STORTINGSVALGET 2017

Dagens Høyre ledede regjering har i perioden 2013 – 2017 vist evne og vilje til kraftfull styring av landet.

Høsten 2014 møtte man et kraftig fall i oljeprisen som førte til oppsigelser og permisjoner i leverandørindustrien og dermed økt arbeidsledighet. Regjeringens politikk og virkemiddelbruk med 9 mrd. kroner til målrettede tiltak mot arbeidsledighet, særlig på Sør og Vestlandet , 3 mrd mer til næringsrettet forskning og innovasjon , samt redusert skatte og avgiftsnivå med 21 mrd. kroner, har virket. Arbeidsledigheten faller og vi ser vekst i økonomien. En av de viktigste oppgavene fremover er å bidra til å skape flere jobber. Høyres politikk på området vil også virke fremover.

Innen området Helse er køene redusert med 80 000 personer, ventetiden for ruspasienter er redusert , pakkeforløp for kreftpasienter er innført og sørger for raskere diagnose og forutsigbart behandlingsforløp. Innsats mot rus og psykiske lidelser styrkes med 2,4 mrd kroner frem mot 2020. Dette er praktisk og konkret politikk som gir alle grupper av befolkningen økt trygghet for rask og riktig behandling hvis man rammes av sykdom. Høyres politikk setter pasienten i sentrum, ikke systemet.

Antall lærere i skolen som får videreutdanning, er i perioden tredoblet. Lærlingtilskuddet er økt med 20 000 kroner og forventningene til elevene er gjort tydeligere blant annet ved innføring av fraværsgrense. Det har bidratt til mindre frafall i videregående skole og dermed sørget for at færre blir stående «utenfor «.

Samferdselsinvesteringene har i perioden økt kraftig. Fremover ønsker Høyre å investere mer av oljeformuen i infrastruktur. Dette er god formuesforvaltning og god distriktspolitikk – dette er god politikk for å ta hele landet i bruk. For første gang på flere tiår har vedlikeholdsetterslepet på vei og bane blitt redusert. Siden Høyre overtok makten i 2013 har samferdselsbudsjettet økt med over 50 prosent, det vil si med over 20 milliarder kroner.

Verden er blitt mer usikker. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og nærområder er preget av krig, konflikt, terrorisme og humanitære katastrofer. Dette påvirker vår egen sikkerhet. Det er statens viktigste oppgave å sørge for borgernes trygghet og samfunnets sikkerhet. Denne erkjennelsen har ført til en ny langsiktig plan for oppbygging av forsvaret hvor Norges forsvarsevne skal gjenreises etter mange tiår med nedbygging. Høyre er garantisten for at det påbegynte arbeidet fortsetter.

Høyre gjennomfører nærpolitireformen, som er den største reformen i politiet siden 1937. Over hele landet har politiet blitt tilført 1300 nye stillinger. Vinner Høyre valget loves 1500 til. Nordland politidistrikt har i perioden blitt tilført 69 nye politistillinger og 10 nye politibiler. I 2017 bevilger Høyre 545 millioner til politidistriktet, en økning på 37 millioner fra 2016.

I Ofoten/Nordland ser vi konkrete eksempler av regjeringens politikk bl.a. i historisk satsing på samferdsel ved utbyggingen av E6 Helgeland, E 10 Hålogalandsvegen, planer for nye E6 gjennom Sørfold, KVU for E6 strekningen Mørsvikbotn – Ballangen. Kraftsamlingen av forsvaret i Evenes /Tjeldsund gir et styrket forsvar, og har positiv sekundærvirkning for det sivile samfunn i Ofoten.

Kontinuitet i politisk retning og innsats er viktig for å høste bedre arbeidsmarked, økt velferd, bedre skole, tryggere og raskere person og varetransport, samt økt forsvars og sikkerhetsevne.

Fire nye år med Høyre i regjering er derfor viktig.

Godt Valg

Ballangen Høyre v/Daniel Skjeberg-Aasberg

Evenes Høyre v/ Perry Strømdal

Tjeldsund Høyre v/Oddny Dahlen

Narvik Høyre v/ Trine Remman