Oppsummering av Høyres landsmøte

Nordland Høyres delegasjon gjorde seg bemerket på Høyres landsmøte med gode innlegg og flere gjennomslag.

Her finner du all informasjon om Høyres landsmøte som ble avholdt 14.-16. mai 2021.

Her er noen av punktene som Nordland Høyre fikk gjennomslag for å få med i Høyres nye stortingsvalgprogram:

 • Høyre vil videreutvikle en sterk havgående fiskeflåte for å kunne fangste norske ressurser i internasjonal sone og hevde norsk suverenitet, samt kunne fangste opparbeidede kvoter i andre farvann, samtidig vil vi ivareta kystflåten
 • Gjennomgå Deltakerloven og vurdere en styrking av nasjonalitetskravet
 • utnytte våre naturgitte fortrinn for havbruk gjennom å øke kunnskapen om sameksistens mellom havbruk, fiskerier, miljø, samt andre næringer i kystsonen og våre havområder.
 • Sette i gang en kunnskapsinnhenting om arealbruk, arealbehov og arealforvaltning til havs, og vurdere behovet for en mer samordnet arealforvaltning som bedre og mer forutsigbart avveier de ulike interessene.
 • Fortsette å jobbe for godt jordvern og økt nydyrking
 • Styrke arbeidet med merking av norske landbruksprodukter
 • Gjennomgå dagens system for nettutbygging for å redusere byggetiden, fjerne flaskehalser og sikre et mer effektivt strømnett som legger til rette for arbeidsplasser og verdiskaping
 • Legge til rette for økt innovasjon og bruk av teknologi som gir lavere klimaavtrykk i landbruket, herunder satsing på utslippsfrie anleggsmaskiner.
 • Høyre vil bidra til mer verdiskaping i Nord-Norge, som en av de mest skapende og bærekraftige regionene i Europa
 • videreutvikle Nord-Norge som en romindustriregion i tett samarbeid med kunnskapsmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Etablere et innovasjonssenter for gründerbedrifter innen romindustri
 • sikre videre finansering av regjeringens opprettede investeringsfond driftet fra Nord-Norge, for å gi gründere i nord bedre tilgang på kapital
 • Øke inntektsgrensen for stipend- og låneordningen til Lånekassen

Her er innleggene fra Nordland Høyres delegater på landsmøtet:

Lars Filip Paulsen i beretningsdebatten:

Marianne Dobak Kvensjø i beretningsdebatten:

Håkon Lund i programdebatten om samferdsel:

Bård Ludvig Thorheim i programdebatten om samferdsel:

Lars Vestnes i programdebatten om skole:

Thomas Abildgaard Lehre i programdebatten om å skape mer og inkludere flere:

Johann Martin Krüger i programdebatten om å skape mer og inkludere flere:

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i programdebatten om å skape mer og inkludere flere:

Lars Filip Paulsen om fjelloven:

Maria Strand Munkhaug i programdebatten om skole: