naturressurser til disposisjon for samfunnet, skal kompenseres gjennom inntektsbeskatningen.

Kraftutvalget foreslår tiltak som omfordeler 4,5 milliarder kroner i kraft-inntekter fra kommuner og fylkeskommuner til staten.

Utvalget vurderer at beskatningen av vannkraften må innrettes slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter bygges ut, og mener det er de kommunale inntekts/skatte ordningene som er årsaken til at mange av disse utbyggingene ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Nordland Høyre mener:

  • At forslaget om omfordeling av inntekter til staten må avvises og samfunnskontrakten med kommunene om vannkraften må fortsette.
  • At utvalget ikke har tydeliggjort i sitt forslag hvordan kommunesektoren skal kompenseres for inntektstapet.
  • At det er et godt og innarbeidet prinsipp og tradisjon at kommuner og lokaldemokratiet som stiller naturressurser til disposisjon for samfunnet, skal kompenseres gjennom inntektsbeskatningen.
  • At det ikke er de kommunale inntekts/skatte -ordningene som er årsakene til at det ikke moderniseres og bygges ut nok ny vannkraft i Norge.

At det må utarbeides forslag til statlige incentiver for oppgradering, effektivisering og lønnsom utbygging av vannkraften.