Resolusjoner

Nordland Høyre vedtok syv resolusjoner på fylkesårsmøtet 3. og 4. november 2018.

1. Veiløsningeri nordre Nordland

Regjeringen har gjennomført tidenes samferdselssatsing i nord, og skal starte Nord Norges største samferdselsprosjekt i 2019 – Hålogalandsveien til 9,2 mrd.

Hålogalandsbrua nord for Narvik åpner 9 desember, og veipakke Lofoten ligger inne for oppstart i neste NTP-periode. Prosjektet er av svært stor betydning for Hålogalandsregionen og binder sammen hele landsdelen.

Nordland Høyre vil påpeke viktigheten av mest mulig sammenhengende veiutbedringer og viser i denne sammenheng til gjenstående prosjekter med undersjøisk kryssing av Tjeldsundet og armer til Evenes, gjennom Narvik, Harstad og Sortland.

Nordland Høyre vil jobbe aktivt for at helhetlig gjennomføring av veiprosjekter i nordre Nordland vektlegges og innarbeides ved neste rullering av NTP.


2. Skaff balanse i vernepolitikken forNordland

Nordland Høyre er bekymret for den pågående utvikling og arbeide for at stadig mer av fylkets land- og sjøareal vernes. Ulike vernebestemmelser setter nå arbeidsplasser og bedrifters fremtid på spill.

I den senere tid har Nordland Høyre registrert at sentrale myndigheter har sagt nei til konsekvensutredning for olje- og gassaktiviteter på Nordland VI og VII. Vi har sett at det er innført omfattende vernebestemmelser for vest-Lofoten. Nordland Høyre registrerer at det i forslaget til statsbudsjett ligger forslag om å gi Klima- og Miljødepartementet fullmakt til å håndtere laksefjordspørsmålene.

Når det gjelder skogvern er allerede Nordland nesten helt i landstoppen samtidig som det foreligger planer for ytterligere skogvern som kan ramme næringslivet og sysselsetting brutalt i fylket.

Nordland Høyre mener derfor at lokale og regionale myndigheter i fylket i langt større grad må høres og gis anledning til å utøve innflytelse i vernesaker. Nordland Høyre har registrert at når det gjelder skogvern, arealutnyttelse for oppdrett, mineralutvinning og petroleumsaktiviteter er handlingsrom for næringsaktivitet og vern langt strammere gjennomført enn for sammenlignbare fylker på Vestlandet.

Etter Nordland Høyres oppfatning finns det mange eksempler på bedrifter og regioner i fylket som rammes av vernebestemmelsene. I denne omgang vil Nordland Høyre trekke frem treforedlingsbedriften Arbor i Hattfjelldal og Brønnøy Kalk i Brønnøy. For begge disse selskapene – med rundt 70 direkte ansatte – er det skogvern som truer selskapenes rammevilkår og utvikling. Selv om Arbor er lokalisert i en typisk utkantkommune, har den i mange år vært en hjørnestensbedrift i et område med fylkets mest produktive skogområde. På tross av dette, må selskapet hente en betydelig del av sitt virke i Trøndelag, med de merkostnader blant annet transport innebærer.

Brønnøy Kalk AS har vært en hjørnesteinsbedrift i Brønnøy Kommune i over 20 år. Brønnøy Kalk produserer årlig 2 millioner tonn kalkspatmarmor fra dagbrudd på Akselberg, og dekker med det 90 prosent av råstoffbehovet til OMYA Hustadmarmor i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Samlet representerer Brønnøy Kalk AS og OMYA Hustadmarmor AS 300 arbeidsplasser og en årlig omsetning på rundt NOK 1,5 milliarder. Dagens reserver rekker til 20-25 års videre drift. Dette er kort horisont i mineralnæringen, og derfor har Brønnøy Kalk AS har investert 10 millioner i prospektering i Velfjord-området i 2013-2018, og det er funnet tre forekomster i området Vassbygda i Velfjord. Den mest undersøkte er i samme størrelsesorden som Akselberg (100 millioner tonn).

Nordland Høyre viser til at en eiendom i dette området er kommet til enighet med Staten for vern gjennom ordningen med frivillig skogvern. Eiendommen ligger strategisk plassert mellom forekomstene og tilgang til sjø. Et vern uten avgrensning vil derfor blokkere utskipningsmuligheter.

Nordland Høyre viser til at Fylkesmannen i Nordland på tross av ulike innspill i sakens høringsprosess har anbefalt skogvernet. Saken ligger nå til behandling i Miljødirektoratet. Saken vil deretter behandles av regjeringen før et vern vedtas av Kongen i Statsråd.

Nordland Høyre vil sterkt advare mot de konsekvenser et skogvern i område kan medføre.

Et vern som blokkerer adgang til sjø vil sette en stopper for prosjektet.

Et vern vil ikke være i tråd med mineralstrategi på statlig og regionalt plan.

Nordland Høyre kan ikke akseptere at en statlig bruk av 5 millioner kroner på enda mer skogvern i Nordland skal kunne stoppe et prosjekt med en verdi på 60-65 milliarder kroner i fremtidig verdiskapning samt 12 000 årsverk i produksjonsperioden.

Nordland Høyre forventer at regjeringen snarlig avklarer Brønnøy Kalks fremtid.


3. Norske barn må kunne svømme

Så sent som i fjor viste Norges Svømmeforbund til at omtrent halvparten av norske tiåringer kan svømme. Norge er desidert verst i Norden. For å være svømmedyktig i Norden må man kunne svømme 200 meter uten stopp. Island er best i Norden, hvor 96 % av tiåringer er svømmedyktige. I Sverige 92 %, Danmark 79 % og Finland 72 %, Norge er altså langt bak med sine 53 %. Likevel ser vi at kommunene nedprioriterer svømmeundervisning ved å legge ned flere basseng i kommunene. Satsningen sentralisertsvømmeundervisning, hvor ett basseng i kommunen opprettholdes fungerer ikke i kommuner med spredd beboelse.

Nordland Høyre mener at dette er et problem kommunene i kystfylket Nordland burde ta på største alvor. Sentralisertsvømmeundervisning resulterer i nesten samtlige tilfeller redusering i antallet svømmetimer i løpet av et skoleår. Barn klarer som regel ikke å lære seg å svømme med slik sporadisk undervisning, derfor burde de bassengene som kan holdes åpne for barn, holdes åpen. Basseng er dyre i drift, men når nabolandene våre har opp mot dobbelt så høy svømmedyktighet enn det vi har, burde vi investere. Sommeren som gikk var en av de verste når det gjelder drukningsulykker, og Nordland bør gå som en frontfigur for å sikre at barn lærer seg å svømme tidlig.

Nordland Høyre vil:

 • Jobbe aktivt for å gjenåpne basseng som er mulig å holde i drift
 • Satse og investere mer i svømmeundervisning for barn
 • Ha som mål om å være best i Norden på svømmeundervisning
 • Satse mer på svømming i tidlig alder før mellomtrinnet4. Desentraliser de nye fylkeskommunale oppgavene

Nordland Høyre er fornøyd med de foreslåtte overføringene av oppgaver i forbindelse med regionreformen, og mener det vil styrke fylkeskommunens mulighet til å bidra til positiv, regional samfunnsutvikling. Forslagene vil styrke demokratiet, desentralisere makt til det beste for innbyggerne, og føre til bedre og mer effektiv bruk av virkemidler.

Saken behandles i Stortinget i Høstsesjonen 2018. Den nye strukturen skal være på plass fra 1.1. 2020.

Nordland Høyre mener de nye oppgavene og arbeidsplassene som følger med, bør fordeles på flere av regionsentrene i Nordland. Det må gjøres en utredning på hvilke av dagens og fremtidens fylkeskommunale oppgaver som ikke nødvendigvis trenger å ligge i fylkeshovedstaden.

Nordland Høyre vil:
– Så langt det er hensiktsmessig legge nye, fylkeskommunale arbeidsplasser ut i flere regionsentre i Nordland.5. Bodø someuropeisk kulturhovedstad

Bodø kommune har nå levert sin første prekvalifiseringssøknad om å bli Europeisk kulturhovedstad. I løpet av tiden før jul vil en jury avgjøre om Bodø kvalifiserer til å sende en endelig søknad neste år.


Prosjektet har tittelen «Arctiulation», som henspeiler både til det arktiske, til det å kommunisere, til kultur og til kunst. Prosjektet skal trekke de lange linjene omkring endringer i Bodø og Nordland, om hvordan fiske og båter har vært en viktig del av historien, og hvordan natur og kunst spiller på lag i vår landsdel.

Om Bodø og Nordland får status om Europeisk kulturhovedstad vil det være det første området nord for polarsirkelen som oppnår en slik status. En slik status vil bidra til at vi kan bringe kunnskap om det nordnorske hverdags- og kulturliv ut i Europa, samt bidra til å koble det europeiske perspektivet enda nærmere Nordland og de som bor her.

De store kulturinstitusjonene i Nordland har vært involvert i søknadsskrivingen så langt, og alle byregionene i Nordland har gitt sine innspill. Prosjektet har Bodø kommune som formell søker, men hele Nordland skal involveres og en eventuell status skal gi et kulturelt løft for hele Nordland. Nordland fylkeskommune, storbynettverket for kultur og en rekke andre byer har uttalt sin støtte til søknaden. Med status som Europeisk kulturhovedstad vil Europas blikk bli vendt mot Nordland og Bodø.

Nordland Høyre vil:

 • Støtte Bodøs søknad om å bli europeisk kulturhovedstad.
 • Jobbe for å få på plass nødvendig statlig garanti for å sikre finansieringen av prosjektet.6. Avgiftenemå ned og kortbanenettet styrkes


Nordland Høyre er bekymret for utviklinga og fremtiden til kortbanenettet. Staten kjøper flyruter på kortbanenettet for vel 700 millioner.


Småflyplassene er avgjørende viktig for befolkning og næringslivet i Nordland, og ofte er kortbanenettet eneste transportalternativ og kollektivtilbud mellom lokalsamfunn og til resten av landet.


Widerøe legger nå ned en rekke kommersielle flyruter i fylket – med begrunnelse i ulønnsomhet som følge av høyt avgiftsnivå, og at Widerøe i høst har hatt svært mange kanselleringer som følge av teknisk svikt og mannskapsmangel. Nordland Høyre vil påpeke at dette er svært uheldig og får store konsekvenser for befolkning og lokalsamfunn.

De senere årene har avgiftsnivået på kortbanenettet økt betydelig, og på toppen av dette kom innføringen av flypassasjeravgiften. I statsbudsjettet foreslår regjeringen å senke flypassasjeravgiften fra 83 til 75 kroner. Nedgangen er etter Nordland Høyres oppfatning for liten til å få effekt.


Folk og næringsliv i store deler av Nord Norge opplever i sum at de har fått et mye dårligere flytilbud på kortbanenettet og at dette går utover aktiviteten i samfunnslivet. Nordland Høyre opplever dette som et hinder for fortsatt vekst i en landsdel som går så det suser.


Nordland Høyre vil:

 • At det snarlig må foretas en reduksjon i avgiftsbelastningen for fly med mindre enn 50 seter som operer på kortbanenettet.
 • At det skal foretas en gjennomgang og tilpassing av virkemidler på kortbanenettet for å oppnå lønnsom kommersiell drift, med moderne materiell, lavere priser og et bedre flytilbud for befolkningen.
 • At det vurderes hvorvidt statlig kjøp av flere fot- ruter kan være et alternativ til kommersiell drift av flyruter på kortbanenettet.
 • Jobbe for at framtidens fly på kortbanenettet blir både effektive, rimelige i drift og miljø og klimavennlige – for eksempel ved å ta i bruk miljøvennlig drivstoff, nye energikilder som elektrisitet, hydrogen og/eller hybridløsninger.7. Ja til utvikling i nordområdene

Nordområdene gir store utviklingsmuligheter med betydning for hele landet. Norges havområder er mange ganger større en landarealet, og utgjør en betydelig ressurs og verdi for landets vekst og utvikling. Om lag 80 prosent av Norges havarealer ligger nord for polarsirkelen. Nordland og Andøya har et unikt kompetansemiljø innen høyteknologi og space

Nordland Høyre skal føre en kunnskaps- og forskningsbasert klima- og miljøpolitikk som tar vare på naturmangfoldet, naturressursene og som når målene i Paris-avtalen. Det er det viktigste løftet vi kan gi til neste generasjon.

Sjømatnæringen har et stort vekstpotensial. Vi forsker også på nye havnæringer, som Norge har lang tradisjon for å drive forsvarlig og bærekraftig ressursforvaltning og næringsvirksomhet på. Våre veivalg for framtidig utvikling i nord skal legge til rette for økt aktivitet innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

Havområdene utenfor Lofoten,Vesterålen og Senja er av de mest unike, ressursrike og verdifulle områdeneNorge har, og må forvaltes med klokskap for de kommende generasjoner. Høyresetter sin stolthet på å være kunnskapspartiet, lytte til faglige råd og førekunnskapsbasert politikk. Vi kan da heller ikke se bort ifra advarslene frafagmiljøer innen klima og miljø.

Det er mulig å kombinere hensynettil klima- og miljøhensyn med gode rammebetingelser for norskpetroleumsvirksomhet i tiden fremover. Norge har store arealer for utvinning avpetroleum, som Nordland Høyre er positiv til å drifte og utvikle. NordlandHøyre mener det finnes argumenter for hvorfor norsk gass kan være en del avklimaløsningen. Det er også mulig å argumentere for hvorfor petroleumsnæringenskal få tilgang til nye letearealer.

Nordland Høyre vil:

 • Satse sterkt på fornybare ressurser, maritime og marine næringer, bioprospektering og mineralutvinning på havbunnen i nordområdene
 • Satse på fornybare og grønne næringer som fiskeri, havbruk, havvind, mineralutvinning og marin biomasseproduksjon.
 • Bruke områdene i LoVeSe som Norges beste eksempel både nasjonalt og internasjonalt på hvordan bygge en sjømat og marin næring på ypperste kvalitet og bærekraft.
 • Det etableres et nasjonalt dronesenter på Andøya
 • Det etableres et internasjonalt satelittoppskytingsfelt for småsatelitter på Andøy