Nordland Høyres skoleløfte – flere skal fullføre videregående hvert år

Av elever som startet videregående opplæringi 2012 iNordland fylke, var det 23,3 % som slutteteller ikke fullførte og bestod i løpet av fem år. Det har vært en forbedring iNordland de siste årene, men vi ligger fortsatt et godt stykke baklandsgjennomsnittet. Nordland Høyre vil ikke se på at så mange som 1 av 4 ikkefullfører videregående innen fem år, vi vil gjør noe med det.

Elevene lærer mer, er mer tilstede og flere fullfører og består videregående skole. Fraværsgrensen gjør at flere elever er mer tilstede. Yrkesfagene har fått et løft med Høyre i regjering der det er satt rekord i antall læreplasser fire år på rad. Nå er det flere som velger yrkesfag enn studiespesialisering. Siden 2014 har rundt 34.000 lærere fått tilbud om videreutdanning. Mye er bra i norsk skole, og Høyre er stolte av skolepolitikken vår som gir resultater.

Skolen svikter for ofte på oppfølging av elevene i sårbare faser som når de skal gå over fra ungdomsskolen til videregående. Skolen skal gi elevene den hjelpen de trenger til å mestre hverdagen og lære mer. Konsekvensene av å ikke fullføre kan bli store. Både sosialt, men også særlig på arbeidsmarkedet. Det stilles stadig strengere krav til formell kompetanse.

Det er Nordland fylkeskommune som har ansvaret for videregående opplæring. Vi må ta ansvar for at skoleløpet henger sammen, og at elevene får den hjelpen de trenger. Derfor lover Nordland Høyre:

    • En varslings- og oppfølgingsplikt for å fange opp elever fra første fraværsdag. Satse på en god rådgivningstjeneste og sikre en felles standard for karriereveiledning mellom grunnskole og videregående skole. Legge til rette for bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og kommuner som ønsker å utvikle et tettere samarbeid mellom grunnskole og videregående skoler.
    • Styrke laget rundt eleven med helsesykepleiere, skolepsykolog, bedre rådgivningstjeneste og sosialfaglige ansatte som bidrar til et bedre læringsmiljø og mindre mobbing i skolen, inkludert digital mobbing.
    • Se på muligheten for raskere kontinuasjonseksamen for elever som har strøket til eksamen i videregående opplæring.
    • Vurdere å etablere bemannede hybelhus for borteboende elever flere steder i fylket.
    • Tilby frivillig sommerskole før skolestart.

Av 65.000 elever på landsbasis som begynte på videregående i 2013, fullførte 3 av 4 elever. Men det fortsatt 16.000 som ikke har fullført etter fem år. Høyre i regjering har lovet 5.000 flere elever skal fullføre videregående skole hvert år innen 2025. Innen 2030 skal ni av ti elever fullføre.

Nordland Høyre ønsker å skape en videregående skole som gir elevene nødvendige ferdigheter for at de kan realisere evnene, drømmene og ambisjonene sine uavhengig av bostedsadresse og sosial bakgrunn. Derfor må skolen være bygget rundt hver enkelt elev. For å få til det må Nordland fylkeskommune som skoleeier legge til rette for et godt læringsmiljø og dyktige lærere med relevant kompetanse.