Sommerhilsen fra stortingsrepresentantene

Margunn Ebbesen og Jonny Finstad er Høyres stortingsrepresentanter fra Nordland

Nå er en hektisk og meget spesiell vårsesjon på stortinget avsluttet. Vi er dog forberedt på at Stortinget må tre sammen igjen hvis situasjonen tilsier det.

Dette har i sannhet vært noen spesielle måneder, og en tid som har snudd Norge fullstendig på hodet. 12. mars stod vår stødige statsminister på pressekonferanse og orienterte om at det meste av landet ble stengt ned på ubestemt tid. Arbeidsledigheten steg til høyder vi bare hørt om fra gamle dager og regjeringen fikk for andre gang i vårt demokratis historie utvidede fullmakter.

 

Vår hverdag på Stortinget

Fra 13. mars ble Stortinget «stengt ned» i betydningen av at kun 50% av representantene møtte i Stortinget ved behandling av saker i plenum. I tråd med Grunnloven skal møter i Stortinget skje fysisk. Presidentskapet endret rutinene og det ble godkjent at møtene ble avviklet digitalt. Komite- og fraksjonsmøtene kom i gang igjen etter kort tid, men da på digital plattform. For Jonny i Transport- og kommunikasjonskomiteen, og Margunn i Næringskomiteen.

All reise- og fysisk møtevirksomhet både i inn- og utland ble selvsagt også kansellert. For Margunn var det spesielt å sitte i Teams-møter med ministre fra de andre EFTA-landene i EFTA/EØS-parlamentarikermøtene, og for Jonny var det også spesielt å forhandle transportkrisepakker med Samferdselsdepartementet via nett. Men, etter hvert ble også det en naturlig del av hverdagen. Og hverdagene ble etter hvert fullt belagt med elektroniske møter. Men det er ikke så galt at det ikke har vært godt for noe. Selv om både vi og dere setter verdien av fysiske møter høyt, så har vi erfart at vi raskt også kan møtes for oppdateringer via Teams- møter.  

Selv om Teams og telefoner kan fungere enkelte ganger, så erstatter det ikke den fysiske kontakten vi har med hverandre. Vi er derfor glade for at det nå er tillatt å starte opp med begrenset reiseaktivitet igjen - selvsagt innenfor koronabestemmelsene når det gjelder avstand og hygiene.

Vi har også klart å behandle mange viktige saker i Stortinget denne våren. Kvotemeldingen ble behandlet nå i mai. Denne var det viktig å ferdigbehandle nettopp for å gi fiskere og redere en trygghet for at det fortsatt er lønnsomt å investere i næringen. Kvotebanken ble vedtatt forkastet, og gode overgangsordninger ble vedtatt.

Mye kontakt med Nordland – til tross for pandemien

Vi bruker begge vanligvis mye tid til å besøke bedrifter, lokalforeninger og delta på diverse møtearenaer i Nordland. Det er viktig å være i kontakt med dere der hjemme, lytte og se deres arbeidshverdag. Men når vi ikke kunne møte dere fysisk har vi hatt mye kontakt med flere av dere, og med bedrifter og organisasjoner i Nordland. Vi har fått mange innspill og tilbakemeldinger som det har vært viktig å spille inn til regjeringen og forhandlerne våre etter hvert som krisepakkene og kompensasjonsordningene ble rullet ut. Siste krisepakke 3 ble vedtatt kl. 19.30 på siste møtedag i Stortinget denne våren. For oss har deres innspill vært viktige. Mange sliter nå – både bedrifter og enkeltpersoner, og det er viktig at vi får justert tiltakene etter hvert som vi ser effekten, eller manglende treffsikkerhet på tiltakene.

Målene for krisepakkene

Alle tiltakene regjeringen har presentert i de tre ulike krisepakkene og i revidert nasjonalbudsjett har handlet om å forebygge konsekvensene med nedstengingen av Norge. Derfor har det vært arbeidet raskt for å få på plass brede ordninger som treffer flest mulig og som er minst mulig byråkratisk. Det er flere tusen bedrifter og enkeltpersoner som har fått og får hjelp gjennom krisepakkene, men det er også dessverre noen som har falt utenfor ordningene.

Fase èn som kom i mars hadde som mål å sikre likviditet for bedriftene og skape trygghet for folk som ble stående uten arbeid.  Fase to kom i april og målet var å sørge for at bedriftene klarte å holde seg flytende og sikre sunne bedrifter som kunne skape aktivitet, innenfor smittevernreglene. Her kom det også enkelte mer målrettede tiltak mot enkeltnæringer. Siste fase så langt kom i mai. Den ble behandlet nå i innspurten i juni og hadde mer langsiktige løsninger for å gjenskape et bærekraftig Norge og inkludere flere.

Veien videre for økonomien

Holdenutvalget som var et ekspertutvalg regjeringen satt ned, med innspill fra Stortinget, har sett på arbeidet så langt. Hovedkonklusjonene var at tiltakene i de to første fasene har virket etter hensikten for å skape trygghet for arbeidstakere og bedrifter. Videre anbefaler utvalget at vi nå kommer med motkonjunkturtiltak og trapper ned virkemiddelbruken fra de to første fasene. Det som har vært viktig for oss å fremheve er verdien av private arbeidsplasser. Det er ikke tvil om at vårt velferdssamfunn er bygd opp rundt inntektene fra olje- og gassaktiviteten. Inntektene herfra kommer til å avta i årene som kommer, da er det viktig at vi fortsetter fokuset med å legge til rette for nye private arbeidsplasser som kan gi oss inntekter til å opprettholde vårt gode velferdssamfunn. 

Takk for innsatsen til dere alle

Vi har lyst til å takke alle som har bidratt til at vi har kommet gjennom den innledende fasen av pandemien på en god måte. Ikke minst går den takken til alle de som har stått i førstelinjen innenfor en rekke tjenesteområder. Pandemien er ikke over og vi går en annerledes sommer i møte. La oss benytte den muligheten til å lære eget valgdistrikt og land å kjenne på en bedre måte.

Vi ønsker dere alle en god sommer – husk å vaske hender og holde avstand.

Margunn Ebbesen og Jonny Finstad

Nordland Høyres stortingsrepresentanter