En tydeligere rolle i nordområdepolitikken

Nordland må posisjonere seg og få en tydeligere rolle i Nordområdepolitikken. For å utvikle nordområdene mener Nordland Høyre det er viktig at Nordland får en tydeligere rolle i nordområdepolitikken.

Nordområdestrategienfra 2017 følges nå opp og høsten 2020 kommer regjeringen med en nyStortingsmelding om Nordområdene. Forå utvikle nordområdene mener Nordland Høyre det er viktig at Nordland får entydeligere rolle i nordområdepolitikken.

  • NordlandHøyre vil ha en synligere politikk fra Nordland fylkeskommune nårfylkeskommunene har fått en styrket rolle i forberedelsene til møter i Arktiskråd. Nordland fylkeskommune må være den som setter en tydelig agenda iNordområdeforumet.

  • Nasjonalpolitikk må være summen av statlig, regional og lokal politikk. Den Nasjonalenordområdepolitikken må gjenspeiles i nasjonale institusjoner som InnovasjonNorge, Forskningsrådet og Kulturrådet.

  • Det må være attraktivt å bo og leve i nord. Nordland Høyre vil jobbe foret rikt kulturliv i nordområdene og vil jobbe for at Bodø – Europeiskkulturhovedstad 2024, VM 2027 I Narvik og Artic Race blir folkefester for hele landsdelen. Det skal være enmålsetting at disse gir varige løft for kulturlivet, idrett, internasjonaltsamarbeid og økt attraktivitet for tilflyttere og næringsliv.


  • Tilgangentil kunnskap og kompetanse skal bedres for å øke innovasjonsevnen ogverdiskapingen i næringslivet i nord. Derfor vil Nordland Høye jobbe for å gigode rammevilkår for Nord Universitet og UiT Norges arktiske universitet iNarvik slik at de holder et høyt internasjonalt nivå og at utdanningstilbudenei landsdelen samsvarer med samfunnets behov.

  • NordlandHøyre mener at det internasjonale næringssamarbeidet i nord bidrar til å skapeet mer konkurransedyktig næringsliv ved utnyttelse av hverandres regionale ognasjonale fortrinn. Nordland Høyre må være en garantist for at næringer somhavbruk, fiskeri, reiseliv, olje og gass, sterke industrielle miljøer iNord-Norge basert bl.a. på mineraler og metaller, får gode rammebetingelser forfremtiden.

  • Manmå utvikle en effektiv og sammenhengende infrastruktur som bidrar tilbærekraftig utvikling, det grønne skiftet og omstillingsdyktighet forlandsdelens næringsliv. Nordland Høyre vil gjennom sin politikk synligjøre ogprioritere viktig infrastruktur i Nordland. Herunder vil dobbeltspor påOfotbanen, elektrifisering av Nordlandsbanen og et oppgradert veinett ha høyprioritet.

  • NordlandHøyre mener at det er viktig å videreutvikle virksomheten ved Andøya TestCenter (ATC). Den teknologiske utviklingen innen bruk av ubemannede farkosterer viktig, og denne teknologien løpende bør vurderes som et supplement tilandre plattformer. Etablering av et nasjonalt kompetansesenter fordroner/ubemannede farkoster, der Andøya Space Center og Andøya Test Center vurderessom en mulig lokalisering. Det må snarest gis en avklaring rundt frigivelse avareal og bevilgninger til Andøys Space Test og Andøya Spaceport

  • Deter viktig å sikre bærekraftig bruk av naturressursene, ta vare på truet ogverdifull natur og sørge for at økosystemene er i god tilstand. Nordland Høyrevil jobbe for å forsterke det etablerte Senter for oljevern og marint miljø iLofoten

  • Aktiviteteni nordlige havområder øker. Det øker også risikoen for ulykker med konsekvenserfor liv, helse og miljø. Nordland Høyre vil styrke miljøet rundt Øvelse Nord,som er gradvis bygget opp gjennom et kvart århundre og regnes som Europasstørste krise- og beredskapsøvelse ved et universitet.

  • Forsvaretsaktivitet er en integrert del av norsk nordområdepolitikk. Synlig norsk ogalliert militær tilstedeværelse i nord gir viktige signaler om evne og viljetil å ivareta norske interesser og bidrar til forutsigbarhet. Nordland Høyemener at fokus på utviklingen på Evenes Flystasjon er bra, samt at Ramsundorlogsstasjon og Bjerkvik Tekniske verksted videreutvikles i tett sammenhengmed Evenes flystasjon.