Skattelegging av norsk næringsliv og foreliggende forslag om grunnrenteskatt på havbruk

Nordland Høyre har på fylkesårsmøte 2022 vedtatt en resolusjon om forslag til modell for grunnrentebeskatning

Lokale bedrifter med lokale gründere er viktig for å opprettholde arbeidsplasser, og da særlig arbeidsplasser i distriktet. Enten det er innenfor håndverk, industri eller konsulentbransje.

Private virksomheter som skapes, opprettholdes og videreutvikles i markedet er lønnsomme arbeidsplasser ikke bare for bedriftene, men også for samfunnet. Derfor må vi legge til rette for gründerne som ønsker å gjøre investeringer og i noen tilfeller risikere hus og hjem, for å skape egne arbeidsplasser.  Dette gjør vi blant annet ved å tilrettelegge for en forutsigbar skatte og avgiftspolitikk. 70% av private arbeidsplasser er i familiebedrifter som til dels har mange generasjoners drift bak seg. Det er viktig at det legges til rette for at denne eierskapsformen skal kunne videreføres og ikke umuliggjøres via et uforutsigbart skattesystem.

Nordland Høyre forventer mer forutsigbare og fornuftige rammevilkår som bidrar til positiv utvikling av norsk næringsliv. Forslaget om grunnrentebeskatning på norsk havbruk har aktualisert en debatt om norsk skattepolitikk for fullt. I dette perspektivet må vi også anerkjenne denne næringens enorme lokale ringvirkninger, som i dag står på spill gjennom stopp i investeringer, stopp i bidrag til samfunnsnyttige formål, usikkerhet rundt private arbeidsplasser, aktivitet til understøttende lokalt næringsliv og så videre.

Den foreslåtte grunnrentebeskatningen kommer på toppen av allerede eksisterende skatter som havbruksnæringa i dag bidrar med. Dette vil bygge ned konkurransekraften til norsk næring. Ingen av konkurrentene i utlandet har en slik skatt. Utenlandske konkurrenter har uttalt at regjeringens foreslåtte grunnrentebeskatning vil være en gavepakke til disse landene som da kan overta ledertrøyen på havbruk. Sjokkbølgene spredte seg raskt til børsen hvor de store havbruksselskapene raste i verdi etter kunngjøringen. En utvikling av havbruksnæringen er for mange kystkommuner sammenfallende med utvikling av kystsamfunnene.

Havbruksnæringen har tradisjonelt blitt ansett som en risikabel næring. Biologi, natur og marked er uforutsigbart – og kan gi raske endringer i selskapenes lønnsomhet. Faste skattekostnader; som produksjonsavgift, naturressursskatt og formuesskatt, kan i situasjoner med lavt eller uteblivende overskudd gjøre at havbruksselskap må tære på oppspart egenkapital for å betale skatteregningen. I slike situasjoner vil reell skattesats være over 100 % dersom grunnrentebeskatning innføres. Produksjonsavgift og naturressursskatt kan dog komme til fradrag i fremtidig grunnrenteskatt, men vil likevel ha effekt på likviditeten.

Arbeidsplassene innen havbruk er fremtidsrettede, stabile, og kan utvikles til flere arbeidsplasser over tid. Forutsigbare og stabile rammevilkår for sektoren som legger til rette for utvikling og vekst er viktige distriktspolitiske virkemidler. Havbruksnæringen er en næring som har vært i en enorm vekst de siste årene, og inntil grunnrenteforslaget kom på banen var det forventninger om en stor videre vekst de neste årene. Dette er en vekst vi må legge til rette for. Grunnrenteforslaget på havbruk, slik det foreligger i regjeringens forslag, utfordrer grunnleggende kystsamfunnene sine muligheter for videre utvikling.

Nordland Høyre mener at grunnrenteskatt ikke skal innføres for oppdrettsnæringen, men at disse selskapene skal skattlegges innenfor et skatteregime som er likt for alt næringsliv, og at de skal belastes en skatt likt med øvrig privateid næringsliv. Ønsker stortinget å belaste særlig vellykkede bedrifter ekstra, bør det heller utvikles skatteregime for en økt skattebelastning for alle de næringer som skaper en ekstra god avkastning fra sin aktivitet.

Nordland Høyre mener:

Forslag til modell for grunnrentebeskatning må grundig konsekvensutredes sammen med total skattebelastning for selskapene. Grunnrenteforslaget er i liten grad konsekvensutredet, herunder særlig de konkurransevridende effektene og hvordan innføring av grunnrente slår ut for vertskommunene. En grundig utredning er derfor helt nødvendig. Den totale skattebelastningen som et selskap skal/kan belastes med må vurderes i en overordnet utredning.