Regjeringen styrker kontrollen av tunge kjøretøy i Nord-Norge

Regjeringen tar nødvendige grep og øker satsingen på utekontroller av tunge kjøretøy etter flere alvorlige og tragiske hendelser.

Nordland Høyre mener at de prioriteringene som samferdselsminister Jon Georg Dale gjør nå, der han har bedt Statens Vegvesen om å styrke kontrollinnsatsen i Nord Norge, er viktig. I tillegg vil han styrke Tolletatens dekk- og kjettingskontroller på grenseovergangene. Tilstrekkelig beredskap i vintersesongen prioriteres, slik at vi både unngår ulykker og hindrer at fastkjørte tunge kjøretøy skaper kaos i trafikken.

På landsbasis er det forventet en økning i antall vogntog på 40.000 hvert år. De siste årene har det vært svært mange episoder med utenlandske vogntog som har skapt farlige situasjoner på norske vinterveier. I beste fall har det vært utforkjøring eller at de kjører seg fast og skaper kaos i trafikken med lange køer – i verste fall har det vært tragiske ulykker.

Statens vegvesen har flyttet flere av sine kontrollører nordover for å gjøre hyppigere kontroller av tungtransporten inn til Norge. De gjennomført onsdag 16. januar storkontroll på norskegrensen flere steder i Finnmark. Hele 23 av 47 kontrollerte vogntog fikk kjøreforbud. Dette viser hvor viktig grensekontrollen av tunge kjøretøy er.

Samferdselsministeren vil i tillegg se på muligheten for å ytterligere skjerpe kravene til vinterdekk slik det allerede er gjort i andre europeiske land.

Det kan være utfordrende å kjøre i Norge på vinterføre, og god kompetanse blant sjåførene som kjører er viktig. Regjeringen har de siste årene jobbet systematisk opp mot EU-systemet for å få på plass styrket krav til vinterkompetanse for utenlandske sjåfører. Yrkessjåførdirektivet i EØS er nå revidert, og fra 2020 vil det bli stilt styrket krav til sjåførene sin kompetanse til kjøring under ekstreme værforhold. Dette vil bidra til å bedre forholdene på norske vinterveger.

Regjeringa har gjennomført en rekke andre tiltak mot dårlig skodde vogntog de siste årene:

  • Økt satsingen på kontroll av tunge kjøretøy, i vintersesongen fokuseres det særlig på kontroll av dekk, kjetting, bremser og egnethet
  • Statens vegvesen er gitt bedre verktøy og lovverket er strammer inn, gjennom risikobaserte kontroller får man bedre kvalitet og mer målrettet kontroller
  • Samarbeidet mellom vegvesenet, politiet, arbeidstilsynet, tolletaten og skatteetaten om kontroll på vegtrafikkområdet er blitt styrket, bl.a. at samhandlingsplaner mellom etatene er iverksatt nå i 2019
  • Tollmyndighetene har fått delegert myndighet til å kontrollere vinterdekk
  • Regjeringa har innført strengere krav til dekk og utstyr. Bl.a. er det nå krav til vinterdekk på alle aksler på tunge kjøretøy og tilhengerne deres
  • Styrket retten til å holde tilbake kjøretøy som ikke tilfredsstiller norske krav, bl.a. med hjullås. Det er igangsatt ulike typer informasjonsarbeid om dette
  • Det er etablert et informasjonsopplegg overfor utenlandske sjåfører om vanskelige kjøreforhold på vinteren. Gjennom kampanjen «trygg trailer» får transportbedriftene informasjon om kravene til utstyr, slik at de selv kan foreta en enkel sjekk av lastebilene