Regjeringen må satse på samferdsel i Nord

Nordland Høyres fylkesårsmøte 2022 har vedtatt resolusjon om satsning på samferdsel i Nord

Nordland Høyre er dypt bekymret over Regjeringens mangelfulle satsing på samferdsel og infrastruktur, spesielt i de nordligste fylkene.

E6 er hovedpulsåren gjennom Norge og en viktig transportåre mellom nord og sør. Både E6-strekningen Megården – Mørsvikbotn og Narviktunnelen er viktige samferdselsprosjekt – ikke bare for de aktuelle regionene, men for hele Norge. Spesielt er strekningen Megården – Mørsvikbotn svært ulykkesbelastet. Når denne strekningen blir stengt er omkjøringsmulighetene vanskelige og tidkrevende. Disse strekningene er overhodet ikke nevnt i forslaget til neste års statsbudsjett – et budsjett som på ingen måte følger opp den forrige regjeringens tydelige prioritering av samferdsel i hele Norge.

Trafikksikkerhet og tilrettelegging for økt verdiskaping må stå sentralt når man disponerer midler til samferdsel. I dette perspektivet er det også nødvendig å omtale rassikring og tilhørende tryggingstiltak. Nordland har en stor andel rasfarlige veistrekninger, og det er i mange sammenhenger omfattende tiltak som må iverksettes for å gi innbyggere og næringsliv trygge og gode veier. Vi ser at klimaendringer kan føre til at flere strekninger blir utrygge, og allerede utrygge strekninger blir farligere. Dette må Regjeringen ta på alvor. I Norge skal man ikke trenge å leve i frykt for ras når man ferdes på våre veier.

Like viktig infrastruktur finner vi innen luftfarten. Avstandene i Nord-Norge er betydelig, og landsdelen kan kun greie å skape fornuftig samvirke dersom det finnes flyplasser som har minst tre eller flere daglige avganger. Nord-Norge er en rik landsdel med store ressurser, men skal vi klare å forvalte dette til beste for hele Norge er infrastruktur som legger til rette for utvikling en betingelse.

Nordland Høyre vil:

  • at veiprosjekt E6 Megården- Mørsvikbotn igangsettes i 2023 slik det var planlagt.
  • at E6 Narviktunnelen igangsettes i løpet av første del av NTP som planlagt.
  • At opprusting av E10 i Lofoten prioriteres.
  • at Ulvsvågskaret finansieres i planperioden 2022-2033.
  • at Regjeringen skal ta rassikringen på et større alvor.

Nordland Høyre mener:

  • Ressursbruken til Luftfarten i Norge viser at det er betydelig rom for å satse mer på luftfart i Nord-Norge. Både på utvikling av lufthavner, utvikle nye luftfartstilbud, og på å vesentlig forbedre samferdselstilbudet som lufthavnene skaper.
  • Stortinget bør prioritere videreutvikling av Luftfarten som samferdselsform i Nord-Norge og Nordland for å skape økt utvikling og økt bostedsattraktivitet.
  • Stortinget bør prioritere å utvikle flytilbudet i Nord-Norge med tanke på at dette vil være den viktigste kommunikasjonsformen mellom regionsentrene og byene.
  • Stortinget bør innføre tilleggsordninger for å sikre flypriser på et nivå som ikke hemmer utviklingen i landsdelen.

Der må utredes, og innføres en form for prisreduksjon på flytilbudet mellom byene i Nord-Norge utover FOT-rute ordningens maks pris pr strekning, som gir flypriser som muliggjør en lavere reisekostnad for reiser med fly mellom alle flyplassene i landsdelen.