Nordland kunst- og filmhøgskole i Kabelvåg

Resolusjon vedtatt av Nordland Høyres fylkesårsmøte 6.-7. november 2021.

I flere tiår har Nordland fylkeskommune gjennomført et kunstnerisk og akademisk løft for kunst- og filmundervisningen i Nordland. Etter flere år som selvstendig videoverksted og kunstskole, ble Nordland kunst- og filmskole etablert i 1997. I 2008 ble skolen akkreditert som fagskole, før de store ambisjonene kulminerte i at Bachelor i bevegelige bilder ble akkreditert av NOKUT som høgskoleutdanning i 2017.

I dag rekrutteres studenter fra både Nord-Norge, Norge og Europa, og skolen gir et vesentlig bidrag i å utdanne kunstnerisk reflekterte film- og kunstarbeidere. I tillegg er skolen en viktig bidragsyter til kunstnerisk utvikling i både Lofoten, Nordland og Norge. Skolen har et utstrakt samarbeid med andre kunstinstitusjoner både i Norge og utenfor, og tilbyr en unik utdanning innenfor sitt felt. Hovedutfordringen er å få knyttet Kunst- og filmhøyskolen til en høyere utdanningsinstitusjon.

Det er ikke en fylkeskommunal eller kommunal oppgave å finansiere en høgskoleutdanning, derfor ber Nordland Høyre regjeringen om at skolen får en god statlig finansiering, slik at skolen kan bli attraktiv for overtakelse av et universitet. Knyttet til et universitet, kan dette gjøres til en fremtidsrettet campus med sitt sterke fagmiljø og en unik bachelor-utdanning innen filmfaget. Det har over lang tid vært jobbet med å knytte Kunst- og filmhøyskolen til et universitet, for på den måten å sikre tilbudet om en treårig bachelor-utdanning.

Å sikre statlig finansiering av studieplassene er det som nå er avgjørende for at denne viktige utdanningen skal drives videre. Nøkkelen til bachelor-utdanningen ligger i statlig finansiering noe som vil sikre den langsiktige løsningen.

Nordland Høyre synes det er svært foruroligende at det ikke ligger en finansiering i forslaget til statsbudsjett. Uten finansiering, blir det slutten for en høyere utdanning som er den eneste i sitt slag i Norden, og det betyr slutten for en høyere utdanning som drar studenter fra hele verden til Distriktsnorge.

Nordland Høyre:
• Ber regjeringen om å sikre en finansiering i sin tilleggsproposisjon til det fremlagte statsbudsjett, slik at en langsiktig og varig løsning kommer på plass i statsbudsjettet for 2022.
• Mener at en forutsetning for videre drift er en sammenslåing med en av de fem eksisterende statlige kunstakademiene – med hensikt å bevare skolens egenart og særstilling.