Sommerhilsen fra fylkestingsrepresentantene

I disse koronatider har vi hatt et spesielt halvår i Nordland fylkeskommune hvor landet ble stengt ned på ubestemt tid. Konsekvensene for Nordland fylkeskommune var at alle videregående skoler og tannlegekontor ble stengt. Fjernundervisning over en stor skala ble gjennomført og i ettertid viste det seg at lærerne taklet den tekniske hverdagen meget bra. Kollektivtrafikken ble kraftig redusert og alt av kulturarrangementer ble avlyst.

Alle frikjøpte politikere og ansatte på fylkeshuset blebedt om å ta hjemmekontor og bruke Teams, Skype, tlf. og e-post. Alt av fysiskemøter ble avlyst også de eksterne. Fylkeskommunen satte forbud mot å reiseutenlands og restriksjoner på innenlandsreiser.

Det førte til at man måtte være kreativ og løse de daglige oppgaver og møter på digitale plattformer. For første gang i historien ble et fylkesting gjennomført digitalt på Teams. Fylkestinget var avkortet med mindre saker. Erfaringene var delte, og man var glad for at fylkestinget i juni ble gjennomført fysisk med en del restriksjoner.

Nasjonal Transportplan

Dette halvåret har vi jobbet med mange viktige regionale saker. Den mest omfattende har vært våre innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) der vi må berømme regjeringen for å ha gjennomført en ny og unik involveringsprosess med fylkeslagene der dialogen og møter med fraksjonen på Stortinget har vært mange. Vi har spilt inn følgende prosjekter (i uprioritert rekkefølge):

 • E6 Helgeland Sør
 • E10 Å – Riksgrensen
 • E6 Fauske – Bognes
 • Hålogalandsvegen (E10, RV85, RV83)
 • E6 Tunell gjennom Narvik sentrum
 • Bodø Lufthavn, ny flyplass i Bodø
 • Polarsirkelen Lufthavn (Mo i Rana)
 • Dobbeltspor på Ofotbanen (Narvik)
 • Nordlandsbanen
 • Fiskerihavner (Andenes, Røst, Værøy + Ballstad), fullfinansiering
 • Dypvannskai (Mo i Rana)

Samferdsel i Nordland

AP, SP, SV og KrF i Nordland har på nytt dette halvåret rasert buss-, båt- og fergeruter lang Nordlandskysten. Det har vært en klar mangel på involvering og prosesser av berørte næringsliv og kommuner.

Usikkerheten er stor for næringslivet i Nordland grunnet korona. Bedrifter kjemper en kamp for å overleve og er positiv og kreativ i sine løsninger. Da blir de angrepet på nytt av fylkesrådet i Nordland. På den ene siden gir fylkesrådet inntrykk av at de ønsker samhandling med andre aktører for å begrense skadene av pandemien mest mulig, og for at nordlandssamfunnet skal kunne fungere best mulig selv om vi er rammet av en global pandemi. Men på den andre siden er det en klar mangel på involvering og gode prosesser med berørt næringsliv og kommuner når de legger om/legger ned ferge- og båttilbudet langs kysten.

Fylkeskommunene taper penger i denne perioden pga. korona. Derfor har Nordland fylkeskommune fått 50 millioner fra regjeringen som kompensasjon. Det vil gå til kollektivtrafikk og deres andel av det anslåtte inntektstapet som følge av reduksjon i billettinntektene. Det kan virke som om at fylkesrådet stikker kjepper i hjulene for det som de sentrale myndighetene forsøker å få til, nemlig at samfunnet skal kunne holde oppe de samferdselstilbudene som eksisterer. Fylkesrådet har vedtatt en fylkeskommunal tiltakspakke på 140 millioner og vedtatt å bruke regionale utviklingsmidler hentet for å bidra til at destinasjonsselskapene og innovasjonsselskapene kan opprettholde sin virksomhet.

Samfunnet er i ferd med å åpne seg sakte. Reiselivsnæringen har sesongstart. Myndighetene anbefaler oss å ta norgesferie i år og mange nordmenn vil dermed velge Nordland som sitt feriemål i år. Da holder det ikke at fylkesrådet kutter i fergetilbudet, hurtigbåtruter og Nex’ene i sesongen slik at enkelte øysamfunn er isolert i helgene. Øyene er avhengig av leveranser av gods og diesel med bil på ferger. I et beredskapsperspektiv må endringer som får konsekvenser, ha gode prosesser og involvering fra fylkesrådet. Høyres fylkestingsgruppe har jobbet hardt og prioritert disse samferdselstilbudene i sine budsjetter slik at man kan opprettholde et godt samferdselstilbud.

Utdanningstilbudet i Nordland

Fylkesrådet har kjørt en knallhard sentraliseringspolitikk i den videregående skole de siste årene. Å legge ned klasser i videregående skole i hele fylket, for å sentralisere klasser til Bodø er ingen god distriktspolitikk. Skal vi beholde ungdommen i hele fylket må det være et skoletilbud som gir de mulighet for jobb på sitt bosted. Ikke minst er det krevende å forstå dette når alle signaler fra næringslivet er at de sliter med å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft til sine arbeidsoppgaver. Det viktigste for fylkesrådet i Nordland burde være å gå i dialog med næringslivet i fylket og etterspørre hva de trenger, og så sørge for å ha et tilbud i tråd med det som næringslivet etterspør.

Det har vært en kyst i opprør langs hele Nordland der folk har gått i fakkeltog mot fylkesrådets sentraliseringspolitikk. Vi ser at fylkesrådet med Sp og Ap i spissen snudde når det gjaldt noen ferge-hurtigbåttilbud, de snudde litt når det gjaldt klasser i videregående skole, og vi ser at de snur når det gjelder økning billettpriser. Senterpartiet i Nordland har i disse sakene vist at de ikke er et parti som står opp for distriktene.

Andre saker som vi har jobbet med er

 • Fergepriser/finansiering av fylkesvegfergene
 • Kortbanenettet og FOT-ruter
 • Forsvar – egen høringsuttalelse til LTP
 • Vindkraftutbygging Øyfjellet (Mosjøen)
 • Batterifabrikk Freyr (Mo i Rana)
 • Andøya Space Port
 • Finansiering av universitetene
 • Desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland
 • Nordland kunst- og filmhøyskole
 • Havbruksfondet
 • SKREI-prosjekt (Svolvær)
 • Anlegg 96 (Bodø)
 • Viktig og unikt prosjekt for formidling av Norges «kald krigs-historie».
 • Våpenregister (Mosjøen)

Nordland fylkeskommunes økonomi

Nordland fylkeskommune har god økonomi. Årsresultatet for 2019 viser at fylkesrådet velger seg et overskudd på 88,2 mill. kr, etter å ha fylt opp disposisjonsfondet med 89,7 mill. kr. Av overskuddet setter man av en reserve på 34,1 mill. kr. som de kan gjøre hva de vil med uten at fylkestinget får innflytelse.

Fylkesrådet klager over at Nordland fylkeskommune har fått kutt på om lag 480 millioner kr. over en seksårsperiode og tar ikke med alle de kompensasjonsordninger og annen inntekt de er blitt tilført av regjeringen.. Tallet bruker de for å legge skylden på regjeringen hver gang de ikke prioriterer samferdsel eller utdanning i sine budsjetter.

På tross av sin argumentasjon velger man allikevel å øke gjeldsgraden betraktelig de neste årene til over det som er anbefalt, f.eks. bygge ny fylkestingssal i Bodø. De fyller opp disposisjonsfondet for 2019 slik at det er på hele 13%, der anbefalt er på 5 -10%. Samtidig har fylkesrådet fått tilbakemelding fra revisjon at man har hatt investeringsbudsjettet som har vært urealistisk høyt.

Høyres fylkestingsgruppe har gjennom sine budsjettforslag og fordeling av overskuddet vist at vi kan sette av tilstrekkelige midler til samferdsel og utdanning. Det er bare snakk om prioriteringer.

Til slutt vil jeg ønske alle en riktig fin og Corona-fri ferie. Husk å følge myndighetenes til enhver tids råd, hold avstand og vask hendene!