En tydeligere rolle i nordområdepolitikken

Bilde: Tatt ute, før møtestart.

Nordland må posisjonere seg og få en tydeligere rolle i Nordområdepolitikken. For å utvikle nordområdene mener Nordland Høyre det er viktig at Nordland får en tydeligere rolle i nordområdepolitikken.

Nordområdestrategien fra 2017 følges nå opp og høsten 2020 kommer regjeringen med en ny Stortingsmelding om Nordområdene.  For å utvikle nordområdene mener Nordland Høyre det er viktig at Nordland får en tydeligere rolle i nordområdepolitikken.

 

  • Nordland Høyre vil ha en synligere politikk fra Nordland fylkeskommune når fylkeskommunene har fått en styrket rolle i forberedelsene til møter i Arktisk råd. Nordland fylkeskommune må være den som setter en tydelig agenda i Nordområdeforumet.

 

  • Nasjonal politikk må være summen av statlig, regional og lokal politikk. Den Nasjonale nordområdepolitikken må gjenspeiles i nasjonale institusjoner som Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Kulturrådet.

 

  • Det må være attraktivt å bo og leve i nord. Nordland Høyre vil jobbe for et rikt kulturliv i nordområdene og vil jobbe for at Bodø – Europeisk kulturhovedstad 2024, VM 2027 I Narvik  og Artic Race blir folkefester for hele landsdelen. Det skal være en målsetting at disse gir varige løft for kulturlivet, idrett, internasjonalt samarbeid og økt attraktivitet for tilflyttere og næringsliv.


  • Tilgangen til kunnskap og kompetanse skal bedres for å øke innovasjonsevnen og verdiskapingen i næringslivet i nord. Derfor vil Nordland Høye jobbe for å gi gode rammevilkår for Nord Universitet og UiT Norges arktiske universitet i Narvik slik at de holder et høyt internasjonalt nivå og at utdanningstilbudene i landsdelen samsvarer med samfunnets behov.

 

  • Nordland Høyre mener at det internasjonale næringssamarbeidet i nord bidrar til å skape et mer konkurransedyktig næringsliv ved utnyttelse av hverandres regionale og nasjonale fortrinn. Nordland Høyre må være en garantist for at næringer som havbruk, fiskeri, reiseliv, olje og gass, sterke industrielle miljøer i Nord-Norge basert bl.a. på mineraler og metaller, får gode rammebetingelser for fremtiden.

 

  • Man må utvikle en effektiv og sammenhengende infrastruktur som bidrar til bærekraftig utvikling, det grønne skiftet og omstillingsdyktighet for landsdelens næringsliv. Nordland Høyre vil gjennom sin politikk synligjøre og prioritere viktig infrastruktur i Nordland. Herunder vil dobbeltspor på Ofotbanen, elektrifisering av Nordlandsbanen og et oppgradert veinett ha høy prioritet.

 

  • Nordland Høyre mener at det er viktig å videreutvikle virksomheten ved Andøya Test Center (ATC). Den teknologiske utviklingen innen bruk av ubemannede farkoster er viktig, og denne teknologien løpende bør vurderes som et supplement til andre plattformer. Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for droner/ubemannede farkoster, der Andøya Space Center og Andøya Test Center vurderes som en mulig lokalisering. Det må snarest gis en avklaring rundt frigivelse av areal og bevilgninger til Andøys Space Test og Andøya Spaceport

 

  • Det er viktig å sikre bærekraftig bruk av naturressursene, ta vare på truet og verdifull natur og sørge for at økosystemene er i god tilstand. Nordland Høyre vil jobbe for å forsterke det etablerte Senter for oljevern og marint miljø i Lofoten

 

  • Aktiviteten i nordlige havområder øker. Det øker også risikoen for ulykker med konsekvenser for liv, helse og miljø. Nordland Høyre vil styrke miljøet rundt Øvelse Nord, som er gradvis bygget opp gjennom et kvart århundre og regnes som Europas største krise- og beredskapsøvelse ved et universitet.

 

  • Forsvarets aktivitet er en integrert del av norsk nordområdepolitikk. Synlig norsk og alliert militær tilstedeværelse i nord gir viktige signaler om evne og vilje til å ivareta norske interesser og bidrar til forutsigbarhet. Nordland Høye mener at fokus på utviklingen på Evenes Flystasjon er bra, samt at Ramsund orlogsstasjon og Bjerkvik Tekniske verksted videreutvikles i tett sammenheng med Evenes flystasjon.