Sommerhilsen fra stortingsrepresentantene

Nåer en hektisk og meget spesiell vårsesjon på stortinget avsluttet. Vi er dogforberedt på at Stortinget må tre sammen igjen hvis situasjonen tilsier det.

Dette har i sannhet vært noen spesielle måneder, ogen tid som har snudd Norge fullstendig på hodet. 12. mars stod vår stødigestatsminister på pressekonferanse og orienterte om at det meste av landet blestengt ned på ubestemt tid. Arbeidsledigheten steg til høyder vi bare hørt omfra gamle dager og regjeringen fikk for andre gang i vårt demokratis historieutvidede fullmakter.

Vår hverdag på Stortinget

Fra13. mars ble Stortinget «stengt ned» i betydningen av at kun 50% avrepresentantene møtte i Stortinget ved behandling av saker i plenum. I tråd medGrunnloven skal møter i Stortinget skje fysisk. Presidentskapet endret rutineneog det ble godkjent at møtene ble avviklet digitalt. Komite- og fraksjonsmøtenekom i gang igjen etter kort tid, men da på digital plattform. For Jonny iTransport- og kommunikasjonskomiteen, og Margunn i Næringskomiteen.

Allreise- og fysisk møtevirksomhet både i inn- og utland ble selvsagt ogsåkansellert. For Margunn var det spesielt å sitte i Teams-møter med ministre frade andre EFTA-landene i EFTA/EØS-parlamentarikermøtene, og for Jonny var detogså spesielt å forhandle transportkrisepakker med Samferdselsdepartementet vianett. Men, etter hvert ble også det en naturlig del av hverdagen. Og hverdageneble etter hvert fullt belagt med elektroniske møter. Men det er ikke så galt atdet ikke har vært godt for noe. Selv om både vi og dere setter verdien avfysiske møter høyt, så har vi erfart at vi raskt også kan møtes foroppdateringer via Teams- møter.

Selvom Teams og telefoner kan fungere enkelte ganger, så erstatter det ikke denfysiske kontakten vi har med hverandre. Vi er derfor glade for at det nå ertillatt å starte opp med begrenset reiseaktivitet igjen – selvsagt innenforkoronabestemmelsene når det gjelder avstand og hygiene.

Vi harogså klart å behandle mange viktige saker i Stortinget denne våren. Kvotemeldingenble behandlet nå i mai. Denne var det viktig å ferdigbehandle nettopp for å gifiskere og redere en trygghet for at det fortsatt er lønnsomt å investere inæringen. Kvotebanken ble vedtatt forkastet, og gode overgangsordninger blevedtatt.

Myekontakt med Nordland – til tross for pandemien

Vibruker begge vanligvis mye tid til å besøke bedrifter, lokalforeninger og deltapå diverse møtearenaer i Nordland. Det er viktig å være i kontakt med dere derhjemme, lytte og se deres arbeidshverdag. Men når vi ikke kunne møte derefysisk har vi hatt mye kontakt med flere av dere, og med bedrifter ogorganisasjoner i Nordland. Vi har fått mange innspill og tilbakemeldinger somdet har vært viktig å spille inn til regjeringen og forhandlerne våre etterhvert som krisepakkene og kompensasjonsordningene ble rullet ut. Sistekrisepakke 3 ble vedtatt kl. 19.30 på siste møtedag i Stortinget denne våren.For oss har deres innspill vært viktige. Mange sliter nå – både bedrifter ogenkeltpersoner, og det er viktig at vi får justert tiltakene etter hvert som viser effekten, eller manglende treffsikkerhet på tiltakene.

Målenefor krisepakkene

Alletiltakene regjeringen har presentert i de tre ulike krisepakkene og i revidertnasjonalbudsjett har handlet om å forebygge konsekvensene med nedstengingen avNorge. Derfor har det vært arbeidet raskt for å få på plass brede ordninger somtreffer flest mulig og som er minst mulig byråkratisk. Det er flere tusenbedrifter og enkeltpersoner som har fått og får hjelp gjennom krisepakkene, mendet er også dessverre noen som har falt utenfor ordningene.

Faseèn som kom i mars hadde som mål å sikre likviditet for bedriftene og skapetrygghet for folk som ble stående uten arbeid. Fase to kom i april ogmålet var å sørge for at bedriftene klarte å holde seg flytende og sikre sunnebedrifter som kunne skape aktivitet, innenfor smittevernreglene. Her kom detogså enkelte mer målrettede tiltak mot enkeltnæringer. Siste fase så langt komi mai. Den ble behandlet nå i innspurten i juni og hadde mer langsiktigeløsninger for å gjenskape et bærekraftig Norge og inkludere flere.

Veienvidere for økonomien

Holdenutvalgetsom var et ekspertutvalg regjeringen satt ned, med innspill fra Stortinget, harsett på arbeidet så langt. Hovedkonklusjonene var at tiltakene i de to førstefasene har virket etter hensikten for å skape trygghet for arbeidstakere ogbedrifter. Videre anbefaler utvalget at vi nå kommer med motkonjunkturtiltak ogtrapper ned virkemiddelbruken fra de to første fasene. Det som har vært viktigfor oss å fremheve er verdien av private arbeidsplasser. Det er ikke tvil om atvårt velferdssamfunn er bygd opp rundt inntektene fra olje- og gassaktiviteten.Inntektene herfra kommer til å avta i årene som kommer, da er det viktig at vifortsetter fokuset med å legge til rette for nye private arbeidsplasser som kangi oss inntekter til å opprettholde vårt gode velferdssamfunn.

Takkfor innsatsen til dere alle

Vi harlyst til å takke alle som har bidratt til at vi har kommet gjennom den innledendefasen av pandemien på en god måte. Ikke minst går den takken til alle de somhar stått i førstelinjen innenfor en rekke tjenesteområder. Pandemien er ikkeover og vi går en annerledes sommer i møte. La oss benytte den muligheten til ålære eget valgdistrikt og land å kjenne på en bedre måte.

Viønsker dere alle en god sommer – husk å vaske hender og holde avstand.

MargunnEbbesen og Jonny Finstad

NordlandHøyres stortingsrepresentanter