Nærhet og tillit til domstolen – i hele landet

Domstolene er en av bærebjelkene i rettsstaten. For å ivareta domstolenes tillit, legitimitet, uavhengighet, evnen til å løse konflikter i samfunnet og folks rettsfølelse, er det viktig å bevare nærhet mellom folk og dom-stolene.

I NOU 2019: 17 – Domstolstruktur foreslår et utvalg blant annet å legge ned halvparten av landets tingretter ved å redusere antallet fra 60 til 32. Utvalget foreslår også å redusere antallet jordskifteretter fra 34 til 13 kretser.

Høyre er et seriøst styringsparti, vi er opptatt av å være et bredt favnende parti som ivaretar den helhetlige politikken for både bygd og by. Vi er opptatt av at staten må opptre enhetlig og helhetlig. Strukturelle grep i én sektor må understøtte de overordna politiske føringene og ikke kun ha syn for snevre sektorinteresser. Arbeidsplasser, av den type kompetanse som en domstol innehar, er viktig i et lokalsamfunn.

‘Nordland Høyre mener nærheten til tingrettene er av stor betydning for demokrati, rettsikkerhet og folks tillit til systemet. En nedleggelse av tingrettene vil gjøre det mindre attraktivt for jurister å arbeide eller etablere praksis på steder hvor tingrettene foreslås nedlagt. Rettshjelptilbudet til befolkningen på disse stedene vil dermed forvitre og medføre at publikum må reise vesentlig lengre både for advokatbistand og tilgang til domstol.

Dagens domstolstruktur er et resultat av en grundig utredning foretatt i 2001 (Strukturutvalget – NOU 1999:22 og stortingsmelding nr. 23 – 2001) Reiseavstander og behovet for nærhet til domstolene ble betydelig vektlagt med dagens struktur.

Disse argumentene har samme tyngde i dag i et land med spredt bosetting og værutsatte veier og hensynet til å ha juridisk kompetanse og fagmiljøer i hele landet, nært folk. Nordland Høyre mener de lokale domstolene fungerer godt og utgjør en naturlig og viktig funksjon for innbyggerne der de er lokalisert i dag.

Nordland Høyre vil:

• At domstolkommisjonens forslag om sammenslåing av landets domstoler må avvises.

• Det er ikke gitt at dagens domstolstruktur er optimal i enkelte deler av landet med små avstander, men å ha juridiske kompetansemiljøer i hele landet sikrer nærhet og ivaretagelse av folks behov for rettshjelp og øker rettssikerheten til den enkelte.

• At ny teknologi og ambulerende løsninger må tas i bruk for å utvikle, styrke og sikre en desentralisert struk-tur av domstoler som ivaretar likebehandling og retssikkerheten for den enkelte – i hele landet.