Nordland Høyres alternative forslag til utarbeidelse av fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud

Nordland Høyre mener prosessen i utarbeidelse av fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud har vært mangelfull og kritikkverdig.

Nordland Høyres alternative forslag til utarbeidelse av fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud:

Fylkestinget mener prosessen i utarbeidelse av fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud har vært mangelfull og kritikkverdig.

Høyre mener målet med prosessen er utydelig, at virkningen med hensyn til økonomi og klima er uklare, og at konsekvensene av fylkesrådets forslag til tiltak ikke er tilstrekkelig utredet og belyst.

Fylkestinget kan ikke fatte beslutning om endringer i ferje- og hurtigbåttilbudet, basert på fylkesrådets forslag.

Med bakgrunnen i dette ber fylkestinget fylkesrådet om:

Mål

 1. Å styrke samferdselstilbudet i Nordland for å utvikle regionene, skape nye arbeidsplasser og styrke verdiskapningen i fylket.

Prosess

 1. Å utarbeide en regional plan for ferje- og hurtigbåttilbudet, etter plan- og bygningslovens bestemmelser, med konsekvensutredning.
 2. Planarbeidet skal særlig vektlegge reell medvirkning av kystsamfunnene.

Økonomi

 1. Planen skal bygge på korrekte økonomiske forutsetninger og riktige passasjerstatistikker.
 2. Planen skal bygge på en komplett flåteplan, herunder status og forslag til fornying av fartøy og andre endringer inkludert økonomiske effekter av foreslåtte plan.
 3. Fylkestinget ber derfor fylkesrådet om å se tiltakene i planen, i sammenheng med den øvrige driften av fylkeskommunen
 4. Planen skal bygge på økonomiske beregninger som viser gevinster ved den 2-delte anbudsmodellen, dette for å bedre et eventuelt beslutningsgrunnlag om å eie alle fartøyer selv.
 5. Utrede opprettelse av fylkeskommunalt selskap for innkjøp av båt og fergetransport.

Videreføring av eksisterende tilbud

 1. Fylkestinget legger til grunn at eksisterende ferje- og hurtigbåttilbud videreføres, inntil regional plan er vedtatt og kan iverksettes.
 2. Fylkestinget ber fylkesrådet lyse ut nye kortsiktige anbud for de samband hvor kontraktene løper ut, og ikke kan prolongeres.
 3. De økonomiske konsekvensene av eventuelle nye kontrakter, innarbeides i budsjett og økonomiplanen.