Tilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger må videreføres

For Nordland har investeringstilskuddet vært av stor betydning. Støre-regjeringens ønske om å fjerne denne ordningen er bakgrunnen til denne resolusjonen vedtatt av Nordland Høyres fylkesårsmøte 2022

Husbankens investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser i institusjons- og omsorgsboliger ble innført i 2008. Formålet med tilskuddet har vært å stimulere kommunene til både å fornye og øke tilbudet av institusjonsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester.

I fjor innvilget Husbanken tilsagn om tilskudd for 975 millioner kroner til rehabilitering av 565 plasser i sykehjem/omsorgsboliger. I tillegg ga husbanken tilsagn om tilskudd for 609 millioner kroner til 377 nye plasser. Fjorårets tilsagn på til sammen drøyt 1,6 milliarder bidrar altså til bygging/rehabilitering av 942 omsorgsplasser i kommunene.

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å stoppe alle tilsagn om investeringstilskudd. Dette har kommet overraskende på mange kommuner som har tatt høyde for tilskudd i sine økonomiplaner. Det er grunn til å tro at mange planlagte utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter vil måtte nedskaleres. Andre steder vil investeringer på andre områder måtte gjennomgås på nytt.

Investeringstilskuddet har vært av stor betydning for kommuner i Nordland. Eksempelvis har Hamarøy kommune budsjettert med tilskudd på mer enn 100 millioner til bygging av 40 nye omsorgsboliger og på sikt et nytt helsehus/sykehjem. Bodø kommune har budsjettert med det dobbelte til helsehus og omsorgsboliger i sin økonomiplan. Mange kommuner har gjort omfattende planlegging, og har hatt til hensikt å realisere planer om nye sykehjems- og omsorgsboliger i 2023, i den tro at man kan forholde seg til Regjeringen som en forutsigbar premissgiver. Det er den ikke.

Demografiske endringer og stramme økonomiske rammer er allerede en påkjenning i mange nordlandskommuner. Det er ingen kommuner som arbeider med utvidelse av dette tilbudet uten at behovet er til stede. Forslaget om å stoppe nye tilsagn om tilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger kan ikke ses på som noe annet enn et nytt målrettet tilslag som treffer de nordligste fylkene særlig hardt.

Nordland Høyre vil sterkt anmode Regjering og Storting om å videreføre ordningen og bevilge midler til nye tilsagn også i 2023.