Nord-Norge som et fylke?

Høyres fylkestingsgruppe ønsker at fylkesrådet skal ta initiativ til nabosamtaler med de andre fylkeskommunene i Nord-Norge med tanke på mulige sammenslåinger.

– Vi vet det er innledet «nabosamtaler» mellom mange avfylkene for å få en avklaring på om hva dette vil gi av fordeler og ulemperdersom man slår fylkeskommunene sammen til en forvaltningsenhet eller enregionalpolitisk arena for framtiden. Noen fylkeskommuner har alleredebesluttet at de ønsker å slå seg sammen, sier gruppeleder for Høyresfylkestingsgruppe i Nordland, Kai Henriksen.

Det gjøres et stort arbeid med utredninger omsammenslåinger på kommunalt nivå, og kommunene har med delt vilje fåttgjennomført uhildet utredning knyttet til kommunereformen. De fleste kommunerhar tatt utgangspunkt i de nærliggende kommunen som ofte allerede har etablertesamarbeid gjennom ulike IKS og andre samarbeidsformer.

– Derfor kan det være naturlig for oss å tenke etlandsdelsperspektiv på en slik utredning som vil kunne avdekke konsekvenseneved en eventuell sammenslåing eller utrede andre former for framtidenslandsdelsforvaltning, sier Henriksen.

Regjeringen har invitert fylkeskommunene inn ikommunereformen, slik at det regionale nivået utvikles parallelt med kommunene.Fylkene har fått frist til høsten 2016 med å melde tilbake hva de ønsker.Deretter vil fylkesgrensene kunne vurderes av Stortinget sammen medkommunegrensene våren 2017.