Styrk Andøya Space Center og Andøy Test Center

Stortingets beslutning om å legge ned Andøya Flystasjon innebærer betydelige utfordringer for Andøysamfunnet. Andøy Space Center-gruppen er i denne sammenheng et av de miljøene som har betydelige muligheter for vekst forutsatt at det legges til rette for det gjennom en målrettet satsning innafor space og aerospace.

I forbindelse med stortingets behandling av ny langtidsplan for Forsvaret (LTP), ble det vedtatt at det skal utredes etablering av nasjonalt kompetansesenter for droner og ubemannede farkoster på Andøya. ASC-gruppen satser allerede i denne retningen og har startet arbeidet med et nasjonalt kompetansesenter.

Andøya Test Center (ATC), som er et datterselskap av Andøya Space Center, har bygget opp betydelig infrastruktur på og rundt Andøya. I kombinasjon med store og velegnede områder fremstår ATC som et av de beste testmiljøene i Europa for test && trening av missiler, droner og fly.

Fylkestinget i Nordland ber om at de enstemmige merknader ifm. stortingsbehandlingen følges snarest opp, der komiteen ba om at:

  • Regjeringen må vurdere ATCs eventuelle infrastrukturbehov. Som et minimum må Andøya flyplass opprettholdes også etter 2020, med en rullebanelengde som gjør det mulig for ATC å basere sin drift på at store fly fortsatt kan lande på Andøya.
  • Forsvaret ved spesielle anledninger kan støtte ATC der militær tilstedeværelse er en forutsetning for gjennomføring av aktiviteten.
  • Regjeringen må bidra til å legge til rette for en fremtidsrettet videreføring av virksomheten ved Andøya Test Center (ATC).

Fylkestinget i Nordland mener at det er storsamfunnets oppgave å videreføre flyplassen på Andenes slik at forholdene fortsatt vil ligge til rette for videre utvikling av tjenester og arbeidsplasser ved Andøya Space Center/Andøya Test Center. Det må videre tas et helhetlig statlig ansvar for videreføring av flyplassen, og en oppstykking av eiendom og infrastruktur må unngås.

Uttalelsen ble fremmet av Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Rødt, Kristelig Folkeparti, Venstre, Miljøpartiet De Gønne og Sosialistisk Venstreparti.