Mineraler til smart by og det grønne skifte

Nordland Høyre fremmer følgende forslag til uttalelse i fylkestinget.

Det investeres betydelige summer for å bli mest mulig uavhengig av fossil energi. Den teknologiske utviklingen skjer i et enormt tempo. Behovet for en rekke metaller og sjeldne jordarter er i ferd med å øke kraftig, fordi de brukes i teknologiene som vokser fram i forbindelse med innføringen av det grønne skiftet. Det er imidlertid svært få kjente forekomster av disse mineralene som befinner seg i Europa. I stedet er man avhengig av å importere fra Kina som både har rike forekomster selv, og jobber for å skaffe seg kontroll over mineralforekomster andre steder i verden.

EU har satt forsyningssikkerhet til Europa på dagsordenen og peker på Barentsregionen, hvor Nordland inngår, som et av de mest interessante områdene for funn av mineraler og metaller. EU produserer 3 %, men forbruker 20 %. av verdens strategiske metaller.

I nær fremtid vil sannsynligvis skipsfarten, anleggsmaskiner, lastebiler og fly mm. bli elektrifiserte. Likeledes satses det mye på fornybare energikilder. Forbruket av de strategiske råstoffene er derfor sterkt økende. Samtidig vil produksjonen for flere av disse ha en nedadgående trend. Et grønt skifte vil kreve stor tilgang av kobber, litium, kobolt, REE- mineraler, grafitt, kvarts, nikkel, jern, gull, platina for å nevne noen få.

Mineraler er kortreise byggeråstoff til en smart by og svært mye av det som finnes av teknologiske produkter vi omgir oss med til daglig. For å utvikle smart by vil vi være avhengig av store mengder byggeråstoffer, helst kortreiste, og nye høyteknologiske produkter som krever metaller og mineraler av en dimensjon de fleste av oss ikke forstår.

Nettbrett og mobiltelefoner er fulle av metaller. En vanlig smarttelefon kan inneholde opptil 40 forskjellige metaller. En elbil trenger faktisk opptil 3 ganger så mye kobber som en vanlig bensinbil, i tillegg til store mengder grafitt til batteriet. En elektrisk bil trenger for eksempel tre ganger så mye kobber som en konvensjonell bil – ca. 80 kilo. Vindturbiner trenger store mengder kobber og andre metaller. For ikke å snakke om selve ledningene vi trenger for å elektrifisere mer av samfunnet vårt.

Flere steder i Nordland er mineralforekomstene så store at de betyr noe i både norsk og europeisk målestokk. Gruveindustrien er den viktigste faktoren for et grønt skifte. Fylkestinget i Nordland mener at potensialet for nordlandssamfunnet ligger ikke bare i arbeidsplasser knyttet til selve gruvedriften. Fylket har også en betydelig kraftkrevende industri og ikke minst kultur for drive prosessindustri i verdensklasse. Det i seg selv gjør at lokale ressurser kan trygge grunnlaget i eksisterende industri, samt bidra til nyetableringer.

Kartlegging av mineraler er viktig og det ble i 2018 bevilget 10 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelser (NGU), for å øke mineralkartleggingen i Norge, blant annet i Nord-Norge. Dette er en start, men fylkestinget i Nordland mener at det må bevilges mer midler for å få fullført kartleggingen.

Fylkestinget i Nordland mener at arbeidet med den nye, felles mineralstrategi for hele Nord-Norge er en forutsetning for fremdriften av det grønne skifte. Dette krever god involvering av næringene, politiske nivåer, Sametinget, Arran og flere miljøorganisasjoner.